หน้าหลัก » ข่าวไอทีดี » ไอทีดี จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการท่องเที่ยวสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”

ไอทีดี จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการท่องเที่ยวสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ร่วมกับ สมาคมการค้าธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดตาก และคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบันจังหวัดตาก ได้จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการท่องเที่ยวสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 1 – 2 สิงหาคม 2562 ณ เฮือนคำฟ้า กอล์ฟ  รีสอร์ท อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในมิติด้านการท่องเที่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน ตลอดจนเปิดโลกทัศน์และมุมมองใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรม เทคโนโลยีทางการตลาด เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในบริบทของตนได้อย่างเหมาะสม

ทั้งนี้ ในช่วงพิธีเปิดได้รับเกียรติจากคุณฐิติพร  กาสมสัน นายกสมาคมการค้าธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดตาก ให้เกียรติกล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยมีคุณนันทวุฒิ  นุ่นสพ ผู้จัดการกลุ่มโครงการจัดการองค์ความรู้ สำนักพัฒนาขีดสามารถทางการค้าและการพัฒนา สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยวันแรกของการอบรมฯ มีหัวข้อในการบรรยาย ดังนี้

  1. การบรรยาย เรื่อง “กรอบความตกลงว่าด้วยการเปิดเสรีด้านการค้าภาคบริการ: โอกาสและความท้าทายต่อการท่องเที่ยวของไทย ได้รับเกียรติจาก คุณสดุดี วงศ์เกียรติขจร นักวิจัย ศูนย์วิเคราะแนวโน้มด้านการค้าและการพัฒนา
  2. การบรรยาย เรื่อง “การท่องเที่ยวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน: กรณีกลุ่มประเทศสมาชิกอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง” ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.เทิดชาย ช่วยบำรุง คณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  3. การบรรยาย เรื่อง “เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการตลาดกับการพัฒนาการท่องเที่ยว” ได้รับเกียรติจาก ดร.ลัดดาวัลย์ เจียรวิทยกิจ วิทยาลัยนานาชาติ สาขาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยมหิดล
  4. การบรรยายเชิงปฏิบัติการ “แนะนำเครื่องมือเพื่อวางแผนธุรกิจการท่องเที่ยว” ได้รับเกียรติจาก ดร.สุพัชรา ดิษฐบรรจง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาขีดความสามารถทางการค้าและการพัฒนา สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)

ในวันที่ 2 สิงหาคม 2562 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการฝึกอบรมฯ เป็นการบรรยาย ในหัวข้อ “การสร้างแบรนด์ของธุรกิจท่องเที่ยวในภูมิภาค” เพื่อให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภคและการสร้างแบรนด์ในภาคอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษาให้ผู้เข้าอบรมฯ ได้เห็นภาพในมิติที่กว้างขึ้น เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจของตนได้อย่างเหมาะสม โดยได้รับเกียรติจากคุณสุภาวดี  ตันติยานนท์ อุปนายก ฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์ สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย หลังจากนั้นช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมกลุ่มเพื่อจัดทำแผนธุรกิจการท่องเที่ยวด้วยเครื่องมือต่างๆ โดยได้รับเกียรติจากดร.สุพัชรา  ดิษฐบรรจง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาขีดความสามารถทางการค้าและการพัฒนา สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ซึ่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีชั่วโมงไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาการฝึกอบรมทั้งหมดจะได้รับมอบประกาศนียบัตร เป็นอันเสร็จพิธี

Share :
Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone