Loading กิจกรรม

« กิจกรรมทั้งหมด

  • กิจกรรมนี้ได้ปิดการสำรองที่นั่งแล้ว

งานสัมมนา บุกตลาดอาหารแปรรูปและการท่องเที่ยวในมณฑลยูนนานประเทศจีน

9, มกราคม @ 8:30 am - 12:30 pm
Event Banner

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) มีกำหนดการจัดการสัมมนาเผยแพร่ผลการวิจัย เรื่อง “บุกตลาดอาหารแปรรูปและการท่องเที่ยวในมณฑลยูนนาน ประเทศจีน”  วันพุธที่ 9 มกราคม 2556 ระหว่างเวลา 8.30 – 12.30 น. ณ ห้อง Gallery ชั้น 4 โรงแรมโนโวเทล สยาม สแควร์ กรุงเทพฯ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้จากการศึกษาวิจัยเรื่อง“โอกาสและลู่ทางการเข้าสู่ตลาดของธุรกิจอาหารแปรรูปและการท่องเที่ยวในมณฑลยูนนาน ประเทศจีน” และเสวนาถึงโอกาสทางการค้า การลงทุน กลยุทธ์ สำหรับธุรกิจอาหารแปรรูปและการท่องเที่ยว เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการไทยในธุรกิจอาหารแปรรูป และธุรกิจการท่องเที่ยวให้แข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้มากยิ่งขึ้น ตลอดจนเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ประสบการณ์ อันเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อกำหนดนโยบาย และกลยุทธ์ธุรกิจอาหารแปรรูปและการท่องเที่ยวของไทยให้สามารถแสวงหาประโยชน์จากโอกาสในการเปิดเสรีการค้าระหว่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ    ซึ่งในงานจะแบ่งการนำเสนอออกเป็น 2 ส่วน คือ

ช่วงที่1  เป็นการนำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง “โอกาสและลู่ทางการเข้าสู่ตลาดของธุรกิจอาหารแปรรูปและการท่องเที่ยวในมณฑลยูนนาน ประเทศจีน” โดยคณะนักวิจัย สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ช่วงที่ 2 เป็นการอภิปรายหัวข้อเรื่อง “โอกาสทางการค้าและการลงทุนในธุรกิจอาหารแปรรูปและการท่องเที่ยวในมณฑลยูนนาน ประเทศจีน” โดยผู้ทรงคุณวุฒิประกอบด้วย 1. ศ.ดร.สุรชัย ศิริไกร อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2. คุณอำนวย เทียมกีรกุลผู้อำนวยการกองการตลาดเอเชียตะวันออก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ 3.คุณวิโรจน์ สุนทรนนท์ ผู้บริหารบริษัท วิวไทย เอนจิเนียริ่ง คอร์เปอเรชั่น จำกัด

รายละเอียดเพิ่มเติม

1.รายละเอียดโครงการ

2.กำหนดการ

3.ใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรม

เอกสารประกอบการสัมมนา

PPT_คุณวิโรจน์  สุนทรนนท์

PPT_คุณอำนวย_เทียมกีรกุล

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)

หมายเลขโทรศัพท์ 0 2216 1894-7 ต่อ 0 (ติดต่อประชาสัมพันธ์)

หรือ 0 2216 1894-7 ต่อ 119 (คุณจิราวดี)

 

ลงทะเบียนกิจกรรม

วันที่เริ่มกิจกรรม :9 มกราคม 2556

วันสิ้นสุดกิจกรรม :9 มกราคม 2556

วันที่ปิดรับสมัคร :9 มกราคม 2556

รายชื่อผู้ลงทะเบียน*

* รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ผ่านการพิจารณาจากสถาบันเรียบร้อยแล้ว.

Share :
Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone

รายละเอียดกิจกรรม

วันที่จัดกิจกรรม:
09 มกราคม 2556
เวลา:
8:30 am - 12:30 pm
หมวดหมู่กิจกรรม:

สถานที่จัดงาน

โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร์
Novotel Bangkok on Siam Square, Siam Square Soi 6, Pathumwan, Rama 1 Rd
กรุงเทพ,Bangkok10330Thailand
+ Google Map