หน้าหลัก » เกี่ยวกับเรา » โครงสร้างการบริหารงาน

โครงสร้างการบริหารงาน

organization-chart-2016-v3

message-committee56

message-director56

message-ministry56

Director

ผู้อำนวยการ

รองผู้อำนวยการ (บริหาร)

ดร.ปิยะพร เอี่ยมฐิติวัฒน์

รองผู้อำนวยการ (วิชาการ)

โทรศัพท์: 02-2161894-7 ต่อ 123
อีเมล์: piyaporn@itd.or.th

สำนักพัฒนาขีดความสามารถทางการค้าและการพัฒนา

ดร.สุพัชรา ดิษฐบรรจง
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาขีดความสามารถทางการค้าและการพัฒนา

โทรศัพท์ : 02-2161894-7 ต่อ 122
อีเมล์: supatchara@itd.or.th

กลุ่มโครงการจัดการองค์ความรู้

นายนันทวุฒิ นุ่นสพ
นักบริหารโครงการอาวุโส

โทรศัพท์ : 02-2161894-7 ต่อ 118
อีเมล์: nunthawut@itd.or.th

นางสาวศิรินญา จึงประกอบ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์ : 02-2161894-7 ต่อ 128
อีเมล์: sirinya@itd.or.th  

กลุ่มโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้

นางสาวปิยนุช แตงชัยภูมิ
นักบริหารโครงการ

โทรศัพท์ : 02-2161894-7 ต่อ 118
อีเมล์: piyanut@itd.or.th

นายวัชฤทธิ์ บำรุงพงศ์
นักบริหารโครงการ

โทรศัพท์ : 02-2161894-7 ต่อ 118
อีเมล์: vatcharit@itd.or.th

นางสาวศรันย์พร พูนชัย
เจ้าหน้าที่ประสานงานฝึกอบรม

โทรศัพท์ : 02-2161894-7 ต่อ 128
อีเมล์: sarunporn@itd.or.th

สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศ

นาวสาวดวงทิพย์ โฉมปรางค์

ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือระหว่างประเทศ

โทรศัพท์ : 02-2161894-7 ต่อ 104
อีเมล์: duangthip@itd.or.th

กลุ่มโครงการนโยบายการค้าการลงทุน

นายกฤษฎาธาร คชาธาร
นักบริหารโครงการ

โทรศัพท์ : 02-2161894-7 ต่อ 101
อีเมล์: kritsadathan@itd.or.th

นางสาววรรัตน์ ทิพย์จินดาชัยกุล
นักบริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์ : 02-2161894-7 ต่อ 101
อีเมล์: worrarat@itd.or.th

กลุ่มโครงการนโยบายการพัฒนาภูมิภาค

นางสาวปราณี หมื่นแผงวารี
นักบริหารโครงการ

โทรศัพท์ : 02-2161894-7 ต่อ 101
อีเมล์: pranee@itd.or.th

นางสาวลลดา จัทรวงษ์
นักบริหารโครงการ

โทรศัพท์ : 02-2161894-7 ต่อ 101
อีเมล์: lalada@itd.or.th

นาวสาวสิรินาถ อมตพันธ์
เจ้าหน้าที่ประสานงาน

โทรศัพท์ : 02-2161894-7 ต่อ 101
อีเมล์:  sirinad@itd.or.th

สำนักพัฒนาและส่งเสริมการวิจัย

นายวิมล ปั้นคง
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและส่งเสริมการวิจัย

โทรศัพท์ : 02-2161894-7 ต่อ 116
อีเมล์: wimon@itd.or.th

กลุ่มโครงการวิจัยนโยบายการค้า

นักวิจัย

นางสาววิภารัตน์ วรพิทย์พงศ์
นักวิจัย

โทรศัพท์ : 02-2161894-7 ต่อ 119
อีเมล์: wiparat@itd.or.th

กลุ่มโครงการวิจัยและพัฒนาการค้าที่ยั่งยืน

ร้อยโทพันธ์รบ ราชพงศา
นักวิจัยอาวุโส

โทรศัพท์ : 02-2161894-7 ต่อ 119
อีเมล์: punrop@itd.or.th  

นางสาวน้ำผึ้ง ทัศนัยพิทักษ์กุล
นักวิจัย

โทรศัพท์ : 02-2161894-7 ต่อ 125
อีเมล์: namphung@itd.or.th

กลุ่มงานบริการวิชาการ

นางสาวนวลพรรณ แย้มกวีตระกูล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปและงบประมาณ

โทรศัพท์ : 02-2161894-7 ต่อ 124
อีเมล์: nuanpun@itd.or.th

สำนักบริหาร

นายภานุมาส เทพทอง
ผู้อำนวยการสำนักบริหาร

โทรศัพท์ : 02-2161894-7 ต่อ 107
อีเมล์: panumas_t@itd.or.th

กลุ่มงานการเงินและบัญชี

นางสาวปวีวรรณ พานิชประไพ
นักบริหารการเงิน

โทรศัพท์ : 02-2161894-7 ต่อ 105
อีเมล์: Praveewan@itd.or.th

นางสาววนิดา อยู่ไทย
นักบัญชี

โทรศัพท์ : 02-2161894-7 ต่อ 109
อีเมล์: wanida@itd.or.th

นางสาวอรลภัสส์ ตันสุทธิเวสส

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

โทรศัพท์ : 02-2161894-7 ต่อ 105
อีเมล์:  ornlaphat@itd.or.th

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

นางสาวชนิตา สวนกุหลาบ
นักบริหารงานพัสดุอาวุโส

โทรศัพท์ : 02-2161894-7 ต่อ 108
อีเมล์: chanita@itd.or.th

นางสาวนิลเนตร อยู่เย็น
นักบริหารงานทั่วไปอาวุโส

โทรศัพท์ : 02-2161894-7 ต่อ 111
อีเมล์: nitnat@itd.or.th

นางสาวบัวขาว หนูช่างสิงห์
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

โทรศัพท์ : 02-2161894-7 ต่อ 0
อีเมล์: buakhao@itd.or.th

นายณัฐพล ประชุมของ
เจ้าหน้าที่พัสดุ

โทรศัพท์ : 02-2161894-7 ต่อ 108
อีเมล์: natthapon@itd.or.th

นายสุรัตน์ สายทอง
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทั่วไปอาวุโส

โทรศัพท์ : 02-2161894-7
อีเมล์:  surat@itd.or.th

นายสุนันท์ ชินโคตร
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทั่วไปอาวุโส

โทรศัพท์ : 02-2161894-7
อีเมล์: sunan@itd.or.th

สำนักยุทธศาสตร์และสารสนเทศ


ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

กลุ่มงานนโยบายและงบประมาณ

นางสาวสุชาดา จังรัสสะ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนอาวุโส

โทรศัพท์ : 02-2161894-7 ต่อ 115
อีเมล์: suchada@itd.or.th

นางสาวศิริขวัญ คะเณแสน
นักวิเคราะห์งบประมาณ

โทรศัพท์ : 02-2161894-7 ต่อ 115
อีเมล์: sirikwan@itd.or.th

นางสาวรุ่งนภา โรจน์เจริญงาม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์: 02-2161894-7 ext. 102
อีเมล์: rungnapa@itd.or.th

กลุ่มงานสารสนเทศ

นายสาธิต แก้วรัศมี
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ

โทรศัพท์ : 02-2161894-7 ต่อ 117
อีเมล์: satit@itd.or.th

นายปวิธ ดวงสนิท
กราฟิกดีไซน์

โทรศัพท์ : 02-2161894-7 ต่อ 117
อีเมล์: pawith@itd.or.th

สำนักผู้อำนวยการ

กลุ่มงานเลขานุการและสื่อสารองค์กร

นางสาวฝนทิพย์ กระจ่างจันทร์
เลขานุการบริหาร

โทรศัพท์ : 02-2161894-7 ต่อ 113
อีเมล์: phonetip@itd.or.th

นางสาวนิโลบล ปางลิลาศ
นักสื่อสารองค์กรอาวุโส

โทรศัพท์ : 02-2161894-7 ต่อ 127
อีเมล์: nilobon@itd.or.th

นางสาวอนงค์ณัฐ บุญเรืองนาม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์ : 02-2161894-7 ต่อ 113
อีเมล์: anongnut@itd.or.th

กลุ่มงานทรัพยากรบุคคลและองค์กร

นายสมาน นนทสิทธิชัย
นักทรัพยากรบุคคลอาวุโส

โทรศัพท์ : 02-2161894-7 ต่อ 110
อีเมล์: saman@itd.or.th

ศูนย์ศึกษาวิเคราะห์แนวโน้มการค้าและการพัฒนา

นางสาวกันตา ล้ำเลิศ

เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ

โทรศัพท์: 02-2161894-7 ext. 120
อีเมล์: kanta@itd.or.th

ตรวจสอบภายใน

นายมนู กนกวารี
ผู้ตรวจสอบภายใน

โทรศัพท์ : 02-2161894-7 ต่อ 114
อีเมล์: k.manu@itd.or.th