Home » Event
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาการค้า การลงทุนในประชาคมอาเซียนภายหลังปี 2015 ด้วยการอำนวยความสะดวกทางการค้าและโลจิสติกส์”

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาการค้า การลงทุนในประชาคมอาเซียนภายหลังปี 2015 ด้วยการอำนวยความสะดวกทางการค้าและโลจิสติกส์” »

12 November 2015

การค้าระหว่างประเทศเป็นกิจกรรมที่นำรายได้หลักเข้าสู่ประเทศ โดยมีภาคเอกชนเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อน กอปรกับการที่รัฐบาลมุ่งเน้นการพัฒนาประเทศให้เป็น Trading Nation รวมทั้งได้กำหนดแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2556 – 2560) ที่มุ่งการเสริมสร้างศักยภาพด้านการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ และการพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงานมากขึ้น ซึ่งส่งผลดีต่อการพัฒนาศักยภาพการแข่งขันของประเทศเมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเต็มรูปแบบ

            การอำนวยความสะดวกทางการค้า (Trade Facilitation)