หน้าหลัก » ข่าวไอทีดี » การสัมมนาเรื่อง “เทคนิคการถ่ายทอดกระบวนการเรียนรู้เศรษฐศาสตร์อาเซียนสู่ห้องเรียน”

การสัมมนาเรื่อง “เทคนิคการถ่ายทอดกระบวนการเรียนรู้เศรษฐศาสตร์อาเซียนสู่ห้องเรียน”

65-ITD-news-20140719

เมื่อวันที่ 19 กรกฏาคม 2557 สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 จัดการสัมมนาเรื่อง “เทคนิคการถ่ายทอดกระบวนการเรียนรู้เศรษฐศาสตร์อาเซียนสู่ห้องเรียน” ขึ้นที่ ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 (ชั้น 3) จังหวัดจันทบุรี โดยมี นายอารักษ์ วานิชอาภาพรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 กล่าวตอนรับผู้เข้าร่วมเสวนา และนางสาวภัทราวรรณ สุขคันธรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการองค์ความรู้  สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) กล่าวเปิดการสัมมนา ในการนี้ อาจารย์ศรัณย์พร ยินดีสุข อาจารย์ประจำโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม  เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “เทคนิคการถ่ายทอดกระบวนการเรียนรู้เศรษฐศาสตร์อาเซียนสู่ห้องเรียน” ด้วย

Share :
Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone