Home » ITD News » อาชีวะจับมือสถาบัน ITD เตรียมสร้างคนเข้าสู่เส้นทางอาชีวะอาเซียน

อาชีวะจับมือสถาบัน ITD เตรียมสร้างคนเข้าสู่เส้นทางอาชีวะอาเซียน

ในวันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2561 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยนายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) โดย ดร.กมลินทร์ พินิจภูวดล ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงฯ ระหว่างกัน ณ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเกษตรสมัยใหม่ (Smart Farming) ให้กับ ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา และเกษตรกร เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนตระหนักถึงความสำคัญของอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งเป็นอาชีพหลักของประเทศ และเป็นฐานเศรษฐกิจในอนาคต อีกทั้งเพื่อจุดประกายให้เยาวชนมีความสนใจในการเป็น Young Smart Farmer ในอนาคต โดยผ่านกระบวนการลงมือปฏิบัติและแลกเปลี่ยนประสบการณ์จาก Smart Farmer ต้นแบบ และเพื่อพัฒนาภาคการเกษตรของไทยสู่เกษตรแปลงใหญ่อย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยใช้หลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ชมภาพเพิ่มเติมได้ท่ี https://www.facebook.com/pg/itd.th/photos/?tab=album&album_id=10155422571712828

Share :
Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone