ประกาศสถาบัน

4 พฤษภาคม 2560

ราคากลาง โครงการสัมมนาวิชาการ “ITD Trade and Development Regional Forum 2017″

4 พฤษภาคม 2560

ขอบเขตของงาน (TOR) จ้างดำเนินการสนับสนุนและจัดสัมมนาวิชาการ “ITD Trade and Development Regional Forum 2017″

4 พฤษภาคม 2560

ประกวดราคาจ้างดำเนินการสนับสนุนและจัดสัมมนาวิชาการ “ITD Trade and Development Regional Forum 2017″ จำนวน 1 งาน

2 มีนาคม 2560

ประกาศผลการประกวดราคาเช่าอุปกรณ์เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

8 กุมภาพันธ์ 2560

ประกาศเจตจำนงสุจริต

18 มกราคม 2560

ประกวดราคาจ้างออกแบบและจัดพิมพ์วารสาร ITD Review

18 มกราคม 2560

ราคากลาง-การจ้างออกแบบและจัดพิมพ์วารสาร ITD Review

18 มกราคม 2560

ขอบเขตงาน (TOR ) การจ้างออกแบบและจัดพิมพ์วารสาร ITD Review

18 มกราคม 2560

ประกวดราคาจ้างประเมินระดับความพึงพอใจในการให้บริการ ความเชื่อมั่นต่อการดำเนินงาน และการรับรู้ผลงาน

18 มกราคม 2560

ราคากลาง-โครงการประเมินระดับความพึงพอใจในการให้บริการ ความเชื่อมั่นต่อการดำเนินงาน และการรับรู้ผลงาน

18 มกราคม 2560

ขอบเขตของงาน (TOR) โครงการประเมินระดับความพึงพอใจในการให้บริการ ความเชื่อมั่นต่อการดำเนินงาน และการรับรู้ผลงาน

15 ธันวาคม 2559

ขอบเขตงาน (TOR) การจ้างดำเนินงานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

15 ธันวาคม 2559

ประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

15 ธันวาคม 2559

ราคากลางโครงการจ้างดำเนินงานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

22 พฤศจิกายน 2559

ผลการพิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิค โครงการศึกษาวิจัยประจำปีงบประมาณ 2560

28 ตุลาคม 2559

ราคากลาง-จ้างเหมาบริการที่ปรึกษากฎหมาย

14 มีนาคม 2559

ประกวดราคาจ้าง โครงการจัดทำระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน การปรับปรุงแบบบรรยายลักษณะงานและการจัดทำโครงสร้างระดับตำแหน่ง

14 มีนาคม 2559

ประกวดราคาจ้างออกแบบและจัดพิมพ์ผลงานการศึกษาวิจัย 6 เรื่อง

14 มีนาคม 2559

ขอบเขตของงาน (TOR) – โครงการการออกแบบและจัดพิมพ์ผลงานการศึกษาวิจัย

11 มีนาคม 2559

ขอบเขตของงาน (TOR) – โครงการจัดทำระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน การปรับปรุงแบบบรรยายลักษณะงานและการจัดทำโครงสร้างระดับตำแหน่ง

11 มีนาคม 2559

ราคากลาง – โครงการจัดทำระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน การปรับปรุงแบบบรรยายลักษณะงานและการจัดทำโครงสร้างระดับตำแหน่ง

11 มีนาคม 2559

ราคากลาง – การออกแบบและจัดพิมพ์ผลงานการศึกษาวิจัย

11 มีนาคม 2559

ผลการประกวดราคาเช่ารถยนต์โดยสาร (รถตู้) จำนวน 1 คัน

8 มีนาคม 2559

ราคากลาง – โครงการจัดทำรายงานอุตสาหกรรมไมซ์ (MICE Industry Report) จำนวน 5 ฉบับ

4 มีนาคม 2559

ราคากลาง – โครงการการจ้างออกแบบและจัดพิมพ์รายงานสรุปเชิงนโยบาย (Policy Brief)

26 กุมภาพันธ์ 2559

ราคากลาง – โครงการการจ้างผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัยผ่านสารคดีวิทยุ

24 กุมภาพันธ์ 2559

ทะเบียนรับเอกสารประกวดราคาเช่ารถยนต์โดยสาร (รถตู้) จำนวน 1 คัน

18 กุมภาพันธ์ 2559

ราคากลาง – โครงการจ้างออกแบบและจัดพิมพ์ Executive Summary (ภาษาอังกฤษ)

10 กุมภาพันธ์ 2559

ประกาศผลการประกวดราคาเช่าอุปกรณ์เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

10 กุมภาพันธ์ 2559

ประกาศผลการประกวดราคาจ้างประเมินระดับความพึงพอใจในการให้บริการความเชื่อมั่นในการดำเนินงานและการรับรู้ผลงานของสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

1 กุมภาพันธ์ 2559

ขอบเขตของงาน (TOR) โครงการเช่ารถยนต์โดยสาร (รถตู้)

1 กุมภาพันธ์ 2559

ราคากลาง – โครงการเช่ารถยนต์โดยสาร (รถตู้)

1 กุมภาพันธ์ 2559

ประกวดราคาเช่ารถยนต์โดยสาร (รถตู้) จำนวน 1 คัน

27 มกราคม 2559

ราคากลาง – โครงการจ้างจัดทำสมุดจดบันทึก (Diary)

22 มกราคม 2559

ราคากลาง – จ้างจัดทำถุงผ้า

22 มกราคม 2559

ราคากลาง – โครงการจ้างจัดพิมพ์ผลงานการศึกษาวิจัย

22 มกราคม 2559

ราคากลาง – ถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม Policy Brief และจัดชุดใส่ซองใส่

13 มกราคม 2559

ราคากลาง – โครงการเช่าอุปกรณ์เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

13 มกราคม 2559

ประกวดราคาเช่าอุปกรณ์เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

13 มกราคม 2559

ราคากลาง – โครงการประเมินระดับความพึงพอใจในการให้บริการ ความเชื่อมั่นในการดำเนินงานและการรับรู้ผลงานของสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

13 มกราคม 2559

ประกวดราคาจ้างประเมินระดับความพึงพอใจในการให้บริการ ความเชื่อมั่นในการดำเนินงาน และการรับรู้ผลงานของสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

21 ธันวาคม 2558

ผลการประกวดราคาจ้างพัฒนาฐานข้อมูลผลงานและผู้เชี่ยวชาญด้านการค้าและการพัฒนา จำนวน 1 งาน

14 ธันวาคม 2558

ราคากลาง – โครงการจัดหาพัสดุโดยการจ้างผู้ประสานงานวิชาการ

14 ธันวาคม 2558

ราคากลาง – โครงการจัดหาพัสดุโดยการจ้างผู้ช่วยประสานงาน

8 ธันวาคม 2558

ราคากลาง – โครงการออกแบบและจัดพิมพ์ Executive Summary (ภาษาอังกฤษ)

8 ธันวาคม 2558

ราคากลาง – โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

8 ธันวาคม 2558

ประกวดราคาจ้างประเมินระดับความพึงพอใจในการให้บริการ ความเชื่อมั่นในการดำเนินงาน และการรับรู้ผลงานของสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

8 ธันวาคม 2558

ราคากลาง – โครงการประเมินระดับความพึงพอใจในการให้บริการ ความเชื่อมั่นในการดำเนินงานและการรับรู้ผลงานของสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

4 ธันวาคม 2558

ราคากลาง – โครงการจัดหาพัสดุโดยการจ้างผู้ช่วยประสานงาน

4 ธันวาคม 2558

ราคากลาง – โครงการจัดหาพัสดุโดยการจ้างผู้ประสานงานวิชาการ

18 พฤศจิกายน 2558

ราคากลาง – โครงการจ้างที่ปรึกษากฎหมาย

18 พฤศจิกายน 2558

ราคากลาง – โครงการซื้อหมึกเครื่องพิมพ์

17 พฤศจิกายน 2558

ประกาศ – ผลการพิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิคโครงการศึกษาวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

12 พฤศจิกายน 2558

ราคากลาง – จัดซื้ออุปกรณ์ด้านการออกแบบ

12 พฤศจิกายน 2558

ราคากลาง – โครงการพัฒนาฐานข้อมูลผลงานและผู้เชี่ยวชาญด้านการค้าและการพัฒนา

12 พฤศจิกายน 2558

ขอบเขตการดำเนินงาน – โครงการพัฒนาฐานข้อมูลผลงานและผู้เชี่ยวชาญด้านการค้าและการพัฒนา

12 พฤศจิกายน 2558

ประกวดราคาจ้างพัฒนาฐานข้อมูลผลงานและผู้เชี่ยวชาญด้านการค้าและการพัฒนา จำนวน 1 งาน

12 พฤศจิกายน 2558

ราคากลาง – โครงการจัดทำแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ

12 พฤศจิกายน 2558

ราคากลาง – โครงการจัดทำวีดีทัศน์แนะนำและส่งเสริมภาพลักษณ์ของสถาบัน ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

15 ตุลาคม 2558

เชิญชวนยื่นข้อเสนอดำเนินงานวิจัย จำนวน 7 โครงการวิจัย

13 ตุลาคม 2558

ราคากลาง – โครงการวิจัยเรื่อง โครงการศึกษาวิจัยการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันและศักยภาพการเข้าสู่ตลาดอาเซียนของภาคบริการไทย

13 ตุลาคม 2558

ราคากลาง – โครงการวิจัยเรื่อง โครงการศึกษาวิจัยการเปรียบเทียบนโยบายและประสิทธิภาพการพัฒนาและส่งเสริม นวัตกรรมและเทคโนโลยีในกลุ่ม SMEs ของประเทศสมาชิกอาเซียน

13 ตุลาคม 2558

ราคากลาง – โครงการวิจัยเรื่อง โครงการศึกษาวิจัยการประเมินผลกระทบของนโยบายการค้าระหว่างประเทศเพื่อลดความ เหลื่อมล้ำและการเติบโตอย่างสมดุลของประเทศสมาชิกอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

13 ตุลาคม 2558

ราคากลาง – โครงการวิจัยเรื่อง การแสวงหาโอกาสการค้าสินค้าและบริการระหว่างประเทศสาหรับผู้ประกอบการ SMEs ไทย จาก China E-Commerce

13 ตุลาคม 2558

ราคากลาง – โครงการวิจัยเรื่อง โครงการศึกษาวิจัยการประเมินผลกระทบจากนโยบายการค้าการลงทุนของกลุ่มประเทศ BRICS ต่อประชาคมอาเซียน

13 ตุลาคม 2558

ราคากลาง – โครงการวิจัยเรื่อง การประเมินศักยภาพและโอกาสของประเทศสมาขิกอาเซียนในตลาด ASEAN E-Commerce

13 ตุลาคม 2558

ราคากลาง – โครงการวิจัยเรื่อง โครงการศึกษาวิจัยการประเมินนโยบายการลงทุนของประเทศสมาชิกอาเซียนตามกรอบนโยบายการลงทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Investment Policy Framework for Sustainable Development) UNCTAD

24 กันยายน 2558

ยกเลิกการประกวดราคาจ้างกั้นห้องประชุมบอร์ด จำนวน 1 งาน

22 กันยายน 2558

ผลการประกวดราคาจ้างงานสนับสนุนการปฏิบัติงานขอสถาบันประจำปีงบประมาณ 2559

11 กันยายน 2558

ผลการประกวดราคาจ้างดำเนินงานตรวจสอบภายในของสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ 2558 จำนวน 1 งาน

3 กันยายน 2558

ข้อกำหนดและขอบเขตของงานกั้นห้องประชุมบอร์ด (TOR) จำนวน 1 งาน

3 กันยายน 2558

ประกวดราคาจ้างกั้นห้องประชุมบอร์ด

3 กันยายน 2558

ราคากลาง – โครงการ กั้นห้องประชุมบอร์ด จำนวน 1 งาน

6 สิงหาคม 2558

ราคากลาง – การจ้างจัดนิทรรศการในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2558″

25 กรกฎาคม 2558

ราคากลาง – โครงการจ้างดำเนินการสนับสนุนและจัดเตรียมงานประชุมเชิงวิชาการและสัมมนาเนื่องในโอกาสครบรอบ 13 ปี แห่งการก่อตั้งสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)

25 กรกฎาคม 2558

ประกวดราคาจ้างดำเนินการสนับสนุนและจัดเตรียมงานประชุมเชิงวิชาการและสัมมนาเนื่องในโอกาสครบรอบ 13 ปี แห่งการก่อตั้งสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)

21 กรกฎาคม 2558

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง ประกวดราคาจ้างประเมินระดับความคิดเห็นและความพึงพอใจในการให้บริการของสถาบันฯ ประจำปี พ.ศ.2558

21 กรกฎาคม 2558

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดตั้งห้องสมุดการค้าระหว่างประเทศและบริหารจัดการระบบเว็บไซต์

21 กรกฎาคม 2558

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาจ้างออกแบบและจัดพิมพ์เผยแพร่ผลงานการศึกษาวิจัย จำนวน 7 เรื่อง

13 กรกฎาคม 2558

ราคากลาง – การประเมินระดับความเชื่อมั่นของผู้รับบริการต่อการดำเนินงานของสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

27 เมษายน 2558

ผลการประกวดราคาเช่ารถยนต์โดยสาร (รถตู้) จำนวน 1 คัน

27 มีนาคม 2558

ราคากลาง – โครงการ เช่ารถยนต์โดยสาร (รถตู้) จำนวน 1 คัน

24 มีนาคม 2558

ราคากลาง – โครงการจ้างที่ปรึกษากฎหมาย

24 มีนาคม 2558

ยกเลิกการประกวดราคาเช่ารถยนต์โดยสาร (รถตู้) จำนวน 1 คัน

3 มีนาคม 2558

ผลการประกวดราคาจ้างออกแบบและจัดพิมพ์เผยแพร่ผลงานการศึกษาวิจัย จำนวน 7 เรื่อง

19 กุมภาพันธ์ 2558

ผลการประกวดราคาเช่าอุปกรณ์เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

19 กุมภาพันธ์ 2558

ประกาศเพิ่มเติม ประกวดราคาจ้างออกแบบและจัดพิมพ์เผยแพร่ผลงานการศึกษาวิจัย จำนวน 7 เรื่อง

19 กุมภาพันธ์ 2558

ราคากลาง – โครงการ เช่ารถยนต์โดยสาร (รถตู้) จำนวน 1 คัน

19 กุมภาพันธ์ 2558

ประกวดราคาเช่ารถยนต์โดยสาร (รถตู้) จำนวน 1 คัน

4 กุมภาพันธ์ 2558

ราคากลาง – โครงการ ออกแบบและจัดพิมพ์เผยแพร่ผลงานการศึกษาวิจัย

4 กุมภาพันธ์ 2558

ประกวดราคาจ้างออกแบบและจัดพิมพ์เผยแพร่ผลงานการศึกษาวิจัย จำนวน 7 เรื่อง

22 มกราคม 2558

ราคากลาง – เช่าอุปกรณ์เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

22 มกราคม 2558

ประกวดราคาเช่าอุปกรณ์เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

19 มกราคม 2558

ราคากลาง – โครงการ จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

13 มกราคม 2558

ผลการประกวดราคาจ้างเผยแพร่ข้อมูลกิจกรรมสถาบัน

30 ธันวาคม 2557

ราคากลาง – โครงการ สร้างการรับรู้ (ฺBrand Awareness) และความเชื่อมั่น (Trust) เพื่อขยายฐาน และปรับปรุงส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรผ่าน Social Media (Mini Scope)

4 ธันวาคม 2557

ประกวดราคาจ้างเผยแพร่ข้อมูลกิจกรรมของสถาบัน

4 ธันวาคม 2557

ผลการประกวดราคาจ้างประเมินระดับความคิดเห็นและความพึงพอใจในการให้บริการของสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

4 ธันวาคม 2557

ราคากลาง – โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการด้านการค้าและการพัฒนาของสถาบัน

รับสมัครงาน

27 มีนาคม 2560

ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือและช่วยเหลือภูมิภาค

6 มีนาคม 2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือและช่วยเหลือภูมิภาค

