หน้าหลัก » ประกาศสถาบัน » ประกาศสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) เรื่องขายทอดตลาด