Home » ITD News » การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “สร้างหุ้นส่วนความร่วมมือด้านการค้าและการพัฒนาด้วยเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจ”

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “สร้างหุ้นส่วนความร่วมมือด้านการค้าและการพัฒนาด้วยเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจ”

สำนักจัดการองค์ความรู้ itd ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานเครือข่าย จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “สร้างหุ้นส่วนความร่วมมือด้านการค้าและการพัฒนาด้วยเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจ” ระหว่างวันที่ 22 – 23 ธันวาคม 2558 ณ โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่ โดยมุ่งหวังให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจถึงการเชื่อมโยงเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคด้วยเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดขยายความร่วมมือ/ โอกาสทางการค้า การลงทุน และการพัฒนา อันนำมาซึ่งความร่วมมือและการเติบโตทางเศรษฐกิจต่อไป โดยคุณสำเริง ไชยเสน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติกล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ และคุณพงษ์เทพ ประสพโชคชัย รองผู้อำนวยการ (วิชาการ) itd ให้เกียรติบรรยายหัวข้อ“ความสำคัญของการค้าและการพัฒนาตามเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจ” และคุณวีรยุทธ สุขวัฒนโก ประธาน สภาอุตสาหกรรมภาคเหนือ ให้เกียรติมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ

Share :
Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone