ภารกิจหลัก

ภารกิจที่ 1 การรวบรวมองค์ความรู้อย่างเป็นระบบและการวิจัย
03วัตถุประสงค์ :
เพิ่มพูนฐานความรู้ในเรื่องที่ต้องการเผยแพร่ โดยการนำความรู้ต่างๆ ที่รวบรวมได้ มาประมวลเป็นระบบฐานความรู้ รวมทั้งทำการวิเคราะห์ หาข้อสรุปเพื่อให้เหมาะสมสำหรับการเผยแพร่และบริการวิชาการสู่สาธารณชนในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ เอกสารเพื่อการฝึกอบรม สัมมนา ฐานข้อมูลบนสื่ออิเล็กทรอนิกส์และเว็บไซต์
แนวทางการดำเนินงาน :
ติดตาม วิเคราะห์ประเด็นปัญหาสำคัญทางเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ ที่จะมีผลกระทบหรือมีนัยต่อการพัฒนาประเทศและความเป็นอยู่ของมนุษย์ รวมทั้งการระบุและตัวชี้วัดถึงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตเพื่อการวิจัยแสวงหาคำตอบและลู่ทางแก้ไข

ภารกิจที่ 2 การจัดการศึกษาอบรม
04วัตถุประสงค์ :
ให้บริการทางวิชาการแก่บุคคลทั้งจากประเทศไทยและประเทศกำลังพัฒนาในภูมิภาคเอเชียและภูมิภาคอื่น ที่มีความต้องการที่จะบูรณาการเศรษฐกิจเข้าสู่สังคมโลกแนวทางการดำเนินงาน :
เป็นศูนย์กลางในการนำความรู้ที่รวบรวม และ/หรือ ได้มาจากผลการทำวิจัย เพื่อทำการเผยแพร่ โดยการจัด ฝึกอบรม สัมมนา สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การประชุม ประชุมเชิงวิชาการ

ภารกิจที่ 3 การส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
05

วัตถุประสงค์ :
จัดการพบปะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในรูปแบบที่ไม่เป็นทางการ เพื่อให้บุคลากรและผู้เจรจาของประเทศต่างๆ ได้ร่วมกันหาทางออกจากปัญหาที่เข้าสู่ทางตันอย่างไม่เป็นทางการ
แนวทางการดำเนินงาน :
สนับสนุนการหารือ ถกประเด็นในเรื่องที่กำลังเป็นปัญหา