หน้าหลัก » ขั้นตอนการดำเนินการร้องเรียน

ขั้นตอนการดำเนินการร้องเรียน

ขั้นตอนการดำเนินงานร้องเรียนและการพิจารณาร้องเรียนของ สคพ.

 

 1. ผู้ร้องเรียนส่งเรื่องร้องเรียน
 2. ผู้ร้องเรียนสามรถร้องเรียนผ่าน 2ช่องทาง ดังนี้
  • แจ้งโดยตรงที่ นายสมาน นนทสิทธิชัย ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลอาวุโส เบอร์โทรศัพท์ 02-216-1894 ต่อ 110
  • แจ้งเป็นหนังสือตอบรับโดยส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง งานทรัพยากรบุคคล สำนักอำนวยการ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (สคพ.) อาคารวิทยพัฒนา ชั้น 8 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาซอย 12 ถนนพญาไท กรุงเทพฯ 10330

 

 1. พิจารณาเรื่องร้องเรียน (การพิจารณาเรื่องร้องเรียนเป็นเรื่องปกปิด และห้ามเปิดเผยข้อมูล รายละเอียดให้ผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ)

3.1. กรณีรับเรื่องร้องเรียน

 • แจ้งผลให้ผู้ร้องเรียนทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ภายใน 30 วัน นับจากวันที่รับเรื่องร้องเรียน
 • พิจารณาเรื่องร้องเรียน
 • แจ้งผลการพิจราณาเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ (ทางวาจา /ลายลักษณ์อักษร (แล้วแต่กรณี))
 • รายงานเรื่องร้องเรียนไปยังผู้อำนวยการสถาบันหรือคณะกรรมการ สคพ. เพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี

 

3.2. กรณีไม่รับเรื่องร้องเรียน

3.2.1 แจ้งผลให้ผู้ร้องเรียนทราบ (ทางวาจา/ลายลักษณ์อักษร (แล้วแต่กรณี)) ภายใน 30 วัน นับนับจากวันที่มีมติไม่รับเรื่องร้องเรียน

แผนผัง-01