Loading กิจกรรม

« กิจกรรมทั้งหมด

  • กิจกรรมนี้ได้ปิดการสำรองที่นั่งแล้ว

การสัมมนาเรื่อง พลิกวิกฤติโลกร้อนสู่โอกาสทางการค้า

21, ธันวาคม @ 1:00 pm - 4:30 pm
Event Banner

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) จะจัดการสัมมนาเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านการค้าและการพัฒนา ประจำปี 2554 เรื่อง “พลิกวิกฤติโลกร้อนสู่โอกาสทางการค้า” ในวันพุธที่ 21 ธันวาคม 2554 ตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องฟอร์จูนบอลรูม ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์เมอร์เคียวฟอร์จูน กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัย 2 เรื่อง คือ 1) โครงการวิจัยเรื่อง “เก็บภาษีคาร์บอน: เครื่องมือลดโลกร้อน” และ 2) โครงการวิจัยเรื่อง “ผลกระทบและโอกาสจากมาตรการทางการค้าของสหภาพยุโรปที่ส่งผลต่อการพัฒนาสินค้าและเทคโนโลยีของไทย : กรณีศึกษามาตรการตรวจสอบย้อนกลับอาหารและฉลากร่องรอยคาร์บอนในผลิตภัณฑ์อาหาร” ตลอดจนเป็นเวทีสำหรับภาครัฐ ผู้ประกอบการ และสาธารณชนที่เกี่ยวข้องในการแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้และข้อคิดเห็นต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการกำหนดนโยบายและวางแผนการผลิตและส่งออกให้สอดคล้องกับมาตรการทางสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวดขึ้นในอนาคต

ในการนี้ สถาบันฯ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

ทั้งนี้ ท่านสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2554

โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมงานสัมมนาได้ที่ new.itd.or.th ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2554 เป็นต้นไป

หากพบปัญหาในการลงทะเบียนออนไลน์ หรือ ต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ทาง

email: [email protected]

 

กำหนดการ

13.00 – 13.30 น.ลงทะเบียนและรับเอกสารรับประทานอาหารว่าง
13.30 – 13.45 น.พิธีเปิดการสัมมนาโดย  นายสันติ สาทิพย์พงษ์

รองผู้อำนวยการ (บริหาร) รักษาการแทน

ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา

13.45 – 15.00 น.การนำเสนอผลงานวิจัย1)  โครงการวิจัยเรื่อง“เก็บภาษีคาร์บอน: เครื่องมือลดโลกร้อน”

โดย รศ.ดร.นิรมล สุธรรมกิจ และ ดร.อนิณ อรุณเรืองสวัสดิ์

อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2)  โครงการวิจัยเรื่อง“ผลกระทบและโอกาสจากมาตรการทางการค้า ของสหภาพยุโรปที่ส่งผลต่อการพัฒนาสินค้าและเทคโนโลยีของไทย: กรณีศึกษามาตรการ ตรวจสอบย้อนกลับอาหารและฉลากร่องรอยคาร์บอนในผลิตภัณฑ์อาหาร”

โดย  รศ.ทัชชมัย (ฤกษะสุต) ทองอุไร

อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

            รศ.ดร.โสภารัตน์ จารุสมบัติ

อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

            ผศ.ดร.ธนิต พุทธพงษ์ศิริพร

อาจารย์ประจำคณะอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดำเนินรายการโดย

            ดร.วัชรัศมิ์ ลีละวัฒน์

รองผู้อำนวยการ (วิชาการ) สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา

15.00 – 16.30 น.การอภิปรายเรื่อง“มาตรการการค้ากับประเด็นเรื่องโลกร้อน: โอกาสและการปรับกลยุทธ์ธุรกิจผู้ร่วมอภิปราย

            นายโรจน์ บุรุษรัตนพันธ์

กรรมการผู้จัดการบริษัท บีบีดี ฟู้ด คอร์ปอเรชั่น จำกัด

            นางสาวภรภัทร พันธ์งอก

นักวิชาการพาณิชย์ ระดับชำนาญการ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

            ดร.พงษ์วิภา หล่อสมบูรณ์

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาธุรกิจ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

ดำเนินการอภิปรายโดย

            นายวิมล ปั้นคง

หัวหน้าส่วนงานวิจัย สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา

Logo_NameList

ข้อมูลเพิ่มเติม

1. กำหนดการสัมมนา

2. แผนที่สถานที่จัดงาน

เอกสารประกอบการบรรยาย

1. โครงการวิจัยเรื่อง“เก็บภาษีคาร์บอน: เครื่องมือลดโลกร้อน”

2. โครงการวิจัยเรื่อง“ผลกระทบและโอกาสจากมาตรการทางการค้าของสหภาพยุโรปที่ส่งผลต่อการพัฒนาสินค้าและเทคโนโลยีของไทย: กรณีศึกษามาตรการตรวจสอบย้อนกลับอาหารและฉลากร่องรอยคาร์บอนในผลิตภัณฑ์อาหาร”

โดย  รศ. ทัชชมัย (ฤกษะสุต) ทองอุไร

รศ.ดร.โสภารัตน์ จารุสมบัติ

ผศ.ดร.ธนิต พุทธพงษ์ศิริพร

3. การอภิปรายเรื่อง“มาตรการการค้ากับประเด็นเรื่องโลกร้อน: โอกาสและการปรับกลยุทธ์ธุรกิจ”

โดย  นายโรจน์ บุรุษรัตนพันธุ์

นางสาวภรภัทร พันธ์งอก

ดร.พงษ์วิภา หล่อสมบูรณ์

 

ลงทะเบียนกิจกรรม

วันที่เริ่มกิจกรรม :21 ธันวาคม 2554

วันสิ้นสุดกิจกรรม :21 ธันวาคม 2554

วันที่ปิดรับสมัคร :21 ธันวาคม 2554

รายชื่อผู้ลงทะเบียน*

* รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ผ่านการพิจารณาจากสถาบันเรียบร้อยแล้ว.

Share :
Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone

รายละเอียดกิจกรรม

วันที่จัดกิจกรรม:
21 ธันวาคม 2554
เวลา:
1:00 pm - 4:30 pm
หมวดหมู่กิจกรรม:

สถานที่จัดงาน

โรงแรมแกรนด์เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพฯ
1 Ratchadaphisek Road Fortune Town Dindaeng
กรุงเทพมหานคร,10400Thailand
+ Google Map