หน้าหลัก » เกี่ยวกับเรา » คณะกรรมการสถาบัน

คณะกรรมการสถาบัน

DOC091020-09102020140825-1

นายไตรรัตน์ โภคพลากรณ์

ประธานคณะกรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา

นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร

นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร
ปลัดกระทรวงพาณิชย์
กรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา

นางบุษยา มาทแล็ง
ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
กรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา

s3

นายธีรพงษ์ สารแสน
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์
อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา

นายสมเกียรติ ตรีรัตนพันธ์ 2

นายสมเกียรติ ตรีรัตนพันธ์
ข้าราชการบำนาญ
กรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา

นายดามพ์ สุคนธทรัพย์

นายดามพ์ สุคนธทรัพย์
ประธานกรรมการ Black Ink Group (Thailand) Ltd.
กรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา

นางพิลาสลักษณ์ ยุคเกษมวงศ์ 2

นางพิลาสลักษณ์ ยุคเกษมวงศ์
ข้าราชการบำนาญ
กรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา

างสีลาภรณ์ บัวสาย 2

นางสีลาภรณ์ บัวสาย
ข้าราชการบำนาญ
กรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา

Untitled

นายขภัช นิมมานเหมินท์
ที่ปรึกษาผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทย
กรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา