หน้าหลัก » ข่าวไอทีดี » การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “เจาะลึก!! โลจิสติกส์และขนส่งทางบกตามระเบียงเศรษฐกิจ : เพิ่มศักยภาพการค้าและการลงทุนสู่ AEC” รุ่นที่ 1

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “เจาะลึก!! โลจิสติกส์และขนส่งทางบกตามระเบียงเศรษฐกิจ : เพิ่มศักยภาพการค้าและการลงทุนสู่ AEC” รุ่นที่ 1

1-ITD-news-Templateสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ร่วมกับ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี AEC Strategy Center มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตร “เจาะลึก!! โลจิสติกส์และขนส่งทางบกตามระเบียงเศรษฐกิจ : เพิ่มศักยภาพการค้าและการลงทุนสู่ AEC” รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 17 – 18 พฤศจิกายน 2557 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ในการนี้ได้รับเกียรติจากคุณรุโณทัย มหัทธนานนท์ รองผู้อำนวยการ (บริหาร) รักษาการแทนผู้อำนวยการ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) กล่าวตอนรับและเปิดการอบรม

การอบรมในครั้งนี้ได้แบ่งการฝึกอบรมเป็น 2 วัน โดยวันแรก เป็นการบรรยยายในหัวข้อ“ศักยภาพและโอกาสการค้าและการลงทุนไทยสู่ AEC” โดย  คุณวิมล ปั้นคง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาองค์ความรู้และคุณสดุดี วงศ์เกียรติขจร  นักวิจัยจากสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) และ หัวข้อ “โลจิสติกส์ในยุคการค้าไร้พรมแดน” โดย คุณสุรสิทธิ์ ศิริสมภพ ผู้แทนสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย ส่วนในวันที่สองของการอบรม เป็นการบรรยายในหัวข้อ “ รู้ลึก รู้ทัน สถานการณ์ปัจจุบันโลจิสติกส์ : เพิ่มโอกาสทางการค้าการลงทุนสู่ AEC ” โดย ผศ ดร.พงษ์ชัย อธิคมรัตนกุล ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Share :
Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone