Home » ITD News » ITD จัดงานการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “พลังอาชีวะก้าวสู่ Thailand 4.0”

ITD จัดงานการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “พลังอาชีวะก้าวสู่ Thailand 4.0”

         ในวันที่ 3-4  พฤษภาคม 2560 สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ได้จัดงานการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “พลังอาชีวะก้าวสู่ Thailand 4.0”  ณ โรงแรมตรัง กรุงเทพมหานคร โดยในงานได้รับเกียรติจาก คุณอรรถพล สังขวาสี ประธานกรรมการอาชีวศึกษากรุงเทพ กล่าวเปิดการอบรม

          การอบรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมและส่งเสริมการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับThailand 4.0 ให้ผู้บริหาร ครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียน นักศึกษา และเพื่อให้สามารถนำไปใช้ในการทำงานในอนาคต โดยงานวันแรกมีการบรรยายเรื่อง “Thailand 4.0 : เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน”  โดยดร.ปิยะพร เอี่ยมฐิติวัฒน์ รองผู้อำนวยการ (วิชาการ) สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)  และเรื่อง “ยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมบุคลากรอาชีวศึกษาเพื่อรองรับ Thailand 4.0”  โดย ดร.สัมพันธ์ ศิลปนาฎ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี   สุรนารี รองประธานและกรรมการผู้จัดการบริษัท เอชจีเอสที (ประเทศไทย) จำกัด ในวันที่สองมีการบรรยายเรื่อง “การขับเคลื่อนนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ เพื่อการพัฒนาศักยภาพอาชีวศึกษาสู่ Thailand 4.0”  นำเสนอกรณีตัวอย่างนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษาอาชีวะโดย ดร.มงคลชัย  สมอุดร  ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และคุณชยธวัช อติแพทย์ นายกสมาคมส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศ ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมากตลอดการจัดงานการอบรม

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/pg/itd.th/photos/?tab=album&album_id=10154589768767828

Share :
Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone