หน้าหลัก » เกี่ยวกับเรา » แผนยุทธศาสตร์

แผนยุทธศาสตร์

แนวทางการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2558 – 2561

 

ตามแผนยุทธศาสตร์ของ สคพ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2561 ได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนและพัฒนาองค์การ มุ่งเน้น 4 ยุทธศาสตร์ คือ

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ด้านการค้าและการพัฒนาที่ยั่งยืน

แนวทางการดำเนินยุทธศาสตร์ เพื่อพัฒนาให้ สคพ. เป็นศูนย์กลางงานวิชาการด้านการพัฒนาการค้าการลงทุนที่ยั่งยืนในภูมิภาค จำเป็นต้องส่งเสริมภารกิจงานในภูมิภาคและอนุภูมิภาคในวงกว้างให้มากยิ่งขึ้น โดยจำเป็นต้องมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้การปฏิบัติงานของ สคพ. มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ ใช้ระยะเวลาอันสั้นทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก และมีเนื้อหาที่ทันสมัย เชิงลึก ได้รับการสังเคราะห์และประมวลข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงเนื้อหาวิชาการที่มาจากแหล่งต่างๆ ที่หลากหลายและรอบด้าน นอกจากนี้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศยังเป็นช่องการสื่อสารการทำงานร่วมกับกระทรวงหรือหน่วยงานหลักของรัฐบาล มหาวิทยาลัย หน่วยงานเครือข่ายในประเทศและภูมิภาคเอเชีย องค์กรระหว่างประเทศ รวมถึงองค์กรที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ สคพ. จะต้องทบทวนบทบาทเพื่อสร้างแบรนด์ สร้างภาพลักษณ์ใหม่ บนมาตรฐานในระดับสากลเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ทั้งในด้านบุคลากร วิทยากร และนักวิจัยของ สคพ. ที่มีความเชี่ยวชาญและมีชื่อเสียง โดยมีช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างผ่านสื่อและช่องทางต่างๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง

ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนานวัตกรรมการจัดการความรู้เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างสอดคล้องกับประเด็นอุบัติใหม่ (Emerging issues)

แนวทางการดำเนินยุทธศาสตร์ เนื่องจากวัตถุประสงค์การจัดตั้งองค์การได้กำหนดประเด็นเรื่องการให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศกำลังพัฒนาโดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชีย เพื่อสร้างเสริมศักยภาพและความสามารถในการกำหนดนโยบายด้านเศรษฐกิจที่เหมาะสมร่วมกันและการกำหนดมาตรการทางกฎหมายที่สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าวได้ สคพ. จึงต้องมีการประมวลผลงานทางวิชาการ เปรียบเทียบกับสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจรวมถึงประเด็นอุบัติใหม่ (Emerging issues) มีการนำมาปรับปรุงข้อมูลใหม่ให้เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกมิติ โดยบูรณาการและเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลกับเครือข่าย (หน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัย แหล่งข้อมูลวิชาการในต่างประเทศ) รวมไปจนถึงการร่วมเป็นสมาชิกวารสารวิชาการ ฐานข้อมูลด้านงานวิจัยต่างๆ ตามสำนักพิมพ์ หรือองค์กรที่มีชื่อเสียงทั้งในประเทศและต่างประเทศ และนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ สังเคราะห์เป็นองค์ความรู้ และพัฒนาผลงานดังกล่าวออกมาเป็นข้อเสนอแนะหรือกรอบแนวทางในการกำหนดนโยบาย ตลอดจนการกำหนดมาตรการทางกฎหมายที่สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าวทั้งในประเทศและต่างประเทศ สคพ. ต้องมีการบูรณาการการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภาค เอกชน มหาวิทยาลัย ให้มากขึ้นผ่านความเชื่อมโยงทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย เพื่อให้การบูรณาการเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีความรวดเร็ว ทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับความร่วมมือด้านวิชาการและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

แนวทางการดำเนินยุทธศาสตร์ สคพ. เกิดขึ้นจากการจัดทำข้อตกลงจัดตั้งขึ้นตามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและองค์การสหประชาชาติ โดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา พ.ศ. 2544 ซึ่งกรอบการให้บริการงานวิชาการต่างๆ ของ สคพ. จำเป็นต้องยึดเนื้อหาขอบเขตภารกิจงานในปัจจุบันของ UNCTAD ได้แก่ นโยบายการพัฒนาที่ยั่งยืนในกลุ่มประเทศที่มีการพัฒนาน้อยที่สุด (Africa, Least Development Countries and Special Programmes), นโยบายเศรษฐกิจมหภาค ภาวะหนี้สินและการระดมทุนเพื่อการพัฒนา (Globalization and Development), การค้าระหว่างประเทศและสินค้าโภคภัณฑ์ (International Trade and Commodities),การลงทุนและการพัฒนาวิสาหกิจ (Investment and Enterprise) และการคมนาคมขนส่งและเทคโนโลยรสารสนเทศ (Technology and Trade Logistics) เป็นต้น

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการบริหารจัดการองค์กร

แนวทางการดำเนินยุทธศาสตร์ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการบริหารจัดการองค์กร สคพ. จำเป็นต้องปรับพื้นฐานและระบบการทำงานภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ เช่น การปรับโครงสร้างการบริหารภารกิจงานและทรัพยากรบุคคลภายใน, วางรากฐานและเร่งสร้างบุคลากรหลักขึ้นใหม่ และการสร้างและส่งเสริมการพัฒนาค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรที่ดีภายใน ให้เกิดวิธีการดำเนินงานไปสู่เป้าหมายที่สอดคล้องร่วมกัน

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาพันธกิจ นโยบาย/ยุทธศาสตร์ สถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจรวมถึงประเด็นอุบัติใหม่ (Emerging Issues) ด้านการค้าและการพัฒนา คณะกรรมการ สคพ. จึงได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานด้านวิชาการ: Area of Work ดังนี้

  1. การค้าและการพัฒนาในบริบทของ UNCTAD (Flagship Report เช่น Trade and Development Report, World Investment Report, Technology and Innovation Report เป็นต้น)
  2. วาระการพัฒนาภายหลัง ปี ค.ศ. 2015 (Post – 2015 Development Agenda) : เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals – SDGs)
  3. อาเซียนกับประเทศเพื่อนบ้าน CLMV (ได้แก่ Cambodia, Lao, Myanmar, Vietnam)
  4. การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม

มาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการค้าและการพัฒนาในกรอบทวิภาคี ภูมิภาค/อนุภูมิภาค และพหุภาคี

_______________________________________________________________________