หน้าหลัก » ข่าวไอทีดี » ไอทีดีจัดการประชุมระดมความคิดเห็นแนวทางการปรับตัวและแสวงประโยชน์และโอกาสของ SMEs ครั้งที่ 1

ไอทีดีจัดการประชุมระดมความคิดเห็นแนวทางการปรับตัวและแสวงประโยชน์และโอกาสของ SMEs ครั้งที่ 1

เมื่อวันพุธที่ 7 เมษายน 2564 นายมนู สิทธิประศาสน์ ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา เป็นเป็นประธานเปิดการประชุมระดมความคิดเห็น กลุ่มย่อย โครงการแนวทางการปรับตัวและแสวงประโยชน์และโอกาสของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมจากตลาดอีคอมเมิร์ซ” ครั้งที่ 1  เพื่อเปิดรับฟังความคิดเห็นในภาพรวมของตลาดอีคอมเมิร์ซและผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม ทิศทางของตลาดอีคอมเมิร์ซ ผลกระทบและการปรับตัวของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม จากผู้แทนของหน่วยงานรัฐ เอกชน ภาคธนาคารและ ภาคการขนส่ง ณ โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร์ กรุงเทพฯ

Share :
Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone