Loading กิจกรรม

« กิจกรรมทั้งหมด

  • กิจกรรมนี้ได้ปิดการสำรองที่นั่งแล้ว

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพิ่มความพร้อมปฏิบัติการ: เจาะตลาดอาเซียนอย่างมืออาชีพ ครั้งที่ 2

4, สิงหาคม
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพิ่มความพร้อมปฏิบัติการ: เจาะตลาดอาเซียนอย่างมืออาชีพ ครั้งที่ 2

การเปิดเสรีทางการค้า และการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนส่งผลให้ผู้ประกอบการต้องเผชิญกับสภาวะการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น การดำเนินธุรกิจทุกวันนี้ นอกจากผู้ประกอบการจะต้องศึกษาบริบทการค้าภายในประเทศแล้ว ยังจะต้องครอบคลุมไปถึงการค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน และการค้าในภูมิภาคอาเซียนด้วย ดังนั้น จึงเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งของผู้ประกอบการที่ต้องศึกษา เพื่อเข้าใจบริบทที่เกี่ยวข้องอย่างถ่องแท้ เพื่อสามารถเข้าสู่ตลาออาเซียนได้สำเร็จ

กลุ่มเป้าหมาย
เจ้าของธุรกิจ ผู้บริหาร ผู้ประกอบการ ภาคเอกชน ภาคราชการ และภาควิชาการ จำนวน 60 คน

วันที่จัดกิจกรรมและสถานที่จัดงาน
วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2558 ณ ห้องอิมพีเรียล 2 โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียด
1.กำหนดการ

*เพื่อให้ความรู้กระจายไปยังบุคลากรไทยอย่างทั่วถึง อนุญาตให้ผู้สนใจ 1 ท่านเข้าร่วมกิจกรรมที่ไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายได้จำนวน 3 ครั้งต่อปีงบประมาณ สงวนสิทธิ์ในการสำรองที่นั่งให้กับผู้ที่ได้รับการยืนยันจาก ITD เท่านั้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่
คุณอรทัย   ชัยขุนพล
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
053 – 304346 -7 โทรสาร 053 -246 -353
e-mail :  [email protected]

 

ลงทะเบียนกิจกรรม

วันที่เริ่มกิจกรรม :4 สิงหาคม 2558

วันสิ้นสุดกิจกรรม :4 สิงหาคม 2558

Share :
Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone

รายละเอียดกิจกรรม

วันที่จัดกิจกรรม
04 สิงหาคม 2558
หมวดหมู่กิจกรรม:
,

สถานที่จัดงาน

โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่
153, ถนนศรีดอนไชย, ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่50100Thailand + Google Map