หน้าหลัก » เกี่ยวกับเรา » โครงสร้างการบริหารงาน

โครงสร้างการบริหารงาน

โครงสร้างสถาบัน62-01

message-committee56

message-director56

message-ministry56

ผู้อำนวยการ

ITD-01-85

นายเชิดศักดิ์ วีระพัฒน์

ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา

โทรศัพท์: 02-2161894-7 ต่อ 100
อีเมล์: cherdsak.virapat@itd.or.th

รองผู้อำนวยการ (บริหาร)

r1-85

นายวิมล ปั้นคง
รักษาการแทนรองผู้อำนวยการ (วิชาการ)

โทรศัพท์ : 02-2161894-7 ต่อ 116
อีเมล์: wimon@itd.or.th

สำนักพัฒนาขีดความสามารถทางการค้าและการพัฒนา

t1-85-removebg-preview

ดร.สุพัชรา ดิษฐบรรจง
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาขีดความสามารถทางการค้าและการพัฒนา

โทรศัพท์ : 02-2161894-7 ต่อ 122
อีเมล์: supatchara@itd.or.th

กลุ่มโครงการจัดการองค์ความรู้

t2-85-removebg-preview

นายนันทวุฒิ นุ่นสพ
นักบริหารโครงการอาวุโส

โทรศัพท์ : 02-2161894-7 ต่อ 118
อีเมล์: nunthawut@itd.or.th

กลุ่มโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้

t3-85-removebg-preview

นางสาวปิยนุช แตงชัยภูมิ
นักบริหารโครงการ

โทรศัพท์ : 02-2161894-7 ต่อ 118
อีเมล์: piyanut@itd.or.th

t6-85-removebg-preview

นายวัชฤทธิ์ บำรุงพงศ์
นักบริหารโครงการ

โทรศัพท์ : 02-2161894-7 ต่อ 118
อีเมล์: vatcharit@itd.or.th

t5-85-removebg-preview

นางสาวศรันย์พร พูนชัย
เจ้าหน้าที่ประสานงานฝึกอบรม

โทรศัพท์ : 02-2161894-7 ต่อ 128
อีเมล์: sarunporn@itd.or.th

สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศ

i1-85-removebg-preview

นาวสาวดวงทิพย์ โฉมปรางค์

ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือระหว่างประเทศ

โทรศัพท์ : 02-2161894-7 ต่อ 104
อีเมล์: duangthip@itd.or.th

กลุ่มโครงการนโยบายการค้าการลงทุน

i3-85-removebg-preview

นายเก่งกาจ โชติธนญาณาธร
นักบริหารโครงการ

โทรศัพท์ : 02-2161894-7 ต่อ 101
อีเมล์: kangkaj@itd.or.th

i4-85-removebg-preview

นางสาววรรัตน์ ทิพย์จินดาชัยกุล
นักบริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์ : 02-2161894-7 ต่อ 101
อีเมล์: worrarat@itd.or.th

กลุ่มโครงการนโยบายการพัฒนาภูมิภาค

i2-85-removebg-preview

นาวสาวสิรินาถ อมตพันธ์
เจ้าหน้าที่ประสานงาน

โทรศัพท์ : 02-2161894-7 ต่อ 101
อีเมล์:  sirinad@itd.or.th

สำนักพัฒนาและส่งเสริมการวิจัย

r1-85

นายวิมล ปั้นคง
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและส่งเสริมการวิจัย

โทรศัพท์ : 02-2161894-7 ต่อ 116
อีเมล์: wimon@itd.or.th

กลุ่มโครงการวิจัยนโยบายการค้า

r3-85-removebg-preview

นายกอปร์ธรรม นีละไพจิตร
นักวิจัย

โทรศัพท์ : 02-2161894-7 ต่อ 101
อีเมล์: khobtham@itd.or.th

r4-85-removebg-preview

นางสาววิภารัตน์ วรพิทย์พงศ์
นักวิจัย

โทรศัพท์ : 02-2161894-7 ต่อ 119
อีเมล์: wiparat@itd.or.th

กลุ่มโครงการวิจัยและพัฒนาการค้าที่ยั่งยืน

r5-85-removebg-preview

ร้อยโทพันธ์รบ ราชพงศา
นักวิจัยอาวุโส

โทรศัพท์ : 02-2161894-7 ต่อ 119
อีเมล์: punrop@itd.or.th  

r2-85-removebg-preview

นางสาวน้ำผึ้ง ทัศนัยพิทักษ์กุล
นักวิจัย

โทรศัพท์ : 02-2161894-7 ต่อ 125
อีเมล์: namphung@itd.or.th

กลุ่มงานบริการวิชาการ

r6-85-removebg-preview

นางสาวนวลพรรณ แย้มกวีตระกูล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปและงบประมาณ

โทรศัพท์ : 02-2161894-7 ต่อ 124
อีเมล์: nuanpun@itd.or.th

r7-85-v2

นางสาวสุลินดา ธรรมวงศ์ชัย
เจ้าหน้าที่บริหารโครงการวิจัย

โทรศัพท์ : 02-2161894-7 ต่อ 124
อีเมล์: soulinda@itd.or.th

นายธัญดนัย อยู่สำราญ
นักวิจัย

โทรศัพท์ : 02-2161894-7 ต่อ 101
อีเมล์: thundanai@itd.or.th

ศูนย์ศึกษาวิเคราะห์แนวโน้มการค้าและการพัฒนา

n6-85-removebg-preview

นางสาวกันตา ล้ำเลิศ

เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ

โทรศัพท์: 02-2161894-7 ext. 120
อีเมล์: kanta@itd.or.th

สำนักบริหาร

m1-85-removebg-preview

นายภานุมาส เทพทอง
ผู้อำนวยการสำนักบริหาร

โทรศัพท์ : 02-2161894-7 ต่อ 107
อีเมล์: panumas_t@itd.or.th

กลุ่มงานการเงินและบัญชี

m2-85-removebg-preview

นางสาวปวีวรรณ พานิชประไพ
นักบริหารการเงิน

โทรศัพท์ : 02-2161894-7 ต่อ 105
อีเมล์: Praveewan@itd.or.th

m3-85-removebg-preview

นางสาววนิดา อยู่ไทย
นักบัญชี

โทรศัพท์ : 02-2161894-7 ต่อ 109
อีเมล์: wanida@itd.or.th

m4-85-removebg-preview

นางสาวอรลภัสส์ ตันสุทธิเวสส

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

โทรศัพท์ : 02-2161894-7 ต่อ 105
อีเมล์:  ornlaphat@itd.or.th

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

m5-85-removebg-preview

นางสาวชนิตา สวนกุหลาบ
นักบริหารงานพัสดุอาวุโส

โทรศัพท์ : 02-2161894-7 ต่อ 108
อีเมล์: chanita@itd.or.th

m6-85-removebg-preview

นางสาวนิลเนตร อยู่เย็น
นักบริหารงานทั่วไปอาวุโส

โทรศัพท์ : 02-2161894-7 ต่อ 111
อีเมล์: nitnat@itd.or.th

m7-85-removebg-preview

นางสาวบัวขาว หนูช่างสิงห์
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

โทรศัพท์ : 02-2161894-7 ต่อ 0
อีเมล์: buakhao@itd.or.th

m8-85-removebg-preview

นายณัฐพล ประชุมของ
เจ้าหน้าที่พัสดุ

โทรศัพท์ : 02-2161894-7 ต่อ 108
อีเมล์: natthapon@itd.or.th

m9-85-removebg-preview

นายสุรัตน์ สายทอง
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทั่วไปอาวุโส

โทรศัพท์ : 02-2161894-7
อีเมล์:  surat@itd.or.th

m10-85-removebg-preview

นายสุนันท์ ชินโคตร
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทั่วไปอาวุโส

โทรศัพท์ : 02-2161894-7
อีเมล์: sunan@itd.or.th

สำนักยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

r5-85-removebg-preview

ร้อยโทพันธ์รบ ราชพงศา
นักวิจัยอาวุโส รักษาการแทน ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

โทรศัพท์ : 02-2161894-7 ต่อ 119
อีเมล์: punrop@itd.or.th  


กลุ่มงานนโยบายและงบประมาณ

S5-85

นางสาวรุ่งนภา โรจน์เจริญงาม

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

โทรศัพท์ : 02-2161894-7 ต่อ 115
อีเมล์: rungnapa@itd.or.th

s2-85

นางสาวศิริขวัญ คะเณแสน
นักวิเคราะห์งบประมาณ

โทรศัพท์ : 02-2161894-7 ต่อ 115
อีเมล์: sirikwan@itd.or.th

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์: 02-2161894-7 ext. 102
อีเมล์:

กลุ่มงานสารสนเทศ

s4-85

นายสาธิต แก้วรัศมี
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ

โทรศัพท์ : 02-2161894-7 ต่อ 117
อีเมล์: satit@itd.or.th

s3-85

นายปวิธ ดวงสนิท
กราฟิกดีไซน์

โทรศัพท์ : 02-2161894-7 ต่อ 117
อีเมล์: pawith@itd.or.th

สำนักผู้อำนวยการ

n1-85-removebg-preview

นายสมาน นนทสิทธิชัย
นักทรัพยากรบุคคลอาวุโส รักษาการแทน ผู้อำนวยการสำนักผู้อำนวยการ

โทรศัพท์ : 02-2161894-7 ต่อ 110
อีเมล์: saman@itd.or.th

กลุ่มงานเลขานุการและสื่อสารองค์กร

n2-85-removebg-preview

นางสาวฝนทิพย์ กระจ่างจันทร์
เลขานุการบริหาร

โทรศัพท์ : 02-2161894-7 ต่อ 113
อีเมล์: phonetip@itd.or.th

n6-85

นางสาวนิโลบล ปางลิลาศ
นักสื่อสารองค์กรอาวุโส

โทรศัพท์ : 02-2161894-7 ต่อ 127
อีเมล์: nilobon@itd.or.th

n3-85-removebg-preview

นางสาวอนงค์ณัฐ บุญเรืองนาม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์ : 02-2161894-7 ต่อ 113
อีเมล์: anongnut@itd.or.th

n5-85-removebg-preview

นางสาวสิริกานต์ ฮั่นพิพัฒน์
เจ้าหน้าที่บริการวิชาการ

โทรศัพท์ : 02-2161894-7 ต่อ 127
อีเมล์: sirikarn@itd.or.th

กลุ่มงานทรัพยากรบุคคลและองค์กร

n1-85-removebg-preview

นายสมาน นนทสิทธิชัย
นักทรัพยากรบุคคลอาวุโส

โทรศัพท์ : 02-2161894-7 ต่อ 110
อีเมล์: saman@itd.or.th

n4-85-removebg-preview

นายศิลป์เสริมศักดิ์ พิมพ์หนู
นักกฎหมาย

โทรศัพท์ : 02-2161894-7 ต่อ 114
อีเมล์: sinsermsak@itd.or.th

ตรวจสอบภายใน

a1-85-removebg-preview

นายมนู กนกวารี
ผู้ตรวจสอบภายใน

โทรศัพท์ : 02-2161894-7 ต่อ 114
อีเมล์: k.manu@itd.or.th