หน้าหลัก » เกี่ยวกับเรา » โครงสร้างการบริหารงาน

โครงสร้างการบริหารงาน

Oga-80-px

message-committee56

message-director56

message-ministry56

ผู้อำนวยการ

นายมนู สิทธิประศาสน์

ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา

โทรศัพท์: 02-2161894-7 ต่อ 100
อีเมล์: [email protected]

นายสุภกิจ เจริญกุล
รองผู้อำนวยการ (บริหาร)

โทรศัพท์ : 02-2161894-7 ต่อ 102
อีเมล์: [email protected]

นายธนรรรตต์ คู่วรัญญู เที่ยงกมล
รองผู้อำนวยการ (วิชาการ)

โทรศัพท์ : 02-2161894-7 ต่อ 101
อีเมล์: [email protected]

สำนักพัฒนาขีดความสามารถทางการค้าและการพัฒนา

t1-85-removebg-preview

ดร.สุพัชรา ดิษฐบรรจง
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาขีดความสามารถทางการค้าและการพัฒนา

โทรศัพท์ : 02-2161894-7 ต่อ 111
อีเมล์: [email protected]

กลุ่มโครงการจัดการองค์ความรู้

t2-85-removebg-preview

นายนันทวุฒิ นุ่นสพ
นักบริหารโครงการอาวุโส

โทรศัพท์ : 02-2161894-7 ต่อ 112
อีเมล์: [email protected]

กลุ่มโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้

t3-85-removebg-preview

นางสาวปิยนุช แตงชัยภูมิ
นักบริหารโครงการ

โทรศัพท์ : 02-2161894-7 ต่อ 112
อีเมล์: [email protected]

t6-85-removebg-preview

นายวัชฤทธิ์ บำรุงพงศ์
นักบริหารโครงการ

โทรศัพท์ : 02-2161894-7 ต่อ 114
อีเมล์: [email protected]

เจ้าหน้าที่ประสานงานฝึกอบรม

นักบริหารงานทั่วไป

สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศ

ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือระหว่างประเทศ

โทรศัพท์ : 02-2161894-7 ต่อ 191
อีเมล์:

กลุ่มโครงการนโยบายการค้าการลงทุน

นางสาวตัณฑิตา สุโขบล
นักบริหารโครงการ

โทรศัพท์ : 02-2161894-7 ต่อ 194
อีเมล์: [email protected]

นางสาวธัญญานันท์ วราภิพงศ์
นักบริหารโครงการ

โทรศัพท์ : 02-2161894-7 ต่อ 192
อีเมล์: [email protected]

กลุ่มโครงการนโยบายการพัฒนาภูมิภาค

i2-85-removebg-preview

นาวสาวสิรินาถ อมตพันธ์
เจ้าหน้าที่ประสานงาน

โทรศัพท์ : 02-2161894-7 ต่อ 196
อีเมล์:  [email protected]

n2-85-removebg-preview

นางสาวฝนทิพย์ กระจ่างจันทร์
เลขานุการบริหารอาวุโส

โทรศัพท์ : 02-2161894-7 ต่อ 134
อีเมล์: [email protected]

สำนักพัฒนาและส่งเสริมการวิจัย

r1-85

นายวิมล ปั้นคง
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและส่งเสริมการวิจัย

โทรศัพท์ : 02-2161894-7 ต่อ 181
อีเมล์: [email protected]

กลุ่มโครงการวิจัยนโยบายการค้า

r3-85-removebg-preview

นายกอปร์ธรรม นีละไพจิตร
นักวิจัย

โทรศัพท์ : 02-2161894-7 ต่อ 183
อีเมล์: [email protected]

t1-85-removebg-preview

นางสาวภัชชา ธำรงอาจริยกุล
นักวิจัย

โทรศัพท์ : 02-2161894-7 ต่อ 185
อีเมล์: [email protected]

กลุ่มโครงการวิจัยและพัฒนาการค้าที่ยั่งยืน

นางสาวณิชกานต์ อินคง
นักวิจัย

โทรศัพท์ : 02-2161894-7 ต่อ 184
อีเมล์: [email protected]

r2-85-removebg-preview

นางสาวน้ำผึ้ง ทัศนัยพิทักษ์กุล
นักวิจัยอาวุโส

โทรศัพท์ : 02-2161894-7 ต่อ 189
อีเมล์: [email protected]

กลุ่มงานบริการวิชาการ

r6-85-removebg-preview

นางสาวนวลพรรณ แย้มกวีตระกูล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปและงบประมาณ

โทรศัพท์ : 02-2161894-7 ต่อ 186
อีเมล์: [email protected]

r7-85-v2

นางสาวสุลินดา ธรรมวงศ์ชัย
เจ้าหน้าที่บริหารโครงการวิจัย

โทรศัพท์ : 02-2161894-7 ต่อ 188
อีเมล์: [email protected]

t1-85-removebg-preview

นางสาวอรณัฐ บุปผเวส
นักวิจัย

โทรศัพท์ : 02-2161894-7 ต่อ 182
อีเมล์: [email protected]

ศูนย์ศึกษาวิเคราะห์แนวโน้มการค้าและการพัฒนา

เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ

สำนักบริหาร

m1-85-removebg-preview

นายภานุมาส เทพทอง
ผู้อำนวยการสำนักบริหาร

โทรศัพท์ : 02-2161894-7 ต่อ 168
อีเมล์: [email protected]

กลุ่มงานการเงินและบัญชี

m2-85-removebg-preview

นางสาวปวีวรรณ พานิชประไพ
นักบริหารการเงินอาวุโส

โทรศัพท์ : 02-2161894-7 ต่อ 169
อีเมล์: [email protected]

m3-85-removebg-preview

นางสาววนิดา อยู่ไทย
นักบัญชีอาวุโส

โทรศัพท์ : 02-2161894-7 ต่อ 167
อีเมล์: [email protected]

m4-85-removebg-preview

นางสาวอรลภัสส์ ตันสุทธิเวสส

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

โทรศัพท์ : 02-2161894-7 ต่อ 163
อีเมล์:  [email protected]

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

m5-85-removebg-preview

นางสาวชนิตา สวนกุหลาบ
นักบริหารงานพัสดุอาวุโส

โทรศัพท์ : 02-2161894-7 ต่อ 165
อีเมล์: [email protected]

m6-85-removebg-preview

นางสาวนิลเนตร อยู่เย็น
นักบริหารงานทั่วไปอาวุโส

โทรศัพท์ : 02-2161894-7 ต่อ 166
อีเมล์: [email protected]

m7-85-removebg-preview

นางสาวบัวขาว หนูช่างสิงห์
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

โทรศัพท์ : 02-2161894-7 ต่อ 0
อีเมล์: [email protected]

นางสาวธัญณภัสกร สีทับทิม
เจ้าหน้าที่พัสดุ

โทรศัพท์ : 02-2161894-7 ต่อ 164
อีเมล์: [email protected]

m9-85-removebg-preview

นายสุรัตน์ สายทอง
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทั่วไปอาวุโส

โทรศัพท์ : 02-2161894-7 ต่อ 172
อีเมล์:  [email protected]

m10-85-removebg-preview

นายสุนันท์ ชินโคตร
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทั่วไปอาวุโส

โทรศัพท์ : 02-2161894-7 ต่อ 171
อีเมล์: [email protected]

สำนักยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

r5-85-removebg-preview

ร้อยโท ดร.พันธ์รบ ราชพงศา
ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

โทรศัพท์ : 02-2161894-7 ต่อ 151
อีเมล์: [email protected]


กลุ่มงานนโยบายและงบประมาณ

S5-85

นางสาวรุ่งนภา โรจน์เจริญงาม

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

โทรศัพท์ : 02-2161894-7 ต่อ 154
อีเมล์: [email protected]

s2-85

นางสาวศิริขวัญ คะเณแสน
นักวิเคราะห์งบประมาณอาวุโส

โทรศัพท์ : 02-2161894-7 ต่อ 153
อีเมล์: [email protected]

นางสาวจุฑามาศ เทียนชัย

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์: 02-2161894-7 ext. 156
อีเมล์: [email protected]

กลุ่มงานสารสนเทศ

s4-85

นายสาธิต แก้วรัศมี
นักเทคโนโลยีสารสนเทศอาวุโส

โทรศัพท์ : 02-2161894-7 ต่อ 152
อีเมล์: [email protected]

s3-85

นายปวิธ ดวงสนิท
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ

โทรศัพท์ : 02-2161894-7 ต่อ 155
อีเมล์: [email protected]

นางสาวรติภรณ์ ทาริวงศ์
นักออกแบบสื่อประชำสัมพันธ์

โทรศัพท์: 02-2161894-7 ext. 157
อีเมล์: [email protected]

สำนักผู้อำนวยการ

n1-85-removebg-preview

นายสมาน นนทสิทธิชัย
ผู้อำนวยการสำนักผู้อำนวยการ

โทรศัพท์ : 02-2161894-7 ต่อ 136
อีเมล์: [email protected]

กลุ่มงานเลขานุการและสื่อสารองค์กร

เลขานุการบริหารอาวุโส

n6-85

นางสาวนิโลบล ปางลิลาศ
นักสื่อสารองค์กรอาวุโส

โทรศัพท์ : 02-2161894-7 ต่อ 137
อีเมล์: [email protected]

n6-85-removebg-preview

นางสาวกันตา ล้ำเลิศ
เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ

โทรศัพท์ : 02-2161894-7 ต่อ 133
อีเมล์: [email protected]

n5-85-removebg-preview

นางสาวสิริกานต์ ฮั่นพิพัฒน์
เจ้าหน้าที่บริการวิชาการ

โทรศัพท์ : 02-2161894-7 ต่อ 132
อีเมล์: [email protected]

กลุ่มงานทรัพยากรบุคคลและองค์กร

นายกุศล ภังคานนท์
นักทรัพยากรบุคคล

โทรศัพท์ : 02-2161894-7 ต่อ 131
อีเมล์: [email protected]

นางสาวเสาวลักษณ์ เขียดผุด
นักกฎหมาย

โทรศัพท์ : 02-2161894-7 ต่อ 135
อีเมล์: [email protected]

ตรวจสอบภายใน

a1-85-removebg-preview

นายมนู กนกวารี
ผู้ตรวจสอบภายใน

โทรศัพท์ : 02-2161894-7 ต่อ 141
อีเมล์: [email protected]