Home » ITD News » การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาการค้า การลงทุนในประชาคมอาเซียนภายหลังปี 2015 ด้วยการอำนวยความสะดวกทางการค้าและโลจิสติกส์”

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาการค้า การลงทุนในประชาคมอาเซียนภายหลังปี 2015 ด้วยการอำนวยความสะดวกทางการค้าและโลจิสติกส์”

คุณพงษ์เทพ ประสพโชคชัย รองผู้อำนวยการ itd (วิชาการ) บรรยายหัวข้อ “การอำนวยความสะดวกทางการค้าและโลจิสติกส์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ในการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาการค้า การลงทุนในประชาคมอาเซียนภายหลังปี 2015 ด้วยการอำนวยความสะดวกทางการค้าและโลจิสติกส์” วันที่  19 – 20 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงแรมเวสเทิร์น      แกรนด์ จังหวัดราชบุรี โดยมุ่งหวังให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ แนวปฏิบัติที่ได้รับการถ่ายทอดเกี่ยวกับการอำนวยความสะดวกทางการค้า และการบริหารจัดการโลจิสติกส์ ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพในบริบทของตน อันจะส่งผลดีต่อการพัฒนาศักยภาพการแข่งขันของประเทศ และนำมาซึ่งการเติบโตของเศรษฐกิจไทยต่อไป โดยคุณจินตนา  ชิ้นปิ่นเกลียว ประธานกิตติมศักดิ์สภาอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี ให้เกียรติกล่าวต้อนรับและเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ

Share :
Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone