Home » ITD News » ITD จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “กลยุทธ์การพัฒนาเยาวชนตํามกรอบนโยบายความเป็นผู้ประกอบการของ UNCTAD

ITD จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “กลยุทธ์การพัฒนาเยาวชนตํามกรอบนโยบายความเป็นผู้ประกอบการของ UNCTAD

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม – มิถุนายน 2562 สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “กลยุทธ์การพัฒนาเยาวชนตามกรอบนโยบายความเป็นผู้ประกอบการของ UNCTAD : การยกระดับการศึกษาด้านความเป็นผู้ประกอบการและการพัฒนาทักษะในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษนครพนม” ภายใต้โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างเสถียรภาพความมั่นคง และเชื่อมโยงเศรษฐกิจโลก: ประเด็นอุบัติใหม่ ด้านการค้าระหว่างประเทศและการพัฒนา ณ โรงแรมเดอะริเวอร์ จังหวัดนครพนม ในการนี้ นายปริญญา ธรเสนา  ศึกษาธิการจังหวัดนครพนม เป็นผู้กล่าวต้อนรับและกล่าวรายงานต่อประธานเปิดงาน    ดร.สุพัชรา ดิษฐบรรจง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาขีดความสามารถทางการค้าและการพัฒนา สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา  (องค์การมหาชน) และ  นางสาวนิจสุดา อภินันทาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ได้กล่าวที่มาและความร่วมมือด้านการศึกษาของโครงการ ซึ่งการจัดการอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายสยาม  ศิริมงคล  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการและบรรยายพิเศษ

Share :
Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone