Home » Event
The academic seminar ASEAN Talk about “Operations along Government AEC blueprint”

The academic seminar ASEAN Talk about “Operations along Government AEC blueprint” »

12 January 2016
การก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) อย่างเต็มรูปแบบในปลายปี 2558 ส่งผลให้ทุกภาคส่วนต้องมีความตื่นตัว
The academic seminar ASEAN Talk about “Role of government about promoting SMEs to ASEAN”

The academic seminar ASEAN Talk about “Role of government about promoting SMEs to ASEAN” »

12 January 2016
การก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) อย่างเต็มรูปแบบในปลายปี 2558 ส่งผลให้ทุกภาคส่วนต้องมีความตื่นตัว
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาการค้า การลงทุนในประชาคมอาเซียนภายหลังปี 2015 ด้วยการอำนวยความสะดวกทางการค้าและโลจิสติกส์”

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาการค้า การลงทุนในประชาคมอาเซียนภายหลังปี 2015 ด้วยการอำนวยความสะดวกทางการค้าและโลจิสติกส์” »

12 November 2015

การค้าระหว่างประเทศเป็นกิจกรรมที่นำรายได้หลักเข้าสู่ประเทศ โดยมีภาคเอกชนเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อน กอปรกับการที่รัฐบาลมุ่งเน้นการพัฒนาประเทศให้เป็น Trading Nation รวมทั้งได้กำหนดแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2556 – 2560) ที่มุ่งการเสริมสร้างศักยภาพด้านการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ และการพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงานมากขึ้น ซึ่งส่งผลดีต่อการพัฒนาศักยภาพการแข่งขันของประเทศเมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเต็มรูปแบบ

            การอำนวยความสะดวกทางการค้า (Trade Facilitation)

การสัมมนาเผยแพร่ผลงานวิจัยโครงการวิจัยเรื่อง  “การพัฒนามาตรการและกรอบการดำเนินงานเชิงสถาบันเพื่อสนับสนุน การลงทุนโดยตรงใน AEC ของ SMEs”

การสัมมนาเผยแพร่ผลงานวิจัยโครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนามาตรการและกรอบการดำเนินงานเชิงสถาบันเพื่อสนับสนุน การลงทุนโดยตรงใน AEC ของ SMEs” »

27 October 2015

           เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2558 เวลา เวลา 13.00 – 17.00 น. สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) จัดการสัมมนาเผยแพร่ผลการวิจัยเรื่อง “การพ...

งานสัมมนา “การพัฒนามาตรการและกรอบการดำเนินงานเชิงสถาบันเพื่อสนับสนุนการลงทุนโดยตรงในประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม”

งานสัมมนา “การพัฒนามาตรการและกรอบการดำเนินงานเชิงสถาบันเพื่อสนับสนุนการลงทุนโดยตรงในประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม” »

26 October 2015
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (ITD) ได้ดำเนินการศึกษาเรื่อง “การพัฒนามาตรการและกรอบการดำเนินงานเชิงสถาบันเพื่อสนับสนุนการลงทุนโดยตรงในประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม”
งานสัมมนาเรื่อง “ยุทธศาสตร์การค้าไทย-เวียดนาม”

งานสัมมนาเรื่อง “ยุทธศาสตร์การค้าไทย-เวียดนาม” »

16 October 2015
ประเทศไทย และประเทศเวียดนามได้มีการยกระดับความสัมพันธ์ไทย-เวียดนาม เป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์เมื่อปี 2556 ไทยและเวียดนามมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับที่ดีและมีพลวัตร ทั้งแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูง และมีการขับเคลื่อนกลไกกรอบความร่วมมือในทุกสาขาตั้งแต่การเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและการศึกษา