Home » ITD News » ITD จัดฝึกอบรมเรื่องการเตรียมความพร้อมบุคลากรภาคการศึกษาเพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรมฯ

ITD จัดฝึกอบรมเรื่องการเตรียมความพร้อมบุคลากรภาคการศึกษาเพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรมฯ

 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560  สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าละการพัฒนา (อง์การมหาชน) หรือ ITD ได้จัดงานฝึกอบรมเรื่อง “การเตรียมความพร้อมบุคลากรภาคการศึกษาเพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรม เป้าหมายตามนโยบายของประเทศ” ณ โรงแรมมณีจันทร์ รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี ในการนี้นายเศรษฐา เสนะวงศ์ รองศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี และดร.ปิยะพร เอี่ยมฐิติวัฒน์ รองผู้อำนวยการ (วิชาการ) สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) กล่าวรายงานต่อประธานในการเปิดงาน และได้รับเกียรติจากนายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี กล่าวเปิดงานในครั้งนี้

           ในช่วงเช้าได้มีการบรรยาย เรื่อง “Thailand 4.0: เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” โดย ดร.ปิยะพร เอี่ยมฐิติวัฒน์ รองผู้อำนวยการ (วิชาการ) จาก ITD และเรื่อง “ความเชื่อมโยงระหว่าง Thailand 4.0, Education 4.0 และ Industry 4.0 กับเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ” โดย คุณพงศ์เดช ศรีวชิรประดิษฐ์ ประธานสถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถของมนุษย์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในช่วงบ่ายมีการบรรยายเรื่อง “บทบาทของภาคการศึกษาและการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อการขับเคลื่อนประเทศไทย”โดย ดร.สัมพันธ์ ศิลปนาฎ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และมีการเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เรื่อง “โอกาสและความท้าทายของอุตสาหกรรมเป้าหมายในจังหวัดจันทบุรี: มิติอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งการฝึกอบรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานทั้งในภาครัฐและเอกชนเป็นอย่างมาก

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/pg/itd.th/photos/?tab=album&album_id=10155369032642828

Share :
Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone