English (United Kingdom) Thai (ภาษาไทย)

การประชุมสัมมนา

การสัมมนา เปิดโอกาสสู่อาเซียน: ความท้าทายใหม่ทางวิชาชีพ พร้อม...หรือยัง? (สาขาวิชาชีพบริการบัญชี)

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ร่วมกับ ศูนย์อาเซียนศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กำหนดจัดชุดการสัมมนาเรื่อง “เปิดโอกาสสู่อาเซียน: ความท้าทายใหม่ทางวิชาชีพ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูล ความรู้เกี่ยวกับข้อตกลงยอมรับร่วม (Mutual Recognition Arrangement : MRA) ในสาขาวิชาชีพต่างๆ ได้แก่ แพทย์  ทันตแพทย์  พยาบาล  วิศวกรรม  สถาปัตยกรรม บริการบัญชี การสำรวจ และสาขาบริการ การท่องเที่ยว ซึ่งเป็นการกำหนดคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพในการเข้าสู่ตลาดแรงงานอาเซียน การสัมมนานี้จะเป็นเวทีสำหรับแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับโอกาสและความท้าทายที่จะเกิดขึ้นจากข้อตกลงยอมรับร่วม(MRA) และตลาดแรงงานวิชาชีพที่เปลี่ยนแปลงไป  อันจะนำไปสู่การปรับตัวและเตรียมความพร้อมอย่างเหมาะสมต่อไป สำหรับภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรในสาขาวิชาชีพต่างๆ โดยได้กำหนดให้มีการจัดการสัมมนาในหัวข้อ “เปิดโอกาสสู่อาเซียน : ความท้าทายใหม่ทางวิชาชีพ (สาขาวิชาชีพบริการบัญชี) ในวันพุธที่ 4 กรกฏาคม 2555 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ ห้อง Gallery ชั้น 4 โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร์ กรุงเทพฯ

 

หากท่านสนใจเข้าร่วมงานในสาขาวิชาชีพใด สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่นี่ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

 

รายละเอียดเพิ่มเติม
กำหนดการสัมมนาสาขาวิชาชีพบริการบัญชี

 

สื่อวีดีทัศน์

01

02

03

04


ทั้งนี้ ชุดการสัมมนาเรื่อง “เปิดโอกาสสู่อาเซียน: ความท้าทายใหม่ทางวิชาชีพ” มีการแยกตามสาชาวิชาชีพอื่นๆ ดังนี้

AseanFes01-list-Button

AseanFes02-list-Button

AseanFes03-list-Button

AseanFes04-list-Button

AseanFes05-list-Button

 

AseanFes03-Button

ลงทะเบียนกิจกรรม

วันที่เริ่มกิจกรรม: 04 กรกฏาคม 2555
วันสิ้นสุดกิจกรรม: 04 กรกฏาคม 2555
จำนวนที่เปิดรับ 170
จำนวนผู้ที่สำรองแล้ว 170     [View List]
วันปิดรับสมัคร 03 กรกฏาคม 2555
กิจกรรมนี้ได้ปิดการสำรองที่นั่งแล้ว
ทั้งหมด170
170
ย้อนกลับ
 

Our Partner:
DTN_2013-v3
200_200_GIT_INFO
Partner_GIT_Logo

Logo_-_inverse_medium     Logo_4_colors_JPG
_TPSO__36