หน้าหลัก » รายงานวิจัย » การค้าระหว่างประเทศทางบกด้านเหนือ

การค้าระหว่างประเทศทางบกด้านเหนือ

Border_trade_North_230px_Cov

การค้าระหว่างประเทศทางบก มีบทบาทสาคัญต่อการขับเคลื่อนการเจริญเติบโตเศรษฐกิจของประเทศ รัฐบาลได้ให้ความสาคัญกับ การค้าระหว่างประเทศทางบก ดังจะเห็นได้จากการเพิ่มยุทธศาสตร์ใหม่ใน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2559) คือการสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม หากพิจารณาในด้านภูมิศาสตร์แล้ว ภาคเหนือของไทย ถือเป็นประตูการค้าที่สา คัญ ที่เชื่อมโยงเศรษฐกิจการค้าชายแดนของไทยกับกลุ่มประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้า โขง (Greater Mekong Subregion – GMS)

Share :
Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone