หน้าหลัก » เกี่ยวกับเรา » คณะกรรมการสถาบัน

คณะกรรมการสถาบัน

ประธานคณะกรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา

นางบุษยา มาทแล็ง
ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
กรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา

นำยอำนำจ วิชยำนุวัติ

นายอำนาจ วิชยานุวัติ
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา

นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร 2

นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร
ปลัดกระทรวงพาณิชย์
กรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์
อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา

นายสมเกียรติ ตรีรัตนพันธ์ 2

นายสมเกียรติ ตรีรัตนพันธ์
ข้าราชการบานาญ
กรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา

นายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี 2

นายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี
อดีตเอกอัครราชทูต
กรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา

นายดามพ์ สุคนธทรัพย์

นายดามพ์ สุคนธทรัพย์
ประธานกรรมการ Black Ink Group (Thailand) Ltd.
กรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา

นางพิลาสลักษณ์ ยุคเกษมวงศ์ 2

นางพิลาสลักษณ์ ยุคเกษมวงศ์
ข้าราชการบานาญ
กรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา

างสีลาภรณ์ บัวสาย 2

นางสีลาภรณ์ บัวสาย
ข้าราชการบานาญ
กรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา