หน้าหลัก » เกี่ยวกับเรา » โครงสร้างการบริหารงาน

โครงสร้างการบริหารงาน

organization-chart-2016-v3

message-committee56

message-director56

message-ministry56

Director

ดร.กมลินทร์  พินิจภูวดล
ผู้อำนวยการ

โทรศัพท์ : 02-2161894-7 ต่อ. 100
อีเมล์ : kamalinne@itd.or.th

นายมนู สิทธิประศาสน์
รองผู้อำนวยการ (บริหาร)

โทรศัพท์: 02-2161894-7 ต่อ 104
อีเมล์: manu@itd.or.th

ดร.ปิยะพร เอี่ยมฐิติวัฒน์

รองผู้อำนวยการ (วิชาการ)

โทรศัพท์: 02-2161894-7 ต่อ 126
อีเมล์: piyaporn@itd.or.th

สำนักจัดการองค์ความรู้

ดร.สุพัชรา ดิษฐบรรจง
ผู้อำนวยการสำนักจัดการองค์ความรู้

โทรศัพท์ : 02-2161894-7 ต่อ 126
อีเมล์: supatchara@itd.or.th

นางสาวปิยนุช แตงชัยภูมิ
นักบริหารงานฝึกอบรม

โทรศัพท์ : 02-2161894-7 ต่อ 118
อีเมล์: piyanut@itd.or.th

นายนันทวุฒิ นุ่นสพ
นักบริหารงานทั่วไปอาวุโส

โทรศัพท์ : 02-2161894-7 ต่อ 118
อีเมล์: nunthawut@itd.or.th

นางสาวศิรินญา จึงประกอบ
เจ้าหน้าที่บริหารโครงการวิจัย

โทรศัพท์ : 02-2161894-7 ต่อ 124
อีเมล์: sirinya@itd.or.th  

นางสาวศรันย์พร พูนชัย
เจ้าหน้าที่ประสานงาน

โทรศัพท์ : 02-2161894-7 ต่อ 128
อีเมล์: sarunporn@itd.or.th

สำนักความร่วมมือและช่วยเหลือภูมิภาค

นาวสาวดวงทิพย์ โฉมปรางค์

ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือและช่วยเหลือภูมิภาค

โทรศัพท์ : 02-2161894-7 ต่อ 107
อีเมล์: duangthip@itd.or.th

นายกฤษฎาธาร คชาธาร
นักบริหารโครงการ

โทรศัพท์ : 02-2161894-7 ต่อ 101
อีเมล์: kritsadathan@itd.or.th

นางสาวปราณี หมื่นแผงวารี
นักบริหารโครงการ

โทรศัพท์ : 02-2161894-7 ต่อ 101
อีเมล์: pranee@itd.or.th

นางสาววรรัตน์ ทิพย์จินดาชัยกุล
นักบริหารโครงการ

โทรศัพท์ : 02-2161894-7 ต่อ 101
อีเมล์: worrarat@itd.or.th

นายณภัทร บุญเทพ
เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ

โทรศัพท์ : 02-2161894-7 ต่อ 101
อีเมล์: nipapan@itd.or.th

นาวสาวสิรินาถ อมตพันธ์
เจ้าหน้าที่ประสานงาน

โทรศัพท์ : 02-2161894-7 ต่อ 101
อีเมล์:  sirinad@itd.or.th

Office of Knowledge Development

นายวิมล ปั้นคง
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาองค์ความรู้

โทรศัพท์ : 02-2161894-7 ต่อ 116
อีเมล์: wimon@itd.or.th

นายสดุดี วงศ์เกียรติขจร
นักวิจัยอาวุโส

โทรศัพท์ : 02-2161894-7 ต่อ 125
อีเมล์: sadudee@itd.or.th

ร้อยโทพันธ์รบ ราชพงศา
นักวิจัยอาวุโส

โทรศัพท์ : 02-2161894-7 ต่อ 114
อีเมล์: punrop@itd.or.th  

นางสาววิภารัตน์ วรพิทย์พงศ์
นักวิจัยวิจัย

โทรศัพท์ : 02-2161894-7 ต่อ 121
อีเมล์: wiparat@itd.or.th

นางสาวน้ำผึ้ง ทัศนัยพิทักษ์กุล
นักวิจัย

โทรศัพท์ : 02-2161894-7 ต่อ 119
อีเมล์: namphung@itd.or.th

นางสาวนวลพรรณ แย้มกวีตระกูล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปและงบประมาณ

โทรศัพท์ : 02-2161894-7 ต่อ 121
อีเมล์: nuanpun@itd.or.th

สำนักอำนวยการ

นายภานุมาส เทพทอง
ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ

โทรศัพท์ : 02-2161894-7 ต่อ 107
อีเมล์: panumas_t@itd.or.th

นายสมาน นนทสิทธิชัย
นักทรัพยากรบุคคลอาวุโส

โทรศัพท์ : 02-2161894-7 ต่อ 110
อีเมล์: saman@itd.or.th

นางสาวปวีวรรณ พานิชประไพ
นักบริหารการเงิน

โทรศัพท์ : 02-2161894-7 ต่อ 107
อีเมล์: Praveewan@itd.or.th

นางสาวอนงค์ณัฐ บุญเรืองนาม
ผู้ช่วยนักวิจัย

โทรศัพท์ : 02-2161894-7 ต่อ 113
อีเมล์: anongnut@itd.or.th

นางสาวชนิตา สวนกุหลาบ
นักบริหารงานพัสดุอาวุโส

โทรศัพท์ : 02-2161894-7 ต่อ 108
อีเมล์: chanita@itd.or.th

นางสาววนิดา อยู่ไทย
นักบัญชี

โทรศัพท์ : 02-2161894-7 ต่อ 109
อีเมล์: wanida@itd.or.th

นางสาวนิลเนตร อยู่เย็น
นักบริหารงานทั่วไปอาวุโส

โทรศัพท์ : 02-2161894-7 ต่อ 111
อีเมล์: nitnat@itd.or.th

นางสาวอรลภัสส์ ตันสุทธิเวสส

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

โทรศัพท์ : 02-2161894-7 ต่อ 107
อีเมล์:  ornlaphat@itd.or.th

นายณัฐพล ประชุมของ
เจ้าหน้าที่พัสดุ

โทรศัพท์ : 02-2161894-7 ต่อ 108
อีเมล์: natthapon@itd.or.th

นางสาวอนงค์ณัฐ บุญเรืองนาม

ผู้ช่วยนักวิจัย

โทรศัพท์ : 02-2161894-7 ต่อ 103
อีเมล์:  anongnut@itd.or.th

นางสาววรลักษณ์ สงวนแก้ว

นักกฎหมาย

โทรศัพท์ : 02-2161894-7 ต่อ 114
อีเมล์:  woraluck@itd.or.th

นายสุรัตน์ สายทอง
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทั่วไปอาวุโส

โทรศัพท์ : 02-2161894-7
อีเมล์:  surat@itd.or.th

นายสุนันท์ ชินโคตร
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทั่วไปอาวุโส

โทรศัพท์ : 02-2161894-7
อีเมล์: sunan@itd.or.th

นางสาวบัวขาว หนูช่างสิงห์
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

โทรศัพท์ : 02-2161894-7 ต่อ 0
อีเมล์: buakhao@itd.or.th

สำนักยุทธศาสตร์และสื่อสารองค์กร

นายนิติพล มนต์ไตรเวศย์
ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และสื่อสารองค์กร

โทรศัพท์: 02-2161894-7 ต่อ 104
อีเมล์: nitipol@itd.or.th

นางสาวสุชาดา จังรัสสะ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนอาวุโส

โทรศัพท์ : 02-2161894-7 ต่อ 115
อีเมล์: suchada@itd.or.th

ดร.ณภัทร ชัยมงคล
นักเทคโนโลยีสารสนเทศอาวุโส

โทรศัพท์ : 02-2161894-7 ต่อ 120
อีเมล์: nhabhat@itd.or.th

นางสาวศิริขวัญ ศิริโชติอาภรณ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

โทรศัพท์ : 02-2161894-7 ต่อ 115
อีเมล์: sirikwan@itd.or.th

นางสาวนิโลบล ศรีรัตน์
นักจัดการความรู้อาวุโส

โทรศัพท์ : 02-2161894-7 ต่อ 127
อีเมล์: nilobon@itd.or.th

นางสาวรุ่งนภา โรจน์เจริญงาม

โทรศัพท์: 02-2161894-7 ext. 102
อีเมล์: rungnapa@itd.or.th

นายสาธิต แก้วรัศมี
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ

โทรศัพท์ : 02-2161894-7 ต่อ 117
อีเมล์: satit@itd.or.th

นายปวิธ ดวงสนิท
กราฟิกดีไซน์

โทรศัพท์ : 02-2161894-7 ต่อ 117
อีเมล์: pawith@itd.or.th

พรสุเทพ พรมคุณ

เจ้าหน้าที่บริการวิชาการ

โทรศัพท์ : 02-2161894-7 ต่อ 120
อีเมล์: pornsuthep@itd.or.th

นางสาวกันตา ล้ำเลิศ

โทรศัพท์: 02-2161894-7 ext. 120
อีเมล์: kanta@itd.or.th

เลขานุการบริหาร

นางสาวฝนทิพย์ กระจ่างจันทร์
เลขานุการบริหาร

โทรศัพท์ : 02-2161894-7 ต่อ 103
อีเมล์: phonetip@itd.or.th

ตรวจสอบภายใน

นายมนู กนกวารี
ผู้ตรวจสอบภายใน

โทรศัพท์ : 02-2161894-7 ต่อ 114
อีเมล์: k.manu@itd.or.th