Home » ITD News » การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาการค้า การลงทุนในประชาคมอาเซียนภายหลังปี 2015 ด้วยการอำนวยความสะดวกทางการค้าและโลจิสติกส์”

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาการค้า การลงทุนในประชาคมอาเซียนภายหลังปี 2015 ด้วยการอำนวยความสะดวกทางการค้าและโลจิสติกส์”

สำนักจัดการองค์ความรู้ itd ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี และหน่วยงานเครือข่าย จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาการค้า การลงทุนในประชาคมอาเซียนภายหลังปี 2015 ด้วยการอำนวยความสะดวกทางการค้าและ        โลจิสติกส์” วันที่  21 – 22 ธันวาคม 2558 ณ โรงแรมไดมอนท์พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมุ่งหวังให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ แนวปฏิบัติที่ได้รับการถ่ายทอดเกี่ยวกับการอำนวยความสะดวกทางการค้า และการบริหารจัดการโลจิสติกส์ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพในบริบทของตน อันจะส่งผลดีต่อการพัฒนาศักยภาพการแข่งขันของประเทศ และนำมาซึ่งการเติบโตของเศรษฐกิจไทยต่อไป โดยคุณธนวัฒน์ พันธุ์โกศล ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้เกียรติกล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ คุณรุโณทัย มหัทธนานนท์ รองผู้อำนวยการ (บริหาร) itd ให้เกียรติบรรยายหัวข้อ “การอำนวยความสะดวกทางการค้าและโลจิสติกส์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” และคุณธนินท์รัฐ เมธีวัชรรัตน์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้เกียรติมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ

Share :
Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone