หน้าหลัก » ข่าวไอทีดี » การฝึกอบรม หลักสูตร “ทักษะการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ”รุ่นที่ 3

การฝึกอบรม หลักสูตร “ทักษะการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ”รุ่นที่ 3

68-ITD-news-20140804

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) จัดกิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตร “ทักษะการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ”รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 4 – 8 มีนาคม 2556 ระหว่างวันที่ 4 – 7 สิงหาคม 2557 ณ ห้อง Monet-Pissarro-Cezanne ชั้น 4 โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร์ กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่บุคลากรภาคธุรกิจและภาครัฐที่เกี่ยวข้องในด้านทักษะการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ และเพื่อให้บุคลากรภาคธุรกิจและภาครัฐของไทยสามารถประยุกต์การใช้ทักษะการเจรจาการค้าที่เหมาะสมตามประเด็นการเจรจาและสถานการณ์แวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ในงานนี้  คุณรุโณทัย  มหัทธนานนท์  รองผู้อำนวยการ (บริหาร) รักษาการแทนผู้อำนวยการ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) กล่าวต้อนรับและเปิดการอบรม

การฝึกอบรมในครั้งนี้แบ่งการอบรมออกเป็น 4 วัน ด้วยกัน ในวันแรก ผู้เข้าอบรมต้องทำการทดสอบก่อนการฝึกอบรม (Pre-test) หลังจากนั้นเป็นการบรรยายในหลากหลายหัวข้อ ดังนี้ เรื่องแรกคือ“สภาพแวดล้อมของการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ” โดย คุณวิมล  ปั้นคง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาองค์ความรู้ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) เรื่องที่สอง “แนวคิดการเจรจาการค้า” เรื่องที่สาม “แนวคิดการเจรจาการค้า” เรื่องที่สาม “กระบวนการเจรจาการค้า”เรื่องที่สี่ “กลยุทธ์และเทคนิคการเจรจาต่อรอง” บรรยาย โดย คุณชนะ คณารัตนดิลก อดีตรองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ต่อมา เรื่องที่ห้า“เจรจาที่มีประสิทธิภาพ ต้องทำอย่างไร” เรื่องที่หก Give & Take: เครื่องมือสำหรับการเจรจาต่อรอง” เรื่องที่เจ็ด“Deadlock: ปัญหาและอุปสรรคในการเจรจาต่อรอง” เรื่องที่แปด “การเจรจาการค้าภาคปฏิบัติ” รอบที่ 1และ2  เรื่องที่เก้า “การเจรจาต่อรองข้ามวัฒนธรรม” เรื่องที่สิบ“ภาษากายกับการเจรจาการค้า” และเรื่องสุดท้ายคือ“การจัดทีมเจรจาและการโน้มน้าวจูงใจ” บรรยายโดย คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ กรรมการผู้จัดการ สถาบันฝึกอบรมสัมมนาวิชาชีพจัดซื้อ โลจิสติกส์ และซัพพลายเชน

Share :
Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone