Loading กิจกรรม

« กิจกรรมทั้งหมด

  • กิจกรรมนี้ได้ปิดการสำรองที่นั่งแล้ว

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาธุรกิจอาเซียน: เมียนม่าร์” ภายใต้โครงการพัฒนาธุรกิจอาเซียน

7, พฤษภาคม - 8, พฤษภาคม
การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาธุรกิจอาเซียน: เมียนม่าร์” ภายใต้โครงการพัฒนาธุรกิจอาเซียน

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมภาคกลาง ตอนล่าง 1 ดำเนินการจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาธุรกิจอาเซียน: เมียนม่าร์” ภาคทฤษฎีระหว่างวันที่ 7 – 8 พฤษภาคม 2558 ณ จังหวัดนครปฐม และภาคปฏิบัติระหว่างวันที่ 21 – 24 พฤษภาคม 2558 ณ ประเทศเมียนม่าร์ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ผู้ประกอบการ/นักลงทุนไทยจากสภาอุตสาหกรรมภาคกลาง ตอนล่าง 1 อันประกอบด้วย สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม สภาอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี ได้มีความรู้ ความเข้าใจในเชิงลึกต่อพัฒนาการทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศอาเซียน และเข้าใจถึงโอกาส ปัจจัย และอุปสรรคในการทำการค้า/ การลงทุนระหว่างไทย – เมียนม่าร์ในธุรกิจของตน เพื่อประโยชน์ ในการตัดสินใจ กำหนดแนวทาง และกลยุทธ์ในการขยายการค้า/ การลงทุนไปยังเมียนม่าร์ รวมทั้งการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจกับนักธุรกิจ/นักลงทุนเมียนม่าร์อันจะนำมาซึ่งโอกาสการขยายการค้า/ การลงทุนระหว่างกันต่อไป

กลุ่มเป้าหมาย
ผู้ประกอบการ/นักลงทุนไทยจากสภาอุตสาหกรรมภาคกลาง ตอนล่าง 1 อันประกอบด้วย สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม สภาอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี

วันที่จัดกิจกรรมและสถานที่จัดงาน
การอบรมภาคทฤษฎี  : ระหว่างวันที่ 7 – 8 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมริเวอร์ จังหวัดนครปฐม
การอบรมภาคปฏิบัติ : ระหว่างวันที่ 21 – 24 พฤษภาคม 2558 ณ นครย่างกุ้ง และเมืองทวาย ประเทศเมียนม่าร์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
นายนันทวุฒิ  นุ่นสพ
สำนักจัดการองค์ความรู้
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา
โทรศัพท์:  0 2216 1894 – 7 ต่อ 118

 

ลงทะเบียนกิจกรรม

วันที่เริ่มกิจกรรม :7 พฤษภาคม 2558

วันสิ้นสุดกิจกรรม :8 พฤษภาคม 2558

Share :
Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone

รายละเอียดกิจกรรม

วันเริ่มกิจกรรม
07 พฤษภาคม 2558
วันสิ้นสุดกิจกรรม:
08 พฤษภาคม 2558
หมวดหมู่กิจกรรม:
เว็บไซต์ :
http://itd.or.th

สถานที่จัดงาน

โรงแรมริเวอร์ จังหวัดนครปฐม
1156 ถ.เพชรเกษม ต.สนามจันทร์ อ.เมือง
นครปฐม,73000Thailand
+ Google Map