Home » ITD News » การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาการค้า การลงทุนในประชาคมอาเซียนภายหลังปี 2015 ด้วยการอำนวยความสะดวกทางการค้าและ โลจิสติกส์”

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาการค้า การลงทุนในประชาคมอาเซียนภายหลังปี 2015 ด้วยการอำนวยความสะดวกทางการค้าและ โลจิสติกส์”

สำนักจัดการองค์ความรู้ itd ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานเครือข่าย จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาการค้า การลงทุนในประชาคมอาเซียนภายหลังปี 2015 ด้วยการอำนวยความสะดวกทางการค้าและ โลจิสติกส์” วันที่ 17 – 18 ธันวาคม 2558 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ โดยมุ่งหวังให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ แนวปฏิบัติที่ได้รับการถ่ายทอดเกี่ยวกับการอำนวยความสะดวกทางการค้า และการบริหารจัดการโลจิสติกส์ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพในบริบทของตน อันจะส่งผลดีต่อการพัฒนาศักยภาพการแข่งขันของประเทศ และนำมาซึ่งการเติบโตของเศรษฐกิจไทยต่อไป โดยคุณกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติกล่าวเปิดการอบรม เชิงปฏิบัติการฯ และ ดร. กมลินทร์ พินิจภูวดล ผู้อำนวยการ itd ให้เกียรติบรรยายหัวข้อ “การอำนวยความสะดวกทางการค้าและโลจิสติกส์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” และมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ

Share :
Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone