หน้าหลัก » เกี่ยวกับเรา » วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรชั้นนำในการพัฒนาศักยภาพด้านการค้าและการพัฒนา อย่างยั่งยืนในภูมิภาคและอนุภูมิภาค

พันธกิจ

  • เป็นศูนย์กลางเพื่อให้บริการด้านการฝึกอบรม สนับสนุนงานวิจัยและ งานวิชาการ ด้านการค้าระหว่างประเทศ การเงิน การคลัง การลงทุน การพัฒนา และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้แก่บุคลากรต่างๆ ในภูมิภาค และอนุภูมิภาค
  • สร้างศักยภาพและความสามารถในการกำหนดนโยบายด้านเศรษฐกิจ และมาตรการทางกฎหมายที่เหมาะสมร่วมกัน ให้แก่ประเทศกำลังพัฒนา ในภูมิภาคและอนุภูมิภาค
  • สนับสนุนความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจ โดยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และความรู้ด้านการค้าระหว่างประเทศ การเงิน การคลัง การลงทุน การพัฒนา และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับประเทศต่างๆ ในภูมิภาค และอนุภูมิภาค
  • สนับสนุนความร่วมมือกับ UNCTAD และองค์การที่เกี่ยวข้อง พัฒนา องค์ความรู้ และกระบวนการถ่ายทอด ให้แก่ประเทศต่างๆ ในภูมิภาค และอนุภูมิภาค

เป้าประสงค์

  • บุคลากร องค์กร ในภูมิภาคและอนุภูมิภาคได้รับการพัฒนาและสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
  • มีระบบการพัฒนาด้านการค้าและการพัฒนาที่ยั่งยืนในภูมิภาคและอนุภูมิภาค

ยุทธศาสตร์

  • ส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ด้านการค้าและการพัฒนาที่ยั่งยืน
  • พัฒนานวัตกรรมการจัดการความรู้เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างสอดคล้องกับประเด็นอุบัติใหม่ (Emerging issues)
  • ยกระดับความร่วมมือด้านวิชาการและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
  • สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการบริหารจัดการองค์กร