หน้าหลัก » เกี่ยวกับเรา » คณะอนุกรรมการสถาบัน

คณะอนุกรรมการสถาบัน

คณะกรรมการตรวจสอบ

นายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี

ประธานกรรมการ

นางพิลาสลักษณ์ ยุคเกษมวงศ์

กรรมการ

นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์

กรรมการ

ผู้ตรวจสอบภายใน สคพ.

เลขานุการ

คณะอนุกรรมการวิชาการและยุทธศาสตร์

นางสีลาภรณ์ บัวสาย

ประธานอนุกรรมการ

นายสมเกียรติ ตรีรัตนพันธ์

อนุกรรมการ

นายดามพ์ สุคนธทรัพย์

อนุกรรมการ

นางสาวพิมพ์ชนก วอนขอพร

อนุกรรมการ

ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ

อนุกรรมการ

ผู้แทนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อนุกรรมการ

ผู้อำนวยการ

อนุกรรมการและเลขานุการ

รองผู้อำนวยการ (วิชาการ)

ผู้ช่วยเลขานุการ

รองผู้อำนวยการ (บริหาร)

ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะอนุกรรมการกฏหมาย

นายดามพ์ สุคนธทรัพย์

ประธานอนุกรรมการ

นางกาญจนาภรณ์ อินทปันตี เลิศลอย

อนุกรรมการ

นางสาวพริมา ดำริธรรมนิจ

อนุกรรมการ

ผู้อำนวยการ

อนุกรรมการ

รองผู้อำนวยการ (บริหาร)

เลขานุการ

ผู้อำนวยการสำนักผู้อานวยการ

ผู้ช่วยเลขานุการ

นักกฎหมาย

ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะอนุกรรมการทรัพยากรบุคคลและติดตามผลการดำเนินงาน

นายสมเกียรติ ตรีรัตนพันธ์

ประธานอนุกรรมการ

นายดามพ์ สุคนธทรัพย์

อนุกรรมการ

ผู้แทนสานักงาน ก.พ.ร.

อนุกรรมการ

ผู้อำนวยการ

อนุกรรมการ

รองผู้อำนวยการ (บริหาร)

เลขานุการ

ผู้อำนวยการสำนักผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยเลขานุการ

นักทรัพยากรบุคคล

ผู้ช่วยเลขานุการ