1 กุมภาพันธ์ 2560

รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือและช่วยเหลือภูมิภาค

23 มกราคม 2560

ประกาศผลสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือและช่วยเหลือภูมิภาค

18 มกราคม 2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือและช่วยเหลือภูมิภาค

21 ธันวาคม 2559

ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ (วิชาการ)

21 ธันวาคม 2559

ขยายเวลาการสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักความร่วมความร่วมมือและช่วยเหลือภูมิภาค

10 ธันวาคม 2559

ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักจัดการองค์ความรู้

7 ธันวาคม 2559

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ (วิชาการ)

7 ธันวาคม 2559

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักจัดการองค์ความรู้

1 ธันวาคม 2559

รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือและช่วยเหลือภูมิภาค

16 พฤศจิกายน 2559

ขยายเวลาการรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักจัดการองค์ความรู้

2 พฤศจิกายน 2559

รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักจัดการองค์ความรู้

2 พฤศจิกายน 2559

รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ (วิชาการ)

27 ตุลาคม 2559

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือและช่วยเหลือภูมิภาค

27 ตุลาคม 2559

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ตำแหน่งนักบริหารโครงการ

20 ตุลาคม 2559

รายชื่อผู้สิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน ตำแหน่งนักบริหารโครงการ

20 ตุลาคม 2559

รายชื่อผู้สิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือและช่วยเหลือภูมิภาค

5 ตุลาคม 2559

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สถาบันตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือและช่วยเหลือภูฒิภาค

5 ตุลาคม 2559

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สถาบันตำแหน่งนักบริหารโครงการ

30 กันยายน 2559

ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และสื่อสารองค์กร

16 กันยายน 2559

รายชื่่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และสื่อสารองค์กร

14 กันยายน 2559

ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน ตำแหน่งนักบริหารโครงการ

14 กันยายน 2559

ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน ตำแหน่งนักวิจัย

2 กันยายน 2559

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน ตำแหน่งนักวิจัย

2 กันยายน 2559

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน ตำแหน่งนักบริหารโครงการ

25 สิงหาคม 2559

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ตำแหน่งนักวิจัย

25 สิงหาคม 2559

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ตำแหน่งนักบริหารโครงการ

11 สิงหาคม 2559

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และสื่่อสารองค์กร

15 กรกฎาคม 2559

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่สถาบัน ตำแหน่งนักวิจัย

15 กรกฎาคม 2559

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่สถาบัน ตำแหน่งนักบริหารโครงการ

8 กรกฎาคม 2559

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่สถาบัน ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ (วิชาการ)

4 กรกฎาคม 2559

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน ตำแหน่งนักวิจัย

4 กรกฎาคม 2559

ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน ตำแหน่งนักบริหารโครงการ

29 มิถุนายน 2559

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ (วิชาการ)

24 มิถุนายน 2559

ลงประกาศผลการสอบคัดเลือก รองฯ บริหาร

15 มิถุนายน 2559

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ นักบริหารโครงการ

15 มิถุนายน 2559

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ นักวิจัย

6 มิถุนายน 2559

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน นักบริหารโครงการ

6 มิถุนายน 2559

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน นักวิจัย

6 มิถุนายน 2559

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ (บริหาร)

27 พฤษภาคม 2559

ประกาศรับสมัคร ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ (วิชาการ)

4 พฤษภาคม 2559

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่สถาบัน ตำแหน่งนักวิจัย

4 พฤษภาคม 2559

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่สถาบัน ตำแหน่งนักบริหารการเงิน

4 พฤษภาคม 2559

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่สถาบัน ตำแหน่งนักบริหารโครงการ

26 เมษายน 2559

ประกาศรับสมัคร ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ (บริหาร)

26 เมษายน 2559

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์_ตำแหน่งนักบริหารการเงิน

20 เมษายน 2559

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน

14 มีนาคม 2559

รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบัน ตำแหน่งนักบริหารการเงิน

14 มีนาคม 2559

ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป้นเจ้าหน้าที่สถาบัน ตำแหน่ง ผู้ตรวจสอบภายใน

4 มีนาคม 2559

ประกาศรายชื่อผู้สิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบัน ตำแหน่ง ผู้ตรวจสอบภายใน

24 กุมภาพันธ์ 2559

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบัน ตำแหน่ง ผู้ตรวจสอบภายใน

11 กุมภาพันธ์ 2559

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน ตำแหน่งนักบริหารการเงิน 1 อัตรา

20 มกราคม 2559

รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน ตำแหน่ง ผู้ตรวจสอบภายใน

18 มกราคม 2559

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบัน ตำแหน่งนักบริหารการเงิน

3 กรกฎาคม 2558

ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

1 กรกฎาคม 2558

ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน ตำแหน่ง ผู้ตรวจสอบภายใน

1 กรกฎาคม 2558

รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน ตำแหน่ง ผู้ตรวจสอบภายใน

1 กรกฎาคม 2558

แบบฟอร์มใบสมัครงาน

1 กรกฎาคม 2558

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบัน ตำแหน่ง ผู้ตรวจสอบภายใน

การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับชาติ “การเสริมสร้างศักยภาพของประเทศไทย เพื่อการบรรลุเป้าหมายวาระการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ ปี พ.ศ 2573”

12 มิถุนายน 2560

     เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก (Sustainable Development Goals: SDGs) ใน 15 ปีข้างหน้าที่จะใช้เป็นทิศทางการพัฒนาของประชาคมโลกที่ที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามั...

สัมมนา “แรงงานวิชาชีพไทย: มาตรฐานแรงงานวิชาชีพสู่การเป็นนักวิชาชีพในอาเซียน”

8 ธันวาคม 2559

การเคลื่อนย้ายแรงงานวิชาชีพของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน นับเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติภายใต้การรวมตัวกันเป็นตลาดขนาดใหญ่และฐานการผลิตเดียวกัน โดยจะเป็นไปในลักษณะของการอำนวยความสะดวกในการขอขึ้นทะเบียนแล...

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การใช้ประโยชน์จากความตกลงด้านการอำนวยความสะดวกทางการค้า: โอกาสการค้าไทยสู่คู่ค้าอาเซียน [อุดรธานี]

29 กันยายน 2559

                ความตกลงว่าด้วยการอำนวยความสะดวกทางการค้า (Trade Facilitation Agreement : TFA) ซึ่งครอบคลุมทั้งเรื่องพิธีการศุลกากร กฎระเบียบและขั้นตอนทางการค้า มาตรฐาน...

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การใช้ประโยชน์จากความตกลงด้านการอำนวยความสะดวกทางการค้า: โอกาสการค้าไทยสู่คู่ค้าอาเซียน [กรุงเทพฯ]

26 กันยายน 2559

                ความตกลงว่าด้วยการอำนวยความสะดวกทางการค้า (Trade Facilitation Agreement : TFA) ซึ่งครอบคลุมทั้งเรื่องพิธีการศุลกากร กฎระเบียบและขั้นตอนทางการค้า มาตรฐาน...

ITD Trade and Development Regional Forum 2016.

21 กันยายน 2559

BACKGROUND:

The world economic landscape has been changing dramatically as a result of economic, social and environment challenges. Critical iss...

การสัมมนาเผยแพร่ผลงานวิจัยประจำปี 2559

1 กันยายน 2559

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ดำเนินการจัดกิจกรรมการสัมมนาเผยแพร่ผลงานวิจัยประจำปี 2559 เพื่อเผยแพร่ผลการศึกษาวิจัยให้แก่เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ผู้ประกอบการ นักวิชาการ และผู้ส...

WORKSHOP ON “E-COMMERCE AND EMERGING DIGITAL TRADE AGENDA”

15 มิถุนายน 2560

WORKSHOP ON “E-COMMERCE AND EMERGING DIGITAL TRADE AGENDA”

DATE: 15-16 June 2017 at Meeting Room H, 1st floor, United Nations Conference Centre, Bangkok,...

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง“พลังอาชีวะก้าวสู่ Thailand 4.0 ” [จังหวัดสกลนคร]

6 มิถุนายน 2560

จากนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาประเทศสู่ Thailand 4.0 ซึ่งเป็นโมเดลการขับเคลื่อนประเทศไปสู่เป้าหมาย “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” โดยมุ่งเน้นการพัฒนาประเทศให้ก้าวผ...

การฝึกอบรม เรื่อง “เจาะลึก !! การเปิดเสรีภาคการศึกษาตามความตกลงการค้าบริการอาเซียน”

2 มิถุนายน 2560

ปัจจุบันการเปิดเสรีภาคบริการมีความสำคัญอย่างยิ่งในบริบทของการค้าระหว่างประเทศ 2 ระดับ ได้แก่ ระดับพหุภาคี อยู่ภายใต้ความตกลงทั่วไปว่าด้วยการค้าบริการ (...

TRAINING COURSE “TRADE FACILITATION AND PAPERLESS TRADE”

25 พฤษภาคม 2560

TRAINING COURSE  “TRADE FACILITATION AND PAPERLESS TRADE”

 

 

DATE: May 25-26, 2017 Meeting Room A, 1st United Nations Conference Centre, Bangkok, Thailand

...

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพทางการค้าระหว่างประเทศ ตามความตกลงว่าด้วยการอำนวยความสะดวกทางการค้า (Trade Facilitation Agreement) ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภาครัฐและเอกชนตามกรอบนโยบายการค้าและเอกชน ตามกรอบนโยบายการค้า การลงทุน และการพัฒนาที่ยั่งยืน

16 พฤษภาคม 2560

การค้าการลงทุนระหว่างประเทศ เป็นกิจกรรมที่มีอิทธิพลต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ    แต่ต้นทุนในการค้าระหว่างประเทศและการเชื่อมโยงของห่วงโซ่อุปทานของโลก ยังคงมีอยู่ในรูปแบบที่แตกต่างกัน  อีก...

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง“พลังอาชีวะก้าวสู่ Thailand 4.0” [กรุงเทพฯ]

3 พฤษภาคม 2560

          จากนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาประเทศสู่ Thailand 4.0 ซึ่งเป็นโมเดลการขับเคลื่อนประเทศไปสู่เป้าหมาย “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” โดยมุ่งเน้นการพัฒนาประเ...

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ITD ร่วมฝึกอบรมการบริหารการเปลี่ยนแปลงภายใต้แนวคิด Strategic Transformation

22 มิถุนายน 2560

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2560 สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ ITD  จัดงานฝึกอบรม “การบริหารการเปลี่ยนแปลงภายใต้แนวคิด St...

ITD จัดประชุมระดมความคิดเห็นเรื่อง “Global Development Trends for Sustainability”

22 มิถุนายน 2560

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2560 สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ ITD จัดประชุมระดมความคิดเห็นเรื่อง “Global Development Trends for Sus...

ผู้บริหาร ITD หารือกับนายกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ

21 มิถุนายน 2560

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2560 ดร.กมลินทร์  พินิจภูวดล ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ ITD นายมนู สิทธิประสาสน์ และนายนิติพล มนไตรเวช ผู้บริหาร ITD เข้าพบปะหา...

ITD จัดงานอบรมเชิงปฏิบัติงานเรื่อง “E-COMMERCE AND EMERGING DIGITAL TRADE AGENDA”

21 มิถุนายน 2560

เมื่อวันที่ 15-16 มิถุนายน 2560 สถาบันนระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ ITD  ได้จัดงานอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง  “E-COMMERCE AND EMERGING DIGITAL TRADE AGENDA”   ณ United Nati...

ไอทีดี ร่วมกับ สถาบันอาณาบริเวณศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดการบรรยายพิเศษเรื่อง “FTA strategy and Institutional Concern, Negotiation and Implementaion of Korea Republic “

19 มิถุนายน 2560

เมื่อวันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2560 สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าแลัการพัฒนา หรือ ไอทีดี ร่วมกับ สถาบันอาณาบริเวณศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดการบรรยายพิเศษ...

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ITD ร่วมฝึกอบรมการบริหารความเสี่ยงสำหรับองค์กร

16 มิถุนายน 2560

       เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2560 สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)  จัดงานฝึกอบรมการบริหารความเสี่ยงสำหรับองค์กร ณ ห้องประชุมสถาบันระหว่า...