Loading กิจกรรม

« กิจกรรมทั้งหมด

  • กิจกรรมนี้ได้ปิดการสำรองที่นั่งแล้ว

การสัมมนา ‘เตรียมวิศวกรไทยให้ก้าวไกลสู่ AEC’ ครั้งที่ 14

13, มีนาคม @ 9:00 am - 12:00 pm
การสัมมนา ‘เตรียมวิศวกรไทยให้ก้าวไกลสู่ AEC’ ครั้งที่ 16

       ประเทศสมาชิกอาเซียนจะรวมตัวกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community) ภายในปี พ.ศ. 2558 ด้วยเป้าหมายหลักในการรวมตัวกันเป็นตลาดขนาดใหญ่และฐานการผลิตเดียวกัน ซึ่งจะก่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน เงินทุน และแรงงานฝีมือระหว่างกันได้อย่างเสรี การเคลื่อนย้ายแรงงานวิชาชีพของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน นับเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติภายใต้การรวมตัวกันเป็นตลาดขนาดใหญ่และฐานการผลิตเดียวกัน ปัจจุบันอาเซียนได้จัดทำข้อตกลงยอมรับร่วมกัน (Mutual Recognition Arrangement: MRA) เพื่อรับรองคุณสมบัติบุคลากรวิชาชีพให้สามารถขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพในประเทศอาเซียนอื่นได้สะดวกยิ่งขึ้น ใน 7 สาขา ได้แก่ แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล วิศวกรรม สถาปัตยกรรม บัญชี นักสำรวจ และ 1 สาขาบริการ คือ การท่องเที่ยว 

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องดังกล่าว จึงนำงานวิจัยเรื่อง “การเคลื่อนย้ายบุคลากรวิชาชีพเข้าสู่ตลาดแรงงานตามมาตรฐานอาเซียน” โดยขณะนี้ครอบคลุม 2 สาขาวิชาชีพ คือ วิศวกรรม และสถาปัตยกรรม มาเป็นแนวทางในการกำหนดการจัดการสัมมนา

กลุ่มเป้าหมาย

นักศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์ชั้นปีที่ 4 บุคลากรทางการศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 50 คน

วันที่จัดกิจกรรมและสถานที่จัดงาน

วันศุกรที่ 13 มีนาคม 2558 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

รายละเอียด

1.กำหนดการ

สนใจเข้าร่วมสัมมนา สามารถติดต่อ-สอบถามได้ที่

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

 

ลงทะเบียนกิจกรรม

วันที่เริ่มกิจกรรม :13 มีนาคม 2558

วันสิ้นสุดกิจกรรม :13 มีนาคม 2558

Share :
Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone

รายละเอียดกิจกรรม

วันที่จัดกิจกรรม:
13 มีนาคม 2558
เวลา:
9:00 am - 12:00 pm
หมวดหมู่กิจกรรม:

สถานที่จัดงาน

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
126/1 Vibhavadee-Rangsit Road, Din Daeng
Bangkok,10400Thailand
+ Google Map