Home » ITD News » การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “สร้างหุ้นส่วนความร่วมมือด้านการค้าและการพัฒนาด้วยเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจ”

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “สร้างหุ้นส่วนความร่วมมือด้านการค้าและการพัฒนาด้วยเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจ”

ดร. กมลินทร์ พินิจภูวดล ผู้อำนวยการ itd ให้เกียรติบรรยายหัวข้อ“ความสำคัญของการค้าและการพัฒนาตามเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจ” ในการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “สร้างหุ้นส่วนความร่วมมือด้านการค้าและการพัฒนาด้วยเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจ” ระหว่างวันที่ 16 – 17 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี โดยคุณศักดิ์ สมบุญโต ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ให้เกียรติกล่าวเปิดการอบรมฯ โดยมุ่งหวังให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจถึงการเชื่อมโยงเศรษฐกิจ ในอนุภูมิภาคด้วยเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดขยายความร่วมมือ/ โอกาสทางการค้า การลงทุน และการพัฒนา อันนำมาซึ่งความร่วมมือและการเติบโตทางเศรษฐกิจต่อไป

Share :
Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone