Home » ITD News » ITD จัดงานการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “พลังอาชีวะก้าวสู่ Thailand 4.0”

ITD จัดงานการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “พลังอาชีวะก้าวสู่ Thailand 4.0”

ในวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2560 สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ ITD ได้จัดงานการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “พลังอาชีวะก้าวสู่ Thailand 4.0” ณ โรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยในงานได้รับเกียรติจากคุณไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวเปิดการอบรม

การอบรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมและส่งเสริมการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับ Thailand 4.0 ให้ผู้บริหาร ครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียน นักศึกษา และเพื่อให้สามารถนำไปใช้ในการทำงานในอนาคต โดยงานวันแรกมีการบรรยายเรื่อง “Thailand 4.0 : เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน”  โดยดร.กมลินทร์ พินิจภูวดล  ผู้อำนวยการ ITD และเรื่อง “ยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมบุคลากรอาชีวศึกษาเพื่อรองรับ Thailand 4.0”  โดยคุณรพี ม่วงนนท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ในวันที่สองมีการบรรยายเรื่อง “การขับเคลื่อนนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ เพื่อการพัฒนาศักยภาพอาชีวศึกษาสู่ Thailand 4.0”  นำเสนอกรณีตัวอย่างนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษาอาชีวะ โดยดร.สุพัชรา ดิษฐบรรจง  ผู้อำนวยการสำนักจัดการองค์ความรู้ ITD และเรื่อง Innovation Driven Enterprise (IDE) : กลุ่มส่งเสริมการใช้ประโยชน์ ทรัพย์สินทางปัญญาเชิงพาณิชย์  “แนะนำ Innovation Driven Enterprise (IDE)” โดยคุณนิศาชล ศศานนท์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาและศูนย์ IPIDE กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งการอบรมครั้งนี้ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากตลอดการจัดงานการอบรม

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/pg/itd.th/photos/?tab=album&album_id=10154650419492828

Share :
Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone