Loading กิจกรรม

« กิจกรรมทั้งหมด

  • กิจกรรมนี้ได้ปิดการสำรองที่นั่งแล้ว

การอบรม เรื่อง นักบริหารการศึกษาในศตวรรษที่ 21 : ความท้าทายในประชาคมอาเซียนภายหลังปี 2015 ครั้งที่ 4

5, กันยายน - 16, กันยายน
การอบรม เรื่อง นักบริหารการศึกษาในศตวรรษที่ 21 : ความท้าทายในประชาคมอาเซียนภายหลังปี 2015 ครั้งที่ 4

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ดำเนินการจัดการอบรม เรื่อง “นักบริหารการศึกษาในศตวรรษที่ 21 : ความท้าทายในประชาคมอาเซียนภายหลังปี 2015” ภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐเพื่อเพิ่มความพร้อมสู่อาเซียน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการแข่งขันให้กับบุคลากรระดับบริหารของอาชีวศึกษา/นักบริหารการศึกษา

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ หัวหน้าแผนก ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จำนวน 300 คน

เอกสารแนบ

1.กำหนดการ

วันที่จัดกิจกรรมและสถานที่จัดงาน

ครั้งที่ 4 วันเสาร์ที่ 5 กันยายน 2558 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฏร์ธานี จังหวัดสุราษฏร์ธานี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

นายเพิ่มวิทย์ สุขโสตร์

สำนักจัดการองค์ความรู้

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา

โทรศัพท์:  0 2216 1894 – 7 ต่อ 118

 

ลงทะเบียนกิจกรรม

วันที่เริ่มกิจกรรม :5 กันยายน 2558

วันสิ้นสุดกิจกรรม :16 กันยายน 2558

วันที่ปิดรับสมัคร :15 กันยายน 2558

Share :
Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone

รายละเอียดกิจกรรม

วันเริ่มกิจกรรม
05 กันยายน 2558
วันสิ้นสุดกิจกรรม:
16 กันยายน 2558
หมวดหมู่กิจกรรม:

สถานที่จัดงาน

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (สคพ.) -ITD
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา10330Thailand + Google Map