Loading กิจกรรม

« กิจกรรมทั้งหมด

  • กิจกรรมนี้ได้ปิดการสำรองที่นั่งแล้ว

งานสัมมนา เรื่อง รู้ลึกเมียนมาร์ก่อนปักธง

23, กรกฎาคม @ 1:00 pm - 4:30 pm
Event Banner

สืบเนื่องจากการที่สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (ITD) ได้จัดทำรายงานวิจัย เรื่อง ‘โอกาสการลงทุนของอุตสาหกรรมไทยในสหภาพเมียนมาร์’ เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ประกอบการ นักลงทุน และหน่วยงานต่างๆ ได้นำความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาวิจัยไปเป็นแนวทางกำหนดกลยุทธ์การผลิตและการตลาด รวมทั้งขยายขอบเขตการค้า การลงทุนในเมียนมาร์

นอกจากนี้ การรวมตัวของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) นับได้ว่าเป็นการเติบโตก้าวสำคัญของเศรษฐกิจภูมิภาคอาเซียน เนื่องจากการรวมตัวดังกล่าวจะเป็นประตู     ที่สร้างโอกาสทางการค้าการลงทุนให้กับประเทศสมาชิกทั้ง 10 ประเทศ โดยขึ้นอยู่กับว่าประเทศสมาชิกใดมีความพร้อมที่จะคว้าโอกาสในการแสวงหาประโยชน์จากการขยายขอบเขตทางการค้าการลงทุนดังกล่าวได้เพียงใด ประเทศที่มีความพร้อม มีศักยภาพในการแข่งขันในตลาดเสรีย่อมจะได้เปรียบในการขยายฐานการการค้าการลงทุนในประเทศสมาชิก ดังนั้น ประเทศไทยจึงจำเป็นต้องสร้างความพร้อม เพิ่มขีดความสามารถ และยกระดับนักลงทุนไทยให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในการขยายตัวทางเศรษฐกิจดังกล่าว

การแสวงหาตลาดที่เหมาะสมเพื่อรองรับการขยายขอบเขตการค้าการลงทุน นับเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ผู้ประกอบการไทยมีโอกาสจะประสบความสำเร็จในการค้าการลงทุน ซึ่งในบรรดาประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ถือได้ว่าเป็นประเทศที่มีศักยภาพในการรองรับการขยายตัวทั้งภาคการค้า และภาคอุตสาหกรรม รวมถึงยังเป็นฐานการผลิตขนาดใหญ่ในการกระจายสินค้าส่งออก อีกทั้งยังมีความใกล้ชิดกับประเทศไทยในด้านสภาพสังคมและวัฒนธรรมอีกด้วย นอกจากนี้ทิศทางการปฏิรูปประเทศ และนโยบายส่งเสริมการลงทุนของเมียนมาร์ ยังเป็นแรงดึงดูดสำคัญที่ทำให้เมียนมาร์ถูกมองว่ามีศักยภาพที่จะรองรับการขยายขอบเขตการค้าการลงทุน เป็นฐานการผลิต และเป็นตลาดสินค้าที่สำคัญ ดังนั้น ผู้ประกอบการไทยจึงควรต้องศึกษาโอกาสของการลงทุนในเมียนมาร์ในเชิงลึก ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เพื่อเป็นข้อมูลในการดำเนินนโยบายทางการลงทุนกับเมียนมาร์ และพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการไทยเพื่อแข่งขันในตลาดการค้าเสรีได้ในอนาคต

วันที่จัดกิจกรรมและสถานที่จัดงาน

วันพุธที่ 23 กรกฎาคม 2557 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร์กรุงเทพมหานคร

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้ประกอบการไทย ผู้ประสงค์ดำเนินธุรกิจกับเมียนมาร์ และผู้สนใจทั่วไป จำนวน 100 คน

รายละเอียด

1.กำหนดการ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

นางสาวสิริกาญจน์ ประเสริฐยิ่ง

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา

โทรศัพท์:         022161894-7 ต่อ 126

โทรสาร:          022161898

 

ลงทะเบียนกิจกรรม

วันที่เริ่มกิจกรรม :23 กรกฎาคม 2557

วันสิ้นสุดกิจกรรม :23 กรกฎาคม 2557

วันที่ปิดรับสมัคร :23 กรกฎาคม 2557

รายชื่อผู้ลงทะเบียน*

* รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ผ่านการพิจารณาจากสถาบันเรียบร้อยแล้ว.

Share :
Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone

รายละเอียดกิจกรรม

วันที่จัดกิจกรรม:
23 กรกฎาคม 2557
เวลา:
1:00 pm - 4:30 pm
หมวดหมู่กิจกรรม:

สถานที่จัดงาน

โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร์
Novotel Bangkok on Siam Square, Siam Square Soi 6, Pathumwan, Rama 1 Rd
กรุงเทพ,Bangkok10330Thailand
+ Google Map