Home » Page »

Loading Events

← Back to Events

International Institute for Trade and Development

http://www.itd.or.th

Upcoming Events

August 2019

กำหนดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “Youth Camp Young Smart Farmer Level 2” ครั้งที่ 4

20 August @ 8:00 am - 23 August @ 5:00 pm
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (สคพ.) -ITD,
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา10330Thailand
+ Google Map
Banner YC Young Farm-01

หลักการและเหตุผล

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาและการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมและสร้างความเป็นผู้ประกอบการ จึงได้จัดอบรมให้กับนักเรียน/นักศึกษาอาชีวศึกษาด้านการเกษตร เพื่อเป็นการต่อยอดความรู้ที่ได้อบรมมาในปีที่ผ่านมาและสามารถนำไปพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมและพัฒนาตนเองไปสู่ Young Smart Farmer ต่อไป

เพื่อให้การฝึกอบรมมีความต่อเนื่อง สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)       ได้พัฒนาหลักสูตรขึ้นมาใหม่ จากหลักสูตร “Smart Farmer” ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีการนำผลงานวิจัยมาใช้ในการพัฒนาหลักสูตร เพื่อให้กลุ่มนักเรียน/นักศึกษาอาชีวศึกษาด้านการเกษตรที่มาเข้าอบรมในปีที่ผ่านมาได้เข้าใจในหลักการ “สมาร์ทฟาร์มเมอร์” และสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรม โดยการถ่ายทอดจากวิทยากรไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติจริง หลักสูตรที่พัฒนาขึ้นใหม่นี้จะเน้นการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยี การตลาดดิจิทัล และการบริหารจัดการทางการเงิน รวมทั้งการพัฒนาเครื่องมือต้นแบบธุรกิจผ่านกระบวนการโมเดลทางธุรกิจ Business Model Canvas (BMC) โดยนำงานวิจัยของสถาบันฯ เรื่อง โครงการศึกษาวิจัยนโยบายและกลยุทธ์การพัฒนาเยาวชนตามกรอบนโยบายความเป็นผู้ประกอบการ UNCTAD ซึ่งได้นำองค์ความรู้ในด้าน “การยกระดับการศึกษาด้านความเป็นผู้ประกอบการและการพัฒนาทักษะ (Enhancing Entrepreneurship Education and Skills Development)” เพื่อพัฒนาและยกระดับเยาวชนและบุคลากรทางการศึกษาให้สอดคล้องกับโมเดล “ประเทศไทย 4.0” สามารถนำนวัตกรรมธุรกิจการเกษตร การตลาดดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้ เพื่อเพิ่มผลผลิตและเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับอาชีพการเกษตร ตลอดจนเพิ่มทักษะการประกอบอาชีพ ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร “YC Smart Farmer Level 2” เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะให้กับเยาวชนสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรม ไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจการเกษตร เพื่อก้าวไปสู่การเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนตระหนักถึงความสำคัญของอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งเป็นอาชีพหลักของประเทศและเป็นฐานเศรษฐกิจในอนาคต โดยต่อยอดการจุดประกายความเป็น Young Smart Farmer เพื่อเตรียมความพร้อมและส่งเสริมการพัฒนาความรู้ในด้านรูปแบบการวางแผนธุรกิจในเศรษฐกิจยุคใหม่ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะความเป็นผู้ประกอบให้กับเยาวชน และสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรม ไปประยุต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้และสามารถยอดการจุดประกายความเป็น Young Smart Farmer ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้และเพิ่มทักษะในการเป็นผู้ประกอบให้กับเยาวชน…

Find out more »

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “Youth Camp for Trade and Development”

25 August @ 8:00 am - 27 August @ 5:00 pm
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (สคพ.) -ITD,
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา10330Thailand
+ Google Map
y1-01

     เมื่อปี พ.ศ. 2555 ที่ประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา หรืออังค์ถัด (UNCTAD, 2012: 2) ได้จัดทำกรอบนโยบายความเป็นผู้ประกอบการ (UNCTAD’s Entrepreneurship Policy Framework: EPF) โดยเสนอแนวทางปฏิบัติ 6 ด้าน ประกอบด้วย (1) การกำหนดยุทธศาสตร์ชาติด้านผู้ประกอบการ (2) การปรับสภาพแวดล้อมทางกฎระเบียบที่เหมาะสม (3) การส่งเสริมการศึกษาและการพัฒนาทักษะความเป็นผู้ประกอบการ (4) การอำนวยความสะดวกด้านการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีและนวัตกรรม (5) การปรับปรุงการเข้าถึงแหล่งเงิน และ (6) การส่งเสริมการสร้างการรับรู้และการสร้างเครือข่าย โดยที่กรอบนโยบายดังกล่าวให้ความสำคัญต่อการพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการ ทำให้ประเทศต่างๆ รวมทั้งประเทศไทยต้องปรับเปลี่ยนนโยบายเพื่อให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ โดยรัฐบาลได้จัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (ช่วงปี 2560-2564) ซึ่งได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ เพราะการพัฒนาและสร้างความเข้าแข็งให้กับผู้ประกอบการ จะเป็นกลไกสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต ดังนั้น การให้ความสำคัญต่อการพัฒนาผู้ประกอบการเยาวชน จะเป็นการส่งเสริมและเตรียมความพร้อมให้เยาวชนตระหนัก ตื่นตัว และมีความรู้ ทักษะความสามารถในการเป็นผู้ประกอบการต่อไปในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ในอนาคต

             โดยที่สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์กามหาชน) ได้ดำเนินการจัดการอบรม เรื่อง “กลยุทธ์การพัฒนาเยาวชนตามกรอบนโยบายความเป็นผู้ประกอบการของ UNCTAD : การยกระดับการศึกษาด้านความเป็นผู้ประกอบการและการพัฒนาทักษะในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษนครพนม” ให้กับคณะครู และบุคลากรภาคการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมและสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นผู้ประกอบการเยาวชนรุ่นใหม่ให้สามารถก้าวทันต่อระบบเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ประกอบกับจังหวัดนครพนมเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพ เพราะมีการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน โดยก่อสร้างระบบถนนเพื่ออำนวยความสะดวกในด้านการค้าและการลงทุนในพื้นที่ชายแดน ดังนั้น การพัฒนาและเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการเยาวชนในพื้นที่จังหวัดนครพนมให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะทางด้านการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ จะก่อให้เกิดประโยชน์ทางด้านการค้า การลงทุน และเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว

Find out more »

+ Export Listed Events