Loading กิจกรรม

« กิจกรรมทั้งหมด

 • กิจกรรมนี้ได้ปิดการสำรองที่นั่งแล้ว

การค้าระหว่างประเทศสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง [กรุงเทพ]

15, มีนาคม @ 8:00 am - 16, มีนาคม @ 5:00 pm
tea 2-01

หลักการและเหตุผล

กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (Greater Mekong Sub-region: GMS)
เป็นความร่วมมือของ 6 ประเทศ คือ ไทย เมียนมา สปป.ลาว กัมพูชา เวียดนาม และจีน (เฉพาะมณฑลยูนานและเขตปกครองตนเองกว่างซี) เป็นกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาที่มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว และได้ตกลงร่วมกันที่จะพัฒนาในอนุภูมิภาคให้เกิดการขยายตัวด้านอุตสาหกรรม การเกษตร การค้า การลงทุนและบริการ เพื่อให้เกิดจ้างงาน ยกระดับการครองชีพ การถ่ายทอดเทคโนโลยีและการศึกษาระหว่างกัน การใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่ส่งเสริมกันอย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยเพิ่มขีดความสามารถและโอกาสการแข่งขันในเวทีการค้าโลก โดยผ่านกลยุทธ์หลัก 3 ด้าน คือ สนับสนุนให้มีการเชื่อมโยงระหว่างกัน (Connectivity) เพื่อให้เกิดการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน (Competitiveness) โดยการรวมกลุ่มกันในอนุภูมิภาค (Community)

ทั้งนี้ ที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (United Nations General Assembly) ได้กำหนดวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ปี ค.ศ. 2030 (2030 Agenda for Sustainable Development) และกำหนด “เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” (Sustainable Development Goals: SDGs) จำนวน 17 เป้าหมาย 169 (goals) เป้าประสงค์ (targets) เพื่อใช้เป็นแผนที่นำทางสำหรับการพัฒนาในอีก 15 ปี ข้างหน้า และเห็นว่าการจะบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนได้นั้นจำเป็นต้องสร้างความสมดุลทั้งในมิติด้านเศรษฐกิจ มิติด้านสังคม และมิติด้านสิ่งแวดล้อม

ดังนั้น การค้าระหว่างประเทศนั้นมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาและสร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจ เนื่องจากการค้าเป็นเครื่องมือสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน อันจะนำไปสู่การลดความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนส่วนใหญ่ให้ดีขึ้น ปัจจุบันกลุ่มประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงได้ดำเนินนโยบายเปิดเสรีทางการค้าและการลงทุน ทำให้เศรษฐกิจของประเทศเหล่านี้เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจต่างประเทศมากขึ้น ดังจะเห็นจากมูลค่าการค้าและการลงทุนจากต่างประเทศในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่กลุ่มประเทศนี้ยังคงมีความเหลื่อมล้ำในระดับในประเทศอันเป็นความเหลื่อมล้ำในการกระจายรายได้ระหว่างประชาชน และความเหลื่อมล้ำระดับระหว่างประเทศ ซึ่งส่งผลให้ระดับการพัฒนาของแต่ละประเทศในอนุภูมิภาคนี้แตกต่างกันมาก

สถาบันฯ จึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและความจำเป็นที่จะนำองค์ความรู้จากงานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาการค้าระหว่างประเทศเพื่อขับเคลื่อนประเทศกำลังพัฒนาสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) กรณีศึกษากลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (Greater Mekong Subregion: GMS)” มาพัฒนาจัดทำเป็นหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อสร้างหุ้นส่วนความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชนในอันที่จะส่งเสริมด้านการค้าระหว่างประเทศสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เข้าใจถึงการเชื่อมโยงเศรษฐกิจและการแสวงหาการใช้ประโยชน์/วางแผนในการขยายโอกาสการค้ากับประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงกับการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ แนวปฏิบัติไปประยุกต์ใช้ในด้านการค้าระหว่างประเทศไปกำหนดเป็นแนวนโยบายให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
 • เพื่อนำงานวิจัยที่สถาบันได้จัดทำขึ้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม ได้แก่
  • เรื่อง การพัฒนาการค้าระหว่างประเทศเพื่อขับเคลื่อนประเทศกำลังพัฒนาสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs): กรณีศึกษากลุ่มประเทศอนุภูมิภาค
   ลุ่มแม่น้ำโขง (Greater Mekong Subregion: GMS)
  • เรื่อง การประเมินผลกระทบของนโยบายการค้าระหว่างประเทศเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและการเติบโตอย่างสมดุลของประเทศสมาชิกอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
  • เรื่อง การพัฒนากรอบความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุนในระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS Economic Corridor) เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 • ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมในการเชื่อมโยงเศรษฐกิจระหว่างกันใน
  อนุภูมิภาค และแสวงหาการใช้ประโยชน์ในการวางแผนขยายโอกาสและสร้างความร่วมมือด้านการค้า
  ระหว่างประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง และนำกรอบแนวคิดการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนไปกำหนดแนวนโยบายด้านการพัฒนาการค้าระหว่างประเทศในประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง     
 • งานวิจัยของสถาบันฯ เรื่อง การพัฒนาการค้าระหว่างประเทศเพื่อขับเคลื่อนประเทศกำลังพัฒนาสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs): กรณีศึกษากลุ่มประเทศ
  อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (Greater Mekong Subregion: GMS), เรื่อง การประเมินผลกระทบของนโยบายการค้าระหว่างประเทศเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและการเติบโตอย่างสมดุลของประเทศสมาชิกอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง และเรื่อง การพัฒนากรอบความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุนในระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS Economic Corridor) เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
  ได้ถูกนำไปปรับประยุกต์ใช้อย่างเป็นรูปธรรม

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา นักวิชาการ ผู้ประกอบการ ที่มีบทบาทในการกำหนดทิศทางด้านนโยบาย และส่งเสริมด้านการค้า และผู้รับผิดชอบงานด้านวิเคราะห์วางแผน และขยายโอกาสการค้าเพื่อดำเนินธุรกิจไปยังประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

ระยะเวลา / วัน เวลา และสถานที่

วันที่ 15 – 16 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร์ กรุงเทพฯ

กำหนดการ

กำหนดการ_การค้าระหว่างประเทศ

เอกสารประกอบการบรรยาย
1.ทักษ์ ศรีรัตโนภาส

2.ภัทรชัย สนธิขันธ์

3.วิมล ปั้นคง

4.อภัยชนม์ วัชรสินธุ์

ผู้รับผิดชอบ

 • สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)

ที่ปรึกษาโครงการ: ดร.กมลินทร์  พินิจภูวดล               ผู้อำนวยการ

ดร.ปิยะพร เอี่ยมฐิติวัฒน์             รองผู้อำนวยการ (วิชาการ)
หัวหน้าโครงการ:   ดร.สุพัชรา  ดิษฐบรรจง                ผู้อำนวยการสำนักจัดการองค์ความรู้
เจ้าหน้าที่โครงการ: นายนันทวุฒิ  นุ่นสพ                  นักบริหารงานทั่วไปอาวุโส

 

ลงทะเบียนกิจกรรม

วันที่เริ่มกิจกรรม :15 มีนาคม 2561

วันสิ้นสุดกิจกรรม :16 มีนาคม 2561

Share :
Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone

รายละเอียดกิจกรรม

วันที่เริ่มกิจกรรม
มีนาคม 15, 2018 @ 8:00 am
วันสิ้นสุดกิจกรรม
มีนาคม 16, 2018 @ 5:00 pm
หมวดหมู่กิจกรรม:

สถานที่จัดงาน

โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร์
Novotel Bangkok on Siam Square, Siam Square Soi 6, Pathumwan, Rama 1 Rd
กรุงเทพ,Bangkok10330Thailand
+ Google Map