Loading กิจกรรม

« กิจกรรมทั้งหมด

  • กิจกรรมนี้ได้ปิดการสำรองที่นั่งแล้ว

การสัมมนาวิชาการ เรื่อง “กฎหมายลิขสิทธิ์: กรณีการขายต่อ (Reselling) eBooks”

22, มกราคม @ 1:00 pm - 5:00 pm
Banner (Reselling) eBook

หลักการและเหตุผล

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัลในยุคปัจจุบัน ทำให้ระบบการค้าระหว่างประเทศเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว การแข่งขันทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศทวีความรุนแรงขึ้น สะท้อนให้เห็นถึงการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจ การค้า การลงทุนเพิ่มมากขึ้น โดยรัฐบาลไทยได้ดำเนินนโยบายด้วยการให้ความสำคัญกับการพัฒนาการค้า เนื่องจากเศรษฐกิจของประเทศพึ่งพาการค้าระหว่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ ไทยจึงต้องปรับตัวโดยนำนวัตกรรม เทคโนโลยี และทรัพย์สินทางปัญญามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาสินค้า   และบริการ เพื่อสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ

จากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัลดังกล่าว ทำให้เกิดการค้าสินค้าและบริการในระบบอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ E-Commerce มากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี นอกจากจะทำให้เกิดการค้าในระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว อาจทำให้การเข้าถึงงานอันมีลิขสิทธิ์ที่อยู่บนเวบไซต์ต่างๆ สามารถเข้าถึงได้ง่าย และการเผยแพร่งานอันมีลิขสิทธิ์ต่างๆ ก็สามารถทำได้อย่างสะดวกและรวดเร็วเช่นกัน ผลที่ตามมาทำให้การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาหรือการคุ้มครองงานอันมีลิขสิทธิ์ดังกล่าว มีความสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ดังนั้นการสร้างมาตรการป้องกัน และสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับกฎหมาย และข้อบังคับต่างๆ ในการคุ้มครองงานอันมีลิขสิทธิ์ที่อยู่ในระบบเทคโนโลยีดิจิทัลให้สอดคล้องกับหลักกฎหมายของไทยและสอดคล้องกับความ    ตกลงระหว่างประเทศ จะเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาการค้าในระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้มีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น ผลที่ตามมาจะช่วยส่งเสริมการค้า การลงทุนของประเทศ สร้างความได้เปรียบทางการค้า และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้เติบโตมากยิ่งขึ้น

ด้วยเหตุนี้ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ Copyright Coalition Thailand จัดโครงการสัมมนาวิชาการเรื่อง“กฎหมายลิขสิทธิ์: กรณีการขายต่อ (Reselling) eBooks” เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในยุคเทคโนโลยีดิจิทัล การคุ้มครองเจ้าของลิขสิทธิ์ในกรณีการขายหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการสัมมนามีทักษะ ความรู้ความเข้าใจต่อการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาจากการค้าในระบบอิเล็กทรอนิกส์ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการสัมมนาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและการดำเนินธุรกิจของตนได้อย่างเหมาะสม

วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความก้าวหน้าและผลกระทบของเทคโนโลยีดิจิทัลในยุคปัจจุบัน

รวมถึงการคุ้มครองสินค้าอันมีลิขสิทธิ์ในยุคเทคโนโลยีดิจิทัล

2.2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการสัมมนามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักกฎหมายลิขสิทธิ์ของไทยและมาตรการ

ในการคุ้มครองลิขสิทธิ์กรณีการขายหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

2.3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการสัมมนานำความรู้ไปปรับใช้ในการประกอบธุรกิจ และใช้ในชีวิตประจำวันได้

อย่างเหมาะสม

กลุ่มเป้าหมาย

บุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา จำนวนประมาณ 50 คน

กำหนดการ

กำหนดการ copyright law and reselling ebooks

วันที่จัดกิจกรรมและสถานที่จัดงาน วันที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 13.00 – 17.00 น.

ณ ห้อง X04B ชั้น 10 อาคาร KX มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน

นาย วัชฤทธิ์ บำรุงพงศ์

สำนักพัฒนาขีดความสามารถทางการค้าและการพัฒนา

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา

โทรศัพท์:  02 216 1894-7 #128

 

 

ลงทะเบียนกิจกรรม

วันที่เริ่มกิจกรรม :22 มกราคม 2563

วันสิ้นสุดกิจกรรม :22 มกราคม 2563

Share :
Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone

รายละเอียดกิจกรรม

วันที่จัดกิจกรรม:
22 มกราคม 2563
เวลา:
1:00 pm - 5:00 pm
หมวดหมู่กิจกรรม:

สถานที่จัดงาน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีThailand + Google Map