Home » ITD News » ITD จัดงานการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “พลังอาชีวะก้าวสู่ Thailand 4.0”

ITD จัดงานการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “พลังอาชีวะก้าวสู่ Thailand 4.0”

ในวันที่ 6 – 7 มิถุนายน 2560 สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ ITD ได้จัดงานการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “พลังอาชีวะก้าวสู่ Thailand 4.0” ณ โรงแรมดุสิต จังหวัดสกลนคร  โดยงานนี้ ดร.ปิยะพร เอี่ยมฐิติวัฒน์ รองผู้อำนวยการ (วิชาการ) ITD กล่าวต้อนรับ และได้รับเกียรติจาก ดร.ประชาคม  จันทรชิต รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ กล่าวเปิดการอบรม การอบรมครั้งนี้    มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมและส่งเสริมการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับ Thailand 4.0 ให้ผู้บริหาร ครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียน นักศึกษา และเพื่อให้สามารถนำไปใช้ในการทำงานในอนาคต โดยงานวันแรกมีการบรรยายเรื่อง “Thailand 4.0 : เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน”  โดยดร.ปิยะพร เอี่ยมฐิติวัฒน   รองผู้อำนวยการ (วิชาการ) ITD และเรื่อง “ยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมบุคลากรอาชีวศึกษาเพื่อรองรับ Thailand 4.0”  โดยคุณรพี ม่วงนนท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ในวันที่สองมีการบรรยายเรื่อง “การขับเคลื่อนนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ เพื่อการพัฒนาศักยภาพอาชีวศึกษาสู่ Thailand 4.0” นำเสนอกรณีตัวอย่างนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษาอาชีวะ โดยคณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ  และเรื่อง Innovation Driven Enterprise (IDE) : กลุ่มส่งเสริมการใช้ประโยชน์ ทรัพย์สินทางปัญญาเชิงพาณิชย์  “แนะนำ Innovation Driven Enterprise (IDE)” โดยคุณนิศาชล ศศานนท์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาและศูนย์ IPIDE กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งการอบรมครั้งนี้ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากตลอดการจัดงานการอบรม

 

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/pg/itd.th/photos/?tab=album&album_id=10154697641617828

Share :
Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone