หน้าหลัก » เกี่ยวกับเรา » คณะกรรมการสถาบัน

คณะกรรมการสถาบัน

wattanaporn60
ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ประธานคณะกรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา

นางสาววิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์
ปลัดกระทรวงพานิชย์
กรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา

นางบุษยา มาทแล็ง
ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
กรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา

นายสมชัย สัจจพงษ์
ปลัดกระทรวงการคลัง
กรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์
อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา

irh

รองศาสตราจารย์ ดร.อิสสรีย์ หรรษาจรูญโรจน์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพลังงานอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์
กรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา(กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา)

spj

ศาสตราจารย์ กิตติคุณ ดร. สุทธิพันธ์ จิราธิวัฒน์
ผู้อำนวยการบริหารศูนย์อาเซียนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา(กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการค้าระหว่างประเทศ)

kns

ดร.คณิศ แสงสุพรรณ
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง
กรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา(กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหาร)

ktt

นายกิตติ ตั้งจิตรมณีศักดา
เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
กรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา(กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย)

kdp

นายกฤษฎา เปี่ยมพงศ์สานต์
ที่ปรึกษาสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
กรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการค้าระหว่างประเทศ)

ดร.กมลินทร์ พินิจภูวดล
ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา
กรรมการและเลขานุการ