ประกาศสถาบัน

8 กุมภาพันธ์ 2560

ประกาศเจตจำนงสุจริต

18 มกราคม 2560

ประกวดราคาจ้างออกแบบและจัดพิมพ์วารสาร ITD Review

18 มกราคม 2560

ราคากลาง-การจ้างออกแบบและจัดพิมพ์วารสาร ITD Review

18 มกราคม 2560

ขอบเขตงาน (TOR ) การจ้างออกแบบและจัดพิมพ์วารสาร ITD Review

18 มกราคม 2560

ประกวดราคาจ้างประเมินระดับความพึงพอใจในการให้บริการ ความเชื่อมั่นต่อการดำเนินงาน และการรับรู้ผลงาน

18 มกราคม 2560

ราคากลาง-โครงการประเมินระดับความพึงพอใจในการให้บริการ ความเชื่อมั่นต่อการดำเนินงาน และการรับรู้ผลงาน

18 มกราคม 2560

ขอบเขตของงาน (TOR) โครงการประเมินระดับความพึงพอใจในการให้บริการ ความเชื่อมั่นต่อการดำเนินงาน และการรับรู้ผลงาน

15 ธันวาคม 2559

ขอบเขตงาน (TOR) การจ้างดำเนินงานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

15 ธันวาคม 2559

ประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

15 ธันวาคม 2559

ราคากลางโครงการจ้างดำเนินงานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

22 พฤศจิกายน 2559

ผลการพิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิค โครงการศึกษาวิจัยประจำปีงบประมาณ 2560

28 ตุลาคม 2559

ราคากลาง-จ้างเหมาบริการที่ปรึกษากฎหมาย

14 มีนาคม 2559

ประกวดราคาจ้าง โครงการจัดทำระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน การปรับปรุงแบบบรรยายลักษณะงานและการจัดทำโครงสร้างระดับตำแหน่ง

14 มีนาคม 2559

ประกวดราคาจ้างออกแบบและจัดพิมพ์ผลงานการศึกษาวิจัย 6 เรื่อง

14 มีนาคม 2559

ขอบเขตของงาน (TOR) – โครงการการออกแบบและจัดพิมพ์ผลงานการศึกษาวิจัย

11 มีนาคม 2559

ขอบเขตของงาน (TOR) – โครงการจัดทำระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน การปรับปรุงแบบบรรยายลักษณะงานและการจัดทำโครงสร้างระดับตำแหน่ง

11 มีนาคม 2559

ราคากลาง – โครงการจัดทำระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน การปรับปรุงแบบบรรยายลักษณะงานและการจัดทำโครงสร้างระดับตำแหน่ง

11 มีนาคม 2559

ราคากลาง – การออกแบบและจัดพิมพ์ผลงานการศึกษาวิจัย

11 มีนาคม 2559

ผลการประกวดราคาเช่ารถยนต์โดยสาร (รถตู้) จำนวน 1 คัน

8 มีนาคม 2559

ราคากลาง – โครงการจัดทำรายงานอุตสาหกรรมไมซ์ (MICE Industry Report) จำนวน 5 ฉบับ

4 มีนาคม 2559

ราคากลาง – โครงการการจ้างออกแบบและจัดพิมพ์รายงานสรุปเชิงนโยบาย (Policy Brief)

26 กุมภาพันธ์ 2559

ราคากลาง – โครงการการจ้างผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัยผ่านสารคดีวิทยุ

24 กุมภาพันธ์ 2559

ทะเบียนรับเอกสารประกวดราคาเช่ารถยนต์โดยสาร (รถตู้) จำนวน 1 คัน

18 กุมภาพันธ์ 2559

ราคากลาง – โครงการจ้างออกแบบและจัดพิมพ์ Executive Summary (ภาษาอังกฤษ)

10 กุมภาพันธ์ 2559

ประกาศผลการประกวดราคาเช่าอุปกรณ์เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

10 กุมภาพันธ์ 2559

ประกาศผลการประกวดราคาจ้างประเมินระดับความพึงพอใจในการให้บริการความเชื่อมั่นในการดำเนินงานและการรับรู้ผลงานของสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

1 กุมภาพันธ์ 2559

ขอบเขตของงาน (TOR) โครงการเช่ารถยนต์โดยสาร (รถตู้)

1 กุมภาพันธ์ 2559

ราคากลาง – โครงการเช่ารถยนต์โดยสาร (รถตู้)

1 กุมภาพันธ์ 2559

ประกวดราคาเช่ารถยนต์โดยสาร (รถตู้) จำนวน 1 คัน

27 มกราคม 2559

ราคากลาง – โครงการจ้างจัดทำสมุดจดบันทึก (Diary)

22 มกราคม 2559

ราคากลาง – จ้างจัดทำถุงผ้า

22 มกราคม 2559

ราคากลาง – โครงการจ้างจัดพิมพ์ผลงานการศึกษาวิจัย

22 มกราคม 2559

ราคากลาง – ถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม Policy Brief และจัดชุดใส่ซองใส่

13 มกราคม 2559

ราคากลาง – โครงการเช่าอุปกรณ์เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

13 มกราคม 2559

ประกวดราคาเช่าอุปกรณ์เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

13 มกราคม 2559

ราคากลาง – โครงการประเมินระดับความพึงพอใจในการให้บริการ ความเชื่อมั่นในการดำเนินงานและการรับรู้ผลงานของสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

13 มกราคม 2559

ประกวดราคาจ้างประเมินระดับความพึงพอใจในการให้บริการ ความเชื่อมั่นในการดำเนินงาน และการรับรู้ผลงานของสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

21 ธันวาคม 2558

ผลการประกวดราคาจ้างพัฒนาฐานข้อมูลผลงานและผู้เชี่ยวชาญด้านการค้าและการพัฒนา จำนวน 1 งาน

14 ธันวาคม 2558

ราคากลาง – โครงการจัดหาพัสดุโดยการจ้างผู้ประสานงานวิชาการ

14 ธันวาคม 2558

ราคากลาง – โครงการจัดหาพัสดุโดยการจ้างผู้ช่วยประสานงาน

8 ธันวาคม 2558

ราคากลาง – โครงการออกแบบและจัดพิมพ์ Executive Summary (ภาษาอังกฤษ)

8 ธันวาคม 2558

ราคากลาง – โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

8 ธันวาคม 2558

ประกวดราคาจ้างประเมินระดับความพึงพอใจในการให้บริการ ความเชื่อมั่นในการดำเนินงาน และการรับรู้ผลงานของสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

8 ธันวาคม 2558

ราคากลาง – โครงการประเมินระดับความพึงพอใจในการให้บริการ ความเชื่อมั่นในการดำเนินงานและการรับรู้ผลงานของสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

4 ธันวาคม 2558

ราคากลาง – โครงการจัดหาพัสดุโดยการจ้างผู้ช่วยประสานงาน

4 ธันวาคม 2558

ราคากลาง – โครงการจัดหาพัสดุโดยการจ้างผู้ประสานงานวิชาการ

18 พฤศจิกายน 2558

ราคากลาง – โครงการจ้างที่ปรึกษากฎหมาย

18 พฤศจิกายน 2558

ราคากลาง – โครงการซื้อหมึกเครื่องพิมพ์

17 พฤศจิกายน 2558

ประกาศ – ผลการพิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิคโครงการศึกษาวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

12 พฤศจิกายน 2558

ราคากลาง – จัดซื้ออุปกรณ์ด้านการออกแบบ

12 พฤศจิกายน 2558

ราคากลาง – โครงการพัฒนาฐานข้อมูลผลงานและผู้เชี่ยวชาญด้านการค้าและการพัฒนา

12 พฤศจิกายน 2558

ขอบเขตการดำเนินงาน – โครงการพัฒนาฐานข้อมูลผลงานและผู้เชี่ยวชาญด้านการค้าและการพัฒนา

12 พฤศจิกายน 2558

ประกวดราคาจ้างพัฒนาฐานข้อมูลผลงานและผู้เชี่ยวชาญด้านการค้าและการพัฒนา จำนวน 1 งาน

12 พฤศจิกายน 2558

ราคากลาง – โครงการจัดทำแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ

12 พฤศจิกายน 2558

ราคากลาง – โครงการจัดทำวีดีทัศน์แนะนำและส่งเสริมภาพลักษณ์ของสถาบัน ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

15 ตุลาคม 2558

เชิญชวนยื่นข้อเสนอดำเนินงานวิจัย จำนวน 7 โครงการวิจัย

13 ตุลาคม 2558

ราคากลาง – โครงการวิจัยเรื่อง โครงการศึกษาวิจัยการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันและศักยภาพการเข้าสู่ตลาดอาเซียนของภาคบริการไทย

13 ตุลาคม 2558

ราคากลาง – โครงการวิจัยเรื่อง โครงการศึกษาวิจัยการเปรียบเทียบนโยบายและประสิทธิภาพการพัฒนาและส่งเสริม นวัตกรรมและเทคโนโลยีในกลุ่ม SMEs ของประเทศสมาชิกอาเซียน

13 ตุลาคม 2558

ราคากลาง – โครงการวิจัยเรื่อง โครงการศึกษาวิจัยการประเมินผลกระทบของนโยบายการค้าระหว่างประเทศเพื่อลดความ เหลื่อมล้ำและการเติบโตอย่างสมดุลของประเทศสมาชิกอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

13 ตุลาคม 2558

ราคากลาง – โครงการวิจัยเรื่อง การแสวงหาโอกาสการค้าสินค้าและบริการระหว่างประเทศสาหรับผู้ประกอบการ SMEs ไทย จาก China E-Commerce

13 ตุลาคม 2558

ราคากลาง – โครงการวิจัยเรื่อง โครงการศึกษาวิจัยการประเมินผลกระทบจากนโยบายการค้าการลงทุนของกลุ่มประเทศ BRICS ต่อประชาคมอาเซียน

13 ตุลาคม 2558

ราคากลาง – โครงการวิจัยเรื่อง การประเมินศักยภาพและโอกาสของประเทศสมาขิกอาเซียนในตลาด ASEAN E-Commerce

13 ตุลาคม 2558

ราคากลาง – โครงการวิจัยเรื่อง โครงการศึกษาวิจัยการประเมินนโยบายการลงทุนของประเทศสมาชิกอาเซียนตามกรอบนโยบายการลงทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Investment Policy Framework for Sustainable Development) UNCTAD

24 กันยายน 2558

ยกเลิกการประกวดราคาจ้างกั้นห้องประชุมบอร์ด จำนวน 1 งาน

22 กันยายน 2558

ผลการประกวดราคาจ้างงานสนับสนุนการปฏิบัติงานขอสถาบันประจำปีงบประมาณ 2559

11 กันยายน 2558

ผลการประกวดราคาจ้างดำเนินงานตรวจสอบภายในของสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ 2558 จำนวน 1 งาน

3 กันยายน 2558

ข้อกำหนดและขอบเขตของงานกั้นห้องประชุมบอร์ด (TOR) จำนวน 1 งาน

3 กันยายน 2558

ประกวดราคาจ้างกั้นห้องประชุมบอร์ด

3 กันยายน 2558

ราคากลาง – โครงการ กั้นห้องประชุมบอร์ด จำนวน 1 งาน

6 สิงหาคม 2558

ราคากลาง – การจ้างจัดนิทรรศการในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2558″

25 กรกฎาคม 2558

ราคากลาง – โครงการจ้างดำเนินการสนับสนุนและจัดเตรียมงานประชุมเชิงวิชาการและสัมมนาเนื่องในโอกาสครบรอบ 13 ปี แห่งการก่อตั้งสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)

25 กรกฎาคม 2558

ประกวดราคาจ้างดำเนินการสนับสนุนและจัดเตรียมงานประชุมเชิงวิชาการและสัมมนาเนื่องในโอกาสครบรอบ 13 ปี แห่งการก่อตั้งสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)

21 กรกฎาคม 2558

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง ประกวดราคาจ้างประเมินระดับความคิดเห็นและความพึงพอใจในการให้บริการของสถาบันฯ ประจำปี พ.ศ.2558

21 กรกฎาคม 2558

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดตั้งห้องสมุดการค้าระหว่างประเทศและบริหารจัดการระบบเว็บไซต์

21 กรกฎาคม 2558

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาจ้างออกแบบและจัดพิมพ์เผยแพร่ผลงานการศึกษาวิจัย จำนวน 7 เรื่อง

13 กรกฎาคม 2558

ราคากลาง – การประเมินระดับความเชื่อมั่นของผู้รับบริการต่อการดำเนินงานของสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

27 เมษายน 2558

ผลการประกวดราคาเช่ารถยนต์โดยสาร (รถตู้) จำนวน 1 คัน

27 มีนาคม 2558

ราคากลาง – โครงการ เช่ารถยนต์โดยสาร (รถตู้) จำนวน 1 คัน

24 มีนาคม 2558

ราคากลาง – โครงการจ้างที่ปรึกษากฎหมาย

24 มีนาคม 2558

ยกเลิกการประกวดราคาเช่ารถยนต์โดยสาร (รถตู้) จำนวน 1 คัน

3 มีนาคม 2558

ผลการประกวดราคาจ้างออกแบบและจัดพิมพ์เผยแพร่ผลงานการศึกษาวิจัย จำนวน 7 เรื่อง

19 กุมภาพันธ์ 2558

ผลการประกวดราคาเช่าอุปกรณ์เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

19 กุมภาพันธ์ 2558

ประกาศเพิ่มเติม ประกวดราคาจ้างออกแบบและจัดพิมพ์เผยแพร่ผลงานการศึกษาวิจัย จำนวน 7 เรื่อง

19 กุมภาพันธ์ 2558

ราคากลาง – โครงการ เช่ารถยนต์โดยสาร (รถตู้) จำนวน 1 คัน

19 กุมภาพันธ์ 2558

ประกวดราคาเช่ารถยนต์โดยสาร (รถตู้) จำนวน 1 คัน

4 กุมภาพันธ์ 2558

ราคากลาง – โครงการ ออกแบบและจัดพิมพ์เผยแพร่ผลงานการศึกษาวิจัย

4 กุมภาพันธ์ 2558

ประกวดราคาจ้างออกแบบและจัดพิมพ์เผยแพร่ผลงานการศึกษาวิจัย จำนวน 7 เรื่อง

22 มกราคม 2558

ราคากลาง – เช่าอุปกรณ์เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

22 มกราคม 2558

ประกวดราคาเช่าอุปกรณ์เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

19 มกราคม 2558

ราคากลาง – โครงการ จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

13 มกราคม 2558

ผลการประกวดราคาจ้างเผยแพร่ข้อมูลกิจกรรมสถาบัน

30 ธันวาคม 2557

ราคากลาง – โครงการ สร้างการรับรู้ (ฺBrand Awareness) และความเชื่อมั่น (Trust) เพื่อขยายฐาน และปรับปรุงส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรผ่าน Social Media (Mini Scope)

4 ธันวาคม 2557

ประกวดราคาจ้างเผยแพร่ข้อมูลกิจกรรมของสถาบัน

4 ธันวาคม 2557

ผลการประกวดราคาจ้างประเมินระดับความคิดเห็นและความพึงพอใจในการให้บริการของสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

4 ธันวาคม 2557

ราคากลาง – โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการด้านการค้าและการพัฒนาของสถาบัน

19 พฤศจิกายน 2557

ราคากลาง – โครงการ การแสวงประโยชน์และโอกาสจากความตกลงการค้าบริการของประชาคมอาเซียน: ศึกษาโอกาสและความท้าทายการเคลื่อนย้ายแรงงานตามข้อตกลงยอมรับร่วมวิชาชีพบัญชีและวิชาชีพพยาบาล

7 พฤศจิกายน 2557

ราคากลาง – โครงการ การประเมินระดับความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้รับบริการ ของสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

7 พฤศจิกายน 2557

ราคากลาง – โครงการวิจัยเรื่อง “การวิจัยแนวทางการลดมาตรการกีดกันทางการค้าที่มิใช่ภาษี (Non –Tariff Measures: NTMs) ภาคสินค้าเกษตร ปศุสัตว์และประมงในกลุ่มประเทศประชาคมอาเซียน + 6 (จีน เกาหลี ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย อินเดีย นิวซีแลนด์)”

7 พฤศจิกายน 2557

ข้อกำหนดและขอบเขตกำรศึกษำวิจัย (Term of Reference: TOR) เรื่อง โครงกำรวิจัยแนวทำงกำรลดมำตรกำรกีดกันทำงกำรค้ำที่มิใช่ภำษี (Non –Tariff Measures: NTMs) ภำคสินค้ำเกษตร ปศุสัตว์และประมงในกลุ่มประเทศประชำคมอำเซียน + 6 (จีน เกำหลี ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย อินเดี

รับสมัครงาน

15 กุมภาพันธ์ 2560

ผอ. ITD ร่วมเปิดงาน “เสมาร่วมใจ ทำดีเพื่อพ่อ: ฝึกอาชีพตามรอยพ่อ”

1 กุมภาพันธ์ 2560

รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือและช่วยเหลือภูมิภาค

23 มกราคม 2560

ประกาศผลสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือและช่วยเหลือภูมิภาค

18 มกราคม 2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือและช่วยเหลือภูมิภาค

21 ธันวาคม 2559

ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ (วิชาการ)

21 ธันวาคม 2559

ขยายเวลาการสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักความร่วมความร่วมมือและช่วยเหลือภูมิภาค

10 ธันวาคม 2559

ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักจัดการองค์ความรู้

7 ธันวาคม 2559

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ (วิชาการ)

7 ธันวาคม 2559

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักจัดการองค์ความรู้

1 ธันวาคม 2559

รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือและช่วยเหลือภูมิภาค

16 พฤศจิกายน 2559

ขยายเวลาการรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักจัดการองค์ความรู้

2 พฤศจิกายน 2559

รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักจัดการองค์ความรู้

2 พฤศจิกายน 2559

รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ (วิชาการ)

27 ตุลาคม 2559

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือและช่วยเหลือภูมิภาค

27 ตุลาคม 2559

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ตำแหน่งนักบริหารโครงการ

20 ตุลาคม 2559

รายชื่อผู้สิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน ตำแหน่งนักบริหารโครงการ

20 ตุลาคม 2559

รายชื่อผู้สิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือและช่วยเหลือภูมิภาค

5 ตุลาคม 2559

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สถาบันตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือและช่วยเหลือภูฒิภาค

5 ตุลาคม 2559

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สถาบันตำแหน่งนักบริหารโครงการ

30 กันยายน 2559

ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และสื่อสารองค์กร

16 กันยายน 2559

รายชื่่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และสื่อสารองค์กร

14 กันยายน 2559

ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน ตำแหน่งนักบริหารโครงการ

14 กันยายน 2559

ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน ตำแหน่งนักวิจัย

2 กันยายน 2559

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน ตำแหน่งนักวิจัย

2 กันยายน 2559

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน ตำแหน่งนักบริหารโครงการ

25 สิงหาคม 2559

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ตำแหน่งนักวิจัย

25 สิงหาคม 2559

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ตำแหน่งนักบริหารโครงการ

11 สิงหาคม 2559

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และสื่่อสารองค์กร

15 กรกฎาคม 2559

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่สถาบัน ตำแหน่งนักวิจัย

15 กรกฎาคม 2559

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่สถาบัน ตำแหน่งนักบริหารโครงการ

8 กรกฎาคม 2559

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่สถาบัน ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ (วิชาการ)

4 กรกฎาคม 2559

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน ตำแหน่งนักวิจัย

4 กรกฎาคม 2559

ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน ตำแหน่งนักบริหารโครงการ

29 มิถุนายน 2559

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ (วิชาการ)

24 มิถุนายน 2559

ลงประกาศผลการสอบคัดเลือก รองฯ บริหาร

15 มิถุนายน 2559

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ นักบริหารโครงการ

15 มิถุนายน 2559

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ นักวิจัย

6 มิถุนายน 2559

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน นักบริหารโครงการ

6 มิถุนายน 2559

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน นักวิจัย

6 มิถุนายน 2559

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ (บริหาร)

27 พฤษภาคม 2559

ประกาศรับสมัคร ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ (วิชาการ)

4 พฤษภาคม 2559

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่สถาบัน ตำแหน่งนักวิจัย

4 พฤษภาคม 2559

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่สถาบัน ตำแหน่งนักบริหารการเงิน

4 พฤษภาคม 2559

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่สถาบัน ตำแหน่งนักบริหารโครงการ

26 เมษายน 2559

ประกาศรับสมัคร ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ (บริหาร)

26 เมษายน 2559

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์_ตำแหน่งนักบริหารการเงิน

20 เมษายน 2559

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน

14 มีนาคม 2559

รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบัน ตำแหน่งนักบริหารการเงิน

14 มีนาคม 2559

ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป้นเจ้าหน้าที่สถาบัน ตำแหน่ง ผู้ตรวจสอบภายใน

4 มีนาคม 2559

ประกาศรายชื่อผู้สิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบัน ตำแหน่ง ผู้ตรวจสอบภายใน

24 กุมภาพันธ์ 2559

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบัน ตำแหน่ง ผู้ตรวจสอบภายใน

11 กุมภาพันธ์ 2559

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน ตำแหน่งนักบริหารการเงิน 1 อัตรา

20 มกราคม 2559

รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน ตำแหน่ง ผู้ตรวจสอบภายใน

18 มกราคม 2559

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบัน ตำแหน่งนักบริหารการเงิน

3 กรกฎาคม 2558

ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

1 กรกฎาคม 2558

ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน ตำแหน่ง ผู้ตรวจสอบภายใน

1 กรกฎาคม 2558

รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน ตำแหน่ง ผู้ตรวจสอบภายใน

1 กรกฎาคม 2558

แบบฟอร์มใบสมัครงาน

1 กรกฎาคม 2558

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบัน ตำแหน่ง ผู้ตรวจสอบภายใน

สัมมนา “แรงงานวิชาชีพไทย: มาตรฐานแรงงานวิชาชีพสู่การเป็นนักวิชาชีพในอาเซียน”

8 ธันวาคม 2559

การเคลื่อนย้ายแรงงานวิชาชีพของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน นับเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติภายใต้การรวมตัวกันเป็นตลาดขนาดใหญ่และฐานการผลิตเดียวกัน โดยจะเป็นไปในลักษณะของการอำนวยความสะดวกในการขอขึ้นทะเบียนแล...

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การใช้ประโยชน์จากความตกลงด้านการอำนวยความสะดวกทางการค้า: โอกาสการค้าไทยสู่คู่ค้าอาเซียน [อุดรธานี]

29 กันยายน 2559

                ความตกลงว่าด้วยการอำนวยความสะดวกทางการค้า (Trade Facilitation Agreement : TFA) ซึ่งครอบคลุมทั้งเรื่องพิธีการศุลกากร กฎระเบียบและขั้นตอนทางการค้า มาตรฐาน...

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การใช้ประโยชน์จากความตกลงด้านการอำนวยความสะดวกทางการค้า: โอกาสการค้าไทยสู่คู่ค้าอาเซียน [กรุงเทพฯ]

26 กันยายน 2559

                ความตกลงว่าด้วยการอำนวยความสะดวกทางการค้า (Trade Facilitation Agreement : TFA) ซึ่งครอบคลุมทั้งเรื่องพิธีการศุลกากร กฎระเบียบและขั้นตอนทางการค้า มาตรฐาน...

ITD Trade and Development Regional Forum 2016.

21 กันยายน 2559

BACKGROUND:

The world economic landscape has been changing dramatically as a result of economic, social and environment challenges. Critical iss...

การสัมมนาเผยแพร่ผลงานวิจัยประจำปี 2559

1 กันยายน 2559

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ดำเนินการจัดกิจกรรมการสัมมนาเผยแพร่ผลงานวิจัยประจำปี 2559 เพื่อเผยแพร่ผลการศึกษาวิจัยให้แก่เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ผู้ประกอบการ นักวิชาการ และผู้ส...

การประชุมเชิงฏิบัติการ “ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยการเขื่อมโยงเศรษฐกิจไทย-เมียนมา”

16 มิถุนายน 2559

การก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ส่งผลให้ทุกภาคส่วนต้องมีความตื่นตัวพร้อมแข่งขันภายใต้บริบทการค้าการลงทุนที่เปลี่ยนแปลงไปจากรูปแบบเดิมไปสู่รูปแบบของการเชื่อมโยงตลาด (Market Connectivi...

การฝึกอบรม เรื่อง “กฎหมายเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ: การระงับข้อพิพาทและการบังคับตามคำพิพากษาศาลต่างประเทศ” ครั้งที่ 2

15 ธันวาคม 2559

ตามที่ประเทศสมาชิกอาเซียนได้ก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) อย่างเป็นทางการเมื่อปลายปี 2558 ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ ความมั่นคง สังคมและวัฒนธรรม เกิดการเคลื่อนย้ายสินค้า ...

การฝึกอบรม เรื่อง “กฎหมายเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ: การระงับข้อพิพาทและการบังคับตามคำพิพากษาศาลต่างประเทศ” ครั้งที่ 1

14 ธันวาคม 2559

ตามที่ประเทศสมาชิกอาเซียนได้ก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) อย่างเป็นทางการเมื่อปลายปี 2558 ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ ความมั่นคง สังคมและวัฒนธรรม เกิดการเคลื่อนย้ายสินค้า ...

การฝึกอบรม เรื่อง “กฎหมายเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ: การระงับข้อพิพาทและการบังคับตามคำพิพากษาศาลต่างประเทศ” ครั้งที่ 3

6 ธันวาคม 2559

    ตามที่ประเทศสมาชิกอาเซียนได้ก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) อย่างเป็นทางการเมื่อปลายปี 2558 ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ ความมั่นคง สังคมและวัฒนธรรม เกิด...

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “พลังอาชีวศึกษาเพื่อขับเคลื่อนเขตเศรษฐกิจพิเศษ” [หนองคาย]

10 กันยายน 2559

ในช่วง 5-6 ปีที่ผ่านมา มูลค่าการค้าชายแดนของไทยกับประเทศเพื่อนบ้านคือ สปป. ลาว เมียนมา กัมพูชา และมาเลเซียมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมีมูลค่าเฉลี่ยต่อปีประมาณ 900,000 ล้านบาท และจะมีแนวโน้มขยายตั...

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “พลังอาชีวศึกษาเพื่อขับเคลื่อนเขตเศรษฐกิจพิเศษ” [นครศรีธรรมราช]

3 กันยายน 2559

ในช่วง 5-6 ปีที่ผ่านมา มูลค่าการค้าชายแดนของไทยกับประเทศเพื่อนบ้านคือ สปป. ลาว เมียนมา กัมพูชา และมาเลเซียมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมีมูลค่าเฉลี่ยต่อปีประมาณ 900,000 ล้านบาท และจะมีแนวโน้มขยายตั...

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง“Aid-for-Trade in a New Challenge of 2030 Sustainable Development Goals”

30 สิงหาคม 2559

เป็นที่ยอมรับโดยทั่วกันว่า การค้าเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตและสร้างความมั่นคั่งมาสู่ประเทศชาติ การเพิ่มขึ้นของระดับการค้าระหว่างประเทศสามารถจะสามารถลดความยากจนอันเนื่องม...

ผู้อำนวยการสำนักลิขสิทธิ์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา เข้าพบผู้อำนวยการ ITD

10 กุมภาพันธ์ 2560

วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ดร.กมลินทร์  พินิจภูวดล ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) และผู้อำนวยสำนักจัดการองค์ความรู้ ให้การต้...

การประชุม คณะกรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา ครั้งที่ 1/2560

8 กุมภาพันธ์ 2560

วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 นายชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา ครั้งที่ 1/2...

ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) เข้าร่วมการประชุม “First International Forum for National Trade Facilitation Committees”

29 มกราคม 2560

ดร.กมลินทร์ พินิจภูวดล ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) เข้าร่วมการประชุม “First International Forum for National Trade Facilit...

ผู้อำนวยการ ITD มอบกระเช้าปีใหม่แก่ปลัด และรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

23 มกราคม 2560

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2560  ดร.กมลินทร์ พินิจภูวดล ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เพื่อมอบกระเช้าของขวัญและอวยพรปีใหม่แก่ ดร.ช...

ผอ. ITD เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและถวายพระราชกุศลสตมมาร (100 วัน) พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

23 มกราคม 2560

เช้าวันที่ 20 มกราคม 2560 ดร.กมลินทร์  พินิจภูวดล ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) พร้อมด้วยบุคลากรของสถาบันเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและถวายพระราชกุศลสตมมาร (100 ว...

ผู้อำนวยการ ITD เข้าร่วมการประชุมหารือความร่วมมือกับสำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย สำนักงานอัยการสูงสุด

23 มกราคม 2560

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560  ดร.กมลินทร์ พินิจภูวดล ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) พร้อมด้วยและเจ้าหน้าที่ ได้เข้าพบ นางปิยะพันธ์ อุดมศิลป อธิบดีอัยการ สำนักงานท...