Loading กิจกรรม

« กิจกรรมทั้งหมด

  • กิจกรรมนี้ได้ปิดการสำรองที่นั่งแล้ว

การสัมมนา เตรียมวิศวกรไทยให้ก้าวไกลสู่ AEC

26, พฤศจิกายน @ 1:00 pm - 4:30 pm
Event Banner

          ประเทศสมาชิกอาเซียนจะรวมตัวกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community) ภายในปี พ.ศ. 2558 ด้วยเป้าหมายหลักในการรวมตัวกันเป็นตลาดขนาดใหญ่และฐานการผลิตเดียวกัน ซึ่งจะก่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน เงินทุน และแรงงานฝีมือระหว่างกันได้อย่างเสรี การเคลื่อนย้ายแรงงานวิชาชีพของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน นับเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติภายใต้การรวมตัวกันเป็นตลาดขนาดใหญ่และฐานการผลิตเดียวกัน ปัจจุบันอาเซียนได้จัดทำข้อตกลงยอมรับร่วมกัน (Mutual Recognition Arrangement: MRA) เพื่อรับรองคุณสมบัติบุคลากรวิชาชีพให้สามารถขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพในประเทศอาเซียนอื่นได้สะดวกยิ่งขึ้น ใน 7 สาขา ได้แก่ แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล วิศวกรรม สถาปัตยกรรม บัญชี นักสำรวจ และ 1 สาขาบริการ คือ การท่องเที่ยว

 

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องดังกล่าว จึงนำงานวิจัยเรื่อง “การเคลื่อนย้ายบุคลากรวิชาชีพเข้าสู่ตลาดแรงงานตามมาตรฐานอาเซียน” โดยขณะนี้ครอบคลุม 2 สาขาวิชาชีพ คือ วิศวกรรม และสถาปัตยกรรม มาเป็นแนวทางในการกำหนดการจัดการสัมมนา

กลุ่มเป้าหมาย

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 100 คน

วันที่จัดกิจกรรมและสถานที่จัดงาน

วันพุธที่ 26 พฤศจิกายน 2557 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมกินรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

รายละเอียด

1.กำหนดการ

หมายเหตุ: กิจกรรมนี้มีกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ จึงไม่เปิดรับลงทะเบียน

 

ลงทะเบียนกิจกรรม

วันที่เริ่มกิจกรรม :26 พฤศจิกายน 2557

วันสิ้นสุดกิจกรรม :26 พฤศจิกายน 2557

Share :
Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone

รายละเอียดกิจกรรม

วันที่จัดกิจกรรม:
26 พฤศจิกายน 2557
เวลา:
1:00 pm - 4:30 pm
หมวดหมู่กิจกรรม:

สถานที่จัดงาน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ถ.ราชดำเนินนอก ต.บ่อยาง เมือง
สงขลา,90000Thailand
+ Google Map