Home » ITD News » การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “สร้างหุ้นส่วนความร่วมมือด้านการค้าและการพัฒนาด้วยเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจ”

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “สร้างหุ้นส่วนความร่วมมือด้านการค้าและการพัฒนาด้วยเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจ”

ดร. กมลินทร์ พินิจภูวดล ผู้อำนวยการ itd บรรยายหัวข้อ“ความสำคัญของการค้าและการพัฒนาตามเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจ” ในการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “สร้างหุ้นส่วนความร่วมมือด้านการค้าและการพัฒนาด้วยเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจ” ระหว่างวันที่ 9 – 10 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล จังหวัดอุดรธานี โดยคุณสิธิชัย  จินดาหลวง                รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ให้เกียรติกล่าวเปิดการอบรมฯ โดยมุ่งหวังให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจถึงการเชื่อมโยงเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคด้วยเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดขยายความร่วมมือ/ โอกาสทางการค้า การลงทุน และการพัฒนา อันนำมาซึ่งความร่วมมือและการเติบโตทางเศรษฐกิจต่อไป

Share :
Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone