Home » ITD News » ITD จัดการอบรม “เจาะลึก !! การเปิดเสรีภาคการศึกษาตามความตกลงการค้าบริการอาเซียน”

ITD จัดการอบรม “เจาะลึก !! การเปิดเสรีภาคการศึกษาตามความตกลงการค้าบริการอาเซียน”

       เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2560  สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ ITD จัดการอบรม เรื่อง “เจาะลึก !! การเปิดเสรีภาคการศึกษาตามความตกลงการค้าบริการอาเซียน” ณ โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร์ กรุงเทพมหานคร เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการเปิดเสรีภาคการศึกษาพร้อมทั้งเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ร่วมกันของผู้บริหาร ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษา ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และเพื่อให้ผู้บริหาร ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษาและนักศึกษาได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปิดเสรีภาคการศึกษาว่ามีความสำคัญต่อการกำหนดแนวทางในการพัฒนาการศึกษาของประเทศไทยในอนาคต ในงานนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นผู้เปิดการอบรม โดยมีดร.กมลินทร์ พินิจภูวดล ผู้อำนวยการ ITD กล่าวต้อนรับ ซึ่งการอบรมครั้งนี้ได้รับความสนใจจาก ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เข้าร่วมอบรมเป็นจำนวนมาก

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/itd.th/photos/?tab=album&album_id=10154664617817828

Share :
Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone