หน้าหลัก » เกี่ยวกับเรา » คณะอนุกรรมการสถาบัน

คณะอนุกรรมการสถาบัน

คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล

ศาสตราจารย์ ดร.เกื้อ วงศ์บุญสิน

ประธานอนุกรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.วรณพ วิยกาญจน์

อนุกรรมการ

ดร.อิสสรีย์ หรรษาจรูญโรจน์

อนุกรรมการ

นายฤทธิ์ ศยามานนท์

อนุกรรมการ

นางนันทา อนะมาน

อนุกรรมการ

ผู้ตรวจสอบภายใน สคพ.

เลขานุการ

คณะอนุกรรมการด้านวิชาการ

ศาสตราจารย์ ดร.สุทธิพันธ์ จิราธิวัฒน์

ประธานอนุกรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.อิสสรีย์ หรรษาจรูญโรจน์

อนุกรรมการ

ดร.คณิศ แสงสุพรรณ

อนุกรรมการ

นายกฤษฎา เปี่ยมพงศ์สานต์

อนุกรรมการ

ดร.ศุภิชัย ตั้งใจตรง

อนุกรรมการ

นางสาวพิมพ์ชนก วอนขอพร

อนุกรรมการ

ดร.สุวรรณี อรุณสวัสดิ์วงศ์

อนุกรรมการ

ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ

อนุกรรมการ

ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา

อนุกรรมการ

รองผู้อำนวยการ (วิชาการ)

อนุกรรมการ

ผู้อำนวยการสำนัก

ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

นายกฤษฎา เปี่ยมพงศ์สานต์

ประธานอนุกรรมการ

นายธนู ขวัญเดช

อนุกรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประเสริฐ อัครประถมพงศ์

อนุกรรมการ

นายโภคัย ศรีรัตโนภาส

อนุกรรมการ

ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา

อนุกรรมการ

รองผู้อำนวยการ (บริหาร)

อนุกรรมการ

ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และสื่อสารองค์กร

เลขานุการ

คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย

นายกิตติ ตั้งจิตรมณีศักดา

ประธานอนุกรรมการ

นางนิตย์ โรจน์รัตนวาณิชย์

อนุกรรมการ

ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล

อนุกรรมการ

นายโกมล จิรชัยสุทธิกุล

อนุกรรมการ

นายโชคชัย สิทธิผลกุล

อนุกรรมการ

นายชูเกียรติ รัตนชัยชาญ

อนุกรรมการ

ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา

อนุกรรมการ

รองผู้อำนวยการ (บริหาร)

เลขานุการ

ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ  

ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะอนุกรรมการด้านทรัพยากรบุคคล

รองศาสตราจารย์ ดร.อิสสรีย์ หรรษาจรูญโรจน์

ประธานอนุกรรมการ

นายกิตติ ตั้งจิตรมณีศักดา

อนุกรรมการ

นางนิตย์ โรจน์รัตนวาณิชย์

อนุกรรมการ

นายกรีฑา สพโชค

อนุกรรมการ

ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา

อนุกรรมการ

รองผู้อำนวยการ (บริหาร)

เลขานุการ

ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ

ผู้ช่วยเลขานุการ

นักทรัพยากรบุคคล

ผู้ช่วยเลขานุการ