หน้าหลัก » ประกาศสถาบัน
ประกาศเจตจำนงสุจริต สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)

ประกาศเจตจำนงสุจริต สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) »

8 สิงหาคม 2562

ประกาศเจตจำนงสุจริต สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) »

15 พฤษภาคม 2562
ข้อสอบถาม

ข้อสอบถาม »

4 กันยายน 2561
รายงานการประเมินองค์การมหาชนและผู้อานวยการองค์การมหาชน ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ. 2561 ไตรมาส 2

รายงานการประเมินองค์การมหาชนและผู้อานวยการองค์การมหาชน ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ. 2561 ไตรมาส 2 »

13 มิถุนายน 2561
รายงานการประเมินองค์การมหาชนและผู้อานวยการองค์การมหาชน ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ. 2560

รายงานการประเมินองค์การมหาชนและผู้อานวยการองค์การมหาชน ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ. 2560 »

13 มิถุนายน 2561
ประกาศเจตจำนงสุจริต

ประกาศเจตจำนงสุจริต »

12 มิถุนายน 2561

คู่มือการปฏิบัติงาน สำนักจัดการองค์ความรู้ »

30 พฤษภาคม 2561

คู่มือการปฏิบัติงาน สำนักจัดการองค์ความรู้

คู่มือการปฏิบัติงาน งานสารบรรณ »

27 เมษายน 2561

คู่มือการปฏิบัติงาน งานสารบรรณ

คู่มือการปฏิบัติงาน การพัสดุ »

27 เมษายน 2561

คู่มือการปฏิบัติงาน การพัสดุ

คู่มือการปฏิบัติงาน การเงิน »

27 เมษายน 2561

คู่มือการปฏิบัติงาน การเงิน

คู่มือการปฏิบัติงาน กฎหมาย »

27 เมษายน 2561

คู่มือการปฏิบัติงาน กฎหมาย

คู่มือการปฏิบัติงาน การบัญชี »

27 เมษายน 2561

คู่มือการปฏิบัติงาน การบัญชี

คู่มือการปฏิบัติงาน การตรวจสอบภายใน »

27 เมษายน 2561

คู่มือการปฏิบัติงาน การตรวจสอบภายใน

ขั้นตอนกาปฏิบัติงาน การบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน »

27 เมษายน 2561

ขั้นตอนกาปฏิบัติงาน การบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน

ประกาศ เรื่อง กลไก ในการดำเนินงานเพื่อส่งเสรีมความโปรงใสในการจัดซื้อจัดจ้าง »

20 เมษายน 2561

ประกาศ เรื่อง กลไก ในการดำเนินงานเพื่อส่งเสรีมความโปรงใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

แผนปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2561

แผนปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2561 »

27 ตุลาคม 2560
คู่มือการบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 2560)

คู่มือการบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 2560) »

27 ตุลาคม 2560

ประกาศ เรื่อง มาตรการ กลไก และระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธ์การปฏิบัติงานต่ำ »

25 กรกฎาคม 2560

ประกาศ เรื่อง มาตรการ กลไก และระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธ์การปฏิบัติงานต่ำ

คู่มือปฐมนิเทศบุคลากร »

25 กรกฎาคม 2560

ราคากลาง โครงการสัมมนาวิชาการ “ITD Trade and Development Regional Forum 2017″ »

4 พฤษภาคม 2560

ขอบเขตของงาน (TOR) จ้างดำเนินการสนับสนุนและจัดสัมมนาวิชาการ “ITD Trade and Development Regional Forum 2017″ »

4 พฤษภาคม 2560

ประกวดราคาจ้างดำเนินการสนับสนุนและจัดสัมมนาวิชาการ “ITD Trade and Development Regional Forum 2017″ จำนวน 1 งาน »

4 พฤษภาคม 2560

ประกาศผลการประกวดราคาเช่าอุปกรณ์เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ »

2 มีนาคม 2560

ประกวดราคาจ้างออกแบบและจัดพิมพ์วารสาร ITD Review »

18 มกราคม 2560

ราคากลาง-การจ้างออกแบบและจัดพิมพ์วารสาร ITD Review »

18 มกราคม 2560

ขอบเขตงาน (TOR ) การจ้างออกแบบและจัดพิมพ์วารสาร ITD Review »

18 มกราคม 2560

ประกวดราคาจ้างประเมินระดับความพึงพอใจในการให้บริการ ความเชื่อมั่นต่อการดำเนินงาน และการรับรู้ผลงาน »

18 มกราคม 2560

ราคากลาง-โครงการประเมินระดับความพึงพอใจในการให้บริการ ความเชื่อมั่นต่อการดำเนินงาน และการรับรู้ผลงาน »

18 มกราคม 2560

ขอบเขตของงาน (TOR) โครงการประเมินระดับความพึงพอใจในการให้บริการ ความเชื่อมั่นต่อการดำเนินงาน และการรับรู้ผลงาน »

18 มกราคม 2560

ขอบเขตงาน (TOR) การจ้างดำเนินงานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร »

15 ธันวาคม 2559

ประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร »

15 ธันวาคม 2559

ราคากลางโครงการจ้างดำเนินงานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร »

15 ธันวาคม 2559

ผลการพิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิค โครงการศึกษาวิจัยประจำปีงบประมาณ 2560 »

22 พฤศจิกายน 2559

ราคากลาง-จ้างเหมาบริการที่ปรึกษากฎหมาย »

28 ตุลาคม 2559

 ราคากลาง-จ้างเหมาบริการที่ปรึกษากฎหมาย

ประกวดราคาจ้าง โครงการจัดทำระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน การปรับปรุงแบบบรรยายลักษณะงานและการจัดทำโครงสร้างระดับตำแหน่ง »

14 มีนาคม 2559

   ประกวดราคาจ้าง โครงการจัดทำระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน การปรับปรุงแบบบรรยายลักษณะงานและการจัดทำโครงสร้างระดับตำแหน่ง

ประกวดราคาจ้างออกแบบและจัดพิมพ์ผลงานการศึกษาวิจัย 6 เรื่อง »

14 มีนาคม 2559

  ประกวดราคาจ้างออกแบบและจัดพิมพ์ผลงานการศึกษาวิจัย 6 เรื่อง

ขอบเขตของงาน (TOR) – โครงการการออกแบบและจัดพิมพ์ผลงานการศึกษาวิจัย »

14 มีนาคม 2559

   ขอบเขตของงาน (TOR) – โครงการการออกแบบและจัดพิมพ์ผลงานการศึกษาวิจัย

ขอบเขตของงาน (TOR) – โครงการจัดทำระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน การปรับปรุงแบบบรรยายลักษณะงานและการจัดทำโครงสร้างระดับตำแหน่ง »

11 มีนาคม 2559

   ขอบเขตของงาน (TOR) – โครงการจัดทำระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน การปรับปรุงแบบบรรยายลักษณะงานและการจัดทำโครงสร้างระดับตำแหน่ง

ราคากลาง – โครงการจัดทำระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน การปรับปรุงแบบบรรยายลักษณะงานและการจัดทำโครงสร้างระดับตำแหน่ง »

11 มีนาคม 2559

   ราคากลาง – โครงการจัดทำระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน การปรับปรุงแบบบรรยายลักษณะงานและการจัดทำโครงสร้างระดับตำแหน่ง

ราคากลาง – การออกแบบและจัดพิมพ์ผลงานการศึกษาวิจัย »

11 มีนาคม 2559

   ราคากลาง – การออกแบบและจัดพิมพ์ผลงานการศึกษาวิจัย

ผลการประกวดราคาเช่ารถยนต์โดยสาร (รถตู้) จำนวน 1 คัน »

11 มีนาคม 2559

  ผลการประกวดราคาเช่ารถยนต์โดยสาร (รถตู้) จำนวน 1 คัน

ราคากลาง – โครงการจัดทำรายงานอุตสาหกรรมไมซ์ (MICE Industry Report) จำนวน 5 ฉบับ »

8 มีนาคม 2559

  ราคากลาง – โครงการจัดทำรายงานอุตสาหกรรมไมซ์ (MICE Industry Report) จำนวน 5 ฉบับ

ราคากลาง – โครงการการจ้างออกแบบและจัดพิมพ์รายงานสรุปเชิงนโยบาย (Policy Brief) »

4 มีนาคม 2559

  ราคากลาง – โครงการการจ้างออกแบบและจัดพิมพ์รายงานสรุปเชิงนโยบาย (Policy Brief)

ราคากลาง – โครงการการจ้างผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัยผ่านสารคดีวิทยุ »

26 กุมภาพันธ์ 2559

  ราคากลาง – โครงการการจ้างผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัยผ่านสารคดีวิทยุ

ทะเบียนรับเอกสารประกวดราคาเช่ารถยนต์โดยสาร (รถตู้) จำนวน 1 คัน »

24 กุมภาพันธ์ 2559

  ทะเบียนรับเอกสารประกวดราคาเช่ารถยนต์โดยสาร (รถตู้) จำนวน 1 คัน

ราคากลาง – โครงการจ้างออกแบบและจัดพิมพ์ Executive Summary (ภาษาอังกฤษ) »

18 กุมภาพันธ์ 2559

  ราคากลาง – โครงการจ้างออกแบบและจัดพิมพ์ Executive Summary (ภาษาอังกฤษ)

ประกาศผลการประกวดราคาเช่าอุปกรณ์เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ »

10 กุมภาพันธ์ 2559

  ประกาศผลการประกวดราคาเช่าอุปกรณ์เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศผลการประกวดราคาจ้างประเมินระดับความพึงพอใจในการให้บริการความเชื่อมั่นในการดำเนินงานและการรับรู้ผลงานของสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 »

10 กุมภาพันธ์ 2559

  ประกาศผลการประกวดราคาจ้างประเมินระดับความพึงพอใจในการให้บริการความเชื่อมั่นในการดำเนินงานและการรับรู้ผลงานของสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ขอบเขตของงาน (TOR) โครงการเช่ารถยนต์โดยสาร (รถตู้) »

1 กุมภาพันธ์ 2559

  ขอบเขตของงาน (TOR) โครงการเช่ารถยนต์โดยสาร (รถตู้)

ราคากลาง – โครงการเช่ารถยนต์โดยสาร (รถตู้) »

1 กุมภาพันธ์ 2559

  ราคากลาง – โครงการเช่ารถยนต์โดยสาร (รถตู้)

ประกวดราคาเช่ารถยนต์โดยสาร (รถตู้) จำนวน 1 คัน »

1 กุมภาพันธ์ 2559

  ประกวดราคาเช่ารถยนต์โดยสาร (รถตู้) จำนวน 1 คัน

ราคากลาง – โครงการจ้างจัดทำสมุดจดบันทึก (Diary) »

27 มกราคม 2559

 ราคากลาง – โครงการจ้างจัดทำสมุดจดบันทึก (Diary)

ราคากลาง – จ้างจัดทำถุงผ้า »

22 มกราคม 2559

  ราคากลาง – จ้างจัดทำถุงผ้า

ราคากลาง – โครงการจ้างจัดพิมพ์ผลงานการศึกษาวิจัย »

22 มกราคม 2559

  ราคากลาง – โครงการจ้างจัดพิมพ์ผลงานการศึกษาวิจัย

ราคากลาง – ถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม Policy Brief และจัดชุดใส่ซองใส่ »

22 มกราคม 2559

  ราคากลาง – ถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม Policy Brief และจัดชุดใส่ซองใส่

ราคากลาง – โครงการเช่าอุปกรณ์เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ »

13 มกราคม 2559

 ราคากลาง – โครงการเช่าอุปกรณ์เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกวดราคาเช่าอุปกรณ์เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ »

13 มกราคม 2559

 ประกวดราคาเช่าอุปกรณ์เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

ราคากลาง – โครงการประเมินระดับความพึงพอใจในการให้บริการ ความเชื่อมั่นในการดำเนินงานและการรับรู้ผลงานของสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 »

13 มกราคม 2559

 ราคากลาง – โครงการประเมินระดับความพึงพอใจในการให้บริการ ความเชื่อมั่นในการดำเนินงานและการรับรู้ผลงานของสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ประกวดราคาจ้างประเมินระดับความพึงพอใจในการให้บริการ ความเชื่อมั่นในการดำเนินงาน และการรับรู้ผลงานของสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 »

13 มกราคม 2559

  ประกวดราคาจ้างประเมินระดับความพึงพอใจในการให้บริการ ความเชื่อมั่นในการดำเนินงาน และการรับรู้ผลงานของสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ผลการประกวดราคาจ้างพัฒนาฐานข้อมูลผลงานและผู้เชี่ยวชาญด้านการค้าและการพัฒนา จำนวน 1 งาน »

21 ธันวาคม 2558

   ผลการประกวดราคาจ้างพัฒนาฐานข้อมูลผลงานและผู้เชี่ยวชาญด้านการค้าและการพัฒนา จำนวน 1 งาน

ราคากลาง – โครงการจัดหาพัสดุโดยการจ้างผู้ประสานงานวิชาการ »

14 ธันวาคม 2558

 ราคากลาง – โครงการจัดหาพัสดุโดยการจ้างผู้ประสานงานวิชาการ

ราคากลาง – โครงการจัดหาพัสดุโดยการจ้างผู้ช่วยประสานงาน »

14 ธันวาคม 2558

 ราคากลาง – โครงการจัดหาพัสดุโดยการจ้างผู้ช่วยประสานงาน

ราคากลาง – โครงการออกแบบและจัดพิมพ์ Executive Summary (ภาษาอังกฤษ) »

8 ธันวาคม 2558

ราคากลาง - โครงการออกแบบและจัดพิมพ์ Executive Summary (ภาษาอังกฤษ)...

ราคากลาง – โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ »

8 ธันวาคม 2558

 ราคากลาง – โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกวดราคาจ้างประเมินระดับความพึงพอใจในการให้บริการ ความเชื่อมั่นในการดำเนินงาน และการรับรู้ผลงานของสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 »

8 ธันวาคม 2558

  ประกวดราคาจ้างประเมินระดับความพึงพอใจในการให้บริการ ความเชื่อมั่นในการดำเนินงาน และการรับรู้ผลงานของสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ราคากลาง – โครงการประเมินระดับความพึงพอใจในการให้บริการ ความเชื่อมั่นในการดำเนินงานและการรับรู้ผลงานของสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 »

8 ธันวาคม 2558

 ราคากลาง – โครงการประเมินระดับความพึงพอใจในการให้บริการ ความเชื่อมั่นในการดำเนินงานและการรับรู้ผลงานของสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ราคากลาง – โครงการจัดหาพัสดุโดยการจ้างผู้ช่วยประสานงาน »

4 ธันวาคม 2558

  ราคากลาง – โครงการจัดหาพัสดุโดยการจ้างผู้ช่วยประสานงาน

ราคากลาง – โครงการจัดหาพัสดุโดยการจ้างผู้ประสานงานวิชาการ »

4 ธันวาคม 2558

  โครงการจัดหาพัสดุโดยการจ้างผู้ประสานงานวิชาการ

ราคากลาง – โครงการจ้างที่ปรึกษากฎหมาย »

18 พฤศจิกายน 2558

   ราคากลาง – โครงการจ้างที่ปรึกษากฎหมาย

ราคากลาง – โครงการซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ »

18 พฤศจิกายน 2558

   ราคากลาง – โครงการซื้อหมึกเครื่องพิมพ์

ประกาศ – ผลการพิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิคโครงการศึกษาวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 »

17 พฤศจิกายน 2558

  ประกาศ – ผลการพิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิคโครงการศึกษาวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ราคากลาง – จัดซื้ออุปกรณ์ด้านการออกแบบ »

12 พฤศจิกายน 2558

  ราคากลาง – จัดซื้ออุปกรณ์ด้านการออกแบบ

ราคากลาง – โครงการพัฒนาฐานข้อมูลผลงานและผู้เชี่ยวชาญด้านการค้าและการพัฒนา »

12 พฤศจิกายน 2558

  ราคากลาง – โครงการพัฒนาฐานข้อมูลผลงานและผู้เชี่ยวชาญด้านการค้าและการพัฒนา

ขอบเขตการดำเนินงาน – โครงการพัฒนาฐานข้อมูลผลงานและผู้เชี่ยวชาญด้านการค้าและการพัฒนา »

12 พฤศจิกายน 2558

  โครงการพัฒนาฐานข้อมูลผลงานและผู้เชี่ยวชาญด้านการค้าและการพัฒนา

ประกวดราคาจ้างพัฒนาฐานข้อมูลผลงานและผู้เชี่ยวชาญด้านการค้าและการพัฒนา จำนวน 1 งาน »

12 พฤศจิกายน 2558

  ประกวดราคาจ้างพัฒนาฐานข้อมูลผลงานและผู้เชี่ยวชาญด้านการค้าและการพัฒนา จำนวน 1 งาน

ราคากลาง – โครงการจัดทำแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ »

12 พฤศจิกายน 2558

  ราคากลาง – โครงการจัดทำแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ

ราคากลาง – โครงการจัดทำวีดีทัศน์แนะนำและส่งเสริมภาพลักษณ์ของสถาบัน ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ »

12 พฤศจิกายน 2558

  ราคากลาง – โครงการจัดทำวีดีทัศน์แนะนำและส่งเสริมภาพลักษณ์ของสถาบัน ภาษาไทยแลภาษาอังกฤษ

เชิญชวนยื่นข้อเสนอดำเนินงานวิจัย จำนวน 7 โครงการวิจัย »

15 ตุลาคม 2558

  เชิญชวนยื่นข้อเสนอดำเนินงานวิจัย

ราคากลาง – โครงการวิจัยเรื่อง โครงการศึกษาวิจัยการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันและศักยภาพการเข้าสู่ตลาดอาเซียนของภาคบริการไทย »

13 ตุลาคม 2558

 โครงการวิจัยเรื่อง โครงการศึกษาวิจัยการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันและศักยภาพการเข้าสู่ตลาดอาเซียนของภาคบริการไทย

ราคากลาง – โครงการวิจัยเรื่อง โครงการศึกษาวิจัยการเปรียบเทียบนโยบายและประสิทธิภาพการพัฒนาและส่งเสริม นวัตกรรมและเทคโนโลยีในกลุ่ม SMEs ของประเทศสมาชิกอาเซียน »

13 ตุลาคม 2558

  โครงการวิจัยเรื่อง โครงการศึกษาวิจัยการเปรียบเทียบนโยบายและประสิทธิภาพการพัฒนาและส่งเสริม นวัตกรรมและเทคโนโลยีในกลุ่ม SMEs ของประเทศสมาชิกอาเซียน

ราคากลาง – โครงการวิจัยเรื่อง โครงการศึกษาวิจัยการประเมินผลกระทบของนโยบายการค้าระหว่างประเทศเพื่อลดความ เหลื่อมล้ำและการเติบโตอย่างสมดุลของประเทศสมาชิกอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง »

13 ตุลาคม 2558

  โครงการวิจัยเรื่อง โครงการศึกษาวิจัยการประเมินผลกระทบของนโยบายการค้าระหว่างประเทศเพื่อลดความ เหลื่อมล้ำและการเติบโตอย่างสมดุลของประเทศสมาชิกอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

ราคากลาง – โครงการวิจัยเรื่อง การแสวงหาโอกาสการค้าสินค้าและบริการระหว่างประเทศสาหรับผู้ประกอบการ SMEs ไทย จาก China E-Commerce »

13 ตุลาคม 2558

  โครงการวิจัยเรื่อง การแสวงหาโอกาสการค้าสินค้าและบริการระหว่างประเทศสาหรับผู้ประกอบการ SMEs ไทย จาก China E-Commerce

ราคากลาง – โครงการวิจัยเรื่อง โครงการศึกษาวิจัยการประเมินผลกระทบจากนโยบายการค้าการลงทุนของกลุ่มประเทศ BRICS ต่อประชาคมอาเซียน »

13 ตุลาคม 2558

  โครงการวิจัยเรื่อง โครงการศึกษาวิจัยการประเมินผลกระทบจากนโยบายการค้าการลงทุนของกลุ่มประเทศ BRICS ต่อประชาคมอาเซียน

ราคากลาง – โครงการวิจัยเรื่อง การประเมินศักยภาพและโอกาสของประเทศสมาขิกอาเซียนในตลาด ASEAN E-Commerce »

13 ตุลาคม 2558

  โครงการวิจัยเรื่อง การประเมินศักยภาพและโอกาสของประเทศสมาขิกอาเซียนในตลาด ASEAN E-Commerce

ราคากลาง – โครงการวิจัยเรื่อง โครงการศึกษาวิจัยการประเมินนโยบายการลงทุนของประเทศสมาชิกอาเซียนตามกรอบนโยบายการลงทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Investment Policy Framework for Sustainable Development) UNCTAD »

13 ตุลาคม 2558

  โครงการวิจัยเรื่อง โครงการศึกษาวิจัยการประเมินนโยบายการลงทุนของประเทศสมาชิกอาเซียนตามกรอบนโยบายการลงทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Investment Policy Framework for Sustainable Development) UNCTAD

ยกเลิกการประกวดราคาจ้างกั้นห้องประชุมบอร์ด จำนวน 1 งาน »

24 กันยายน 2558

ยกเลิกการประกวดราคาจ้างกั้นห้องประชุมบอร์ด จำนวน 1 งาน

ผลการประกวดราคาจ้างงานสนับสนุนการปฏิบัติงานขอสถาบันประจำปีงบประมาณ 2559 »

22 กันยายน 2558

ผลการประกวดราคาจ้างงานสนับสนุนการปฏิบัติงานขอสถาบันประจำปีงบประมาณ 2559

ผลการประกวดราคาจ้างดำเนินงานตรวจสอบภายในของสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ 2558 จำนวน 1 งาน »

11 กันยายน 2558

ข้อกำหนดและขอบเขตของงานกั้นห้องประชุมบอร์ด (TOR) จำนวน 1 งาน »

3 กันยายน 2558

ประกวดราคาจ้างกั้นห้องประชุมบอร์ด »

3 กันยายน 2558

ราคากลาง – โครงการ กั้นห้องประชุมบอร์ด จำนวน 1 งาน »

3 กันยายน 2558

ราคากลาง – การจ้างจัดนิทรรศการในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2558″ »

6 สิงหาคม 2558

ราคากลาง – โครงการจ้างดำเนินการสนับสนุนและจัดเตรียมงานประชุมเชิงวิชาการและสัมมนาเนื่องในโอกาสครบรอบ 13 ปี แห่งการก่อตั้งสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) »

25 กรกฎาคม 2558

ประกวดราคาจ้างดำเนินการสนับสนุนและจัดเตรียมงานประชุมเชิงวิชาการและสัมมนาเนื่องในโอกาสครบรอบ 13 ปี แห่งการก่อตั้งสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) »

25 กรกฎาคม 2558

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง ประกวดราคาจ้างประเมินระดับความคิดเห็นและความพึงพอใจในการให้บริการของสถาบันฯ ประจำปี พ.ศ.2558 »

21 กรกฎาคม 2558

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดตั้งห้องสมุดการค้าระหว่างประเทศและบริหารจัดการระบบเว็บไซต์ »

21 กรกฎาคม 2558

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาจ้างออกแบบและจัดพิมพ์เผยแพร่ผลงานการศึกษาวิจัย จำนวน 7 เรื่อง »

21 กรกฎาคม 2558

ราคากลาง – การประเมินระดับความเชื่อมั่นของผู้รับบริการต่อการดำเนินงานของสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 »

13 กรกฎาคม 2558

ผลการประกวดราคาเช่ารถยนต์โดยสาร (รถตู้) จำนวน 1 คัน »

27 เมษายน 2558