Home » ITD News » ITD ร่วมจัดประชุมทางวิชาการและเผยแพร่ผลการวิจัยระดับชาติ ประจำปี พ.ศ.2560

ITD ร่วมจัดประชุมทางวิชาการและเผยแพร่ผลการวิจัยระดับชาติ ประจำปี พ.ศ.2560

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ร่วมกับสมาคมวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย และคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมจัดประชุมทางวิชาการและเผยแพร่ผลการวิจัยระดับชาติ ประจำปี พ.ศ.2560 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ศิริเดช สุชีวะ คณบดีคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม และกล่าวเปิดงาน โดย ศ.ดร.ศิริชัย กาญจนวาสี นายกสมาคมวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย ในการนี้ นายมนู สิทธิประศาสน์ รองผู้อำนวยการ (บริหาร) รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)เข้าร่วมงานงานดังกล่าวด้วย  ในช่วงเช้าเป็นการบรรยายพิเศษ เรื่อง ปัจจัยสำคัญสำหรับการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความสำเร็จตามเป้าหมาย Thailand 4.0 โดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) และการอภิปราย เรื่อง “ทิศทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์: การศึกษาและแรงงานตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)” โดย รศ.ดร.บัณฑิต ทิพากร อดีตรองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และ รศ.ดร.อุษณีย์ อนุรุทธ์วงศ์ เลขาธิการสมาคมพัฒนาศักยภาพและอัจฉริยภาพมนุษย์ ซึ่งมี ดร.ณภัทร ชัยมงคล ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และสื่อสารองค์กร สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) (ITD) เป็นผู้ดำเนินการอภิปราย ช่วงบ่าย เป็นการนำเสนอผลงานวิจัยรับเชิญ 4 เรื่อง ได้แก่ 1) การทดสอบแบบปรับเหมาะหลายขั้นตอนด้วยวิธีออนเดอะฟลายที่มีการสะท้อนข้อมูลย้อนกลับ โดย ดร.ณภัทร ชัยมงคล และคณะ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) 2) แนวทางการส่งเสริมความยึดมั่นผูกพันกับการวิจัยของครู: การวิเคราะห์คอนจอยท์ โดย ดร.สุรศักดิ์ เก้าเอี้ยน และคณะ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 3) การพัฒนาการค้าระหว่างประเทศเพื่อขับเคลื่อนประเทศกำลังพัฒนาสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) กรณีศึกษากลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (Greater Mekong Sub region: GMS) โดย สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) (คุณวิมล ปั้นคง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาองค์ความรู้ ผู้สรุปและนำเสนอ) 4) การวิจัยประเมินความต้องการจำเป็นเกี่ยวกับการจัดหลักสูตรอบรมการทำวิจัยในชั้นเรียนสำหรับครู โดย นายวัชรศักดิ์ สุดหล้า และคณะ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/pg/itd.th/photos/?tab=album&album_id=10155028316317828

Share :
Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone