Loading กิจกรรม

« กิจกรรมทั้งหมด

  • กิจกรรมนี้ได้ปิดการสำรองที่นั่งแล้ว

การอบรม “Environmental Goods and Services Negotiations”

10, สิงหาคม @ 8:00 am - 11, สิงหาคม @ 5:00 pm
ENVIRONMENTAL-Banner-v1

ในปัจจุบันสินค้าและบริการสิ่งแวดล้อมได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในเวทีการค้าโลก ที่ผ่านมาประเทศต่างๆ ทั่วโลกต่างพากันออกกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อม เริ่มจากการควบคุมการปลดปล่อยมลพิษ จนพัฒนาไปสู่มาตรการที่มุ่งเน้นการป้องกันการก่อปัญหาตั้งแต่ต้นเหตุ แต่สินค้าและบริการสิ่งแวดล้อมยังมีปัญหาอีกหลายด้าน ทำให้ไม่สามารถแข่งขันกับสินค้ากระแสหลักได้อย่างเท่าเทียม จึงมีการเสนอให้มีการเปิดเสรีสินค้าและบริการสิ่งแวดล้อมขึ้นในเวทีการเจรจาการค้าระหว่างประเทศทั้งภายใต้กรอบ WTO APEC และ FTA อย่างไรก็ตามการเปิดเสรีสินค้าและบริการสิ่งแวดล้อมอาจส่งผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศ ในด้านหนึ่ง เช่นสามารถนำไปสู่การลดอุปสรรคทั้งต่อการผลิตและการให้บริการของการค้าสินค้าและบริการสิ่งแวดล้อม ทั้งอุปสรรคในเรื่องภาษี และอุปสรรคที่ไม่ใช่ภาษี ทั้งยังสามารถนำไปสู่การแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมของประเทศได้ อีกด้านหนึ่งก็อาจส่งผลเสียต่อภาคการผลิต และการพึ่งพาตนเองของประเทศกำลังพัฒนา ซึ่งทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับการกำหนดขอบเขตและคำจำกัดความของ “สินค้าและบริการสิ่งแวดล้อม” รวมทั้งความพร้อมในการพัฒนาสินค้าและบริการสิ่งแวดล้อมของประเทศนั้นๆ

ดังนั้น หน่วยงานภาครัฐควรให้ความสำคัญแก่บทบาทและหน้าที่ของนักเจรจาที่เกี่ยวข้องกับการเจรจาด้านสินค้าและบริการสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก เนื่องจากประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมได้ถูกหยิบยกขึ้นมาหารือกันในเวทีการเจรจาระหว่างประเทศอย่างกว้างขวาง และจำเป็นต้องพิจารณาในหลากหลายมิติ เช่น ศักยภาพของอุตสาหกรรม ผลดีและผลเสียทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง บุคลากรด้านการเจรจาทางการค้าของประเทศไทย ยังขาดการพัฒนาความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ  และยังขาดหน่วยงานหลักในการพัฒนาจัดให้เป็นหลักสูตรทางด้านยุทธศาสตร์การเจรจาทางการค้าที่มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาเทคนิคในการเจรจา การถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์การเจรจา  การสร้างความเชี่ยวชาญในด้านกฎเกณฑ์หรือข้อตกลงด้านการเจรจาในกลุ่มการค้าต่างๆ รวมทั้งความรู้ในการเจรจาในประเด็นอุบัติใหม่ (emerging issues) นำไปสู่ความจำเป็นที่ต้องทำการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรด้านการเจรจาของประเทศไทยอย่างเป็นระบบและจริงจัง

 

กลุ่มเป้าหมาย

บุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐของไทยและประเทศเพื่อนบ้าน ที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับการเจรจาการค้าระหว่างประเทศด้านสินค้าและบริการสิ่งแวดล้อม จำนวน 30 คน

 

วันจัดกิจกรรม/สถานที่จัดกิจกรรม

          วันที่ 10-11 สิงหาคม 2559 ณ United Nations Conference Centre กรุงเทพฯ

 

กำหนดการประชุม
1.กำหนดการ

 

ลงทะเบียนกิจกรรม

วันที่เริ่มกิจกรรม :10 สิงหาคม 2559

วันสิ้นสุดกิจกรรม :11 สิงหาคม 2559

Share :
Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone

รายละเอียดกิจกรรม

วันที่เริ่มกิจกรรม
สิงหาคม 10, 2016 @ 8:00 am
วันสิ้นสุดกิจกรรม
สิงหาคม 11, 2016 @ 5:00 pm
หมวดหมู่กิจกรรม:

สถานที่จัดงาน

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (สคพ.) -ITD
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา10330Thailand + Google Map