Loading กิจกรรม

« กิจกรรมทั้งหมด

  • กิจกรรมนี้ได้ปิดการสำรองที่นั่งแล้ว

บริการของรัฐ เพื่อการนำเข้า-ส่งออกที่น่ารู้

26, สิงหาคม @ 1:00 pm - 5:00 pm
Event Banner
รายละเอียดเบื้องต้นของงานสัมมนาเรื่อง “ระเบียงเศรษฐกิจ: วิธีใช้ใกล้แค่เอื้อม”
Economic Corridor & Trade Facilitation: Thailand Context
ระเบียงเศรษฐกิจ (Economic Corridor)ภายใต้โครงการความร่วมมืออนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (Greater Mekong
Sub-region: GMS) เป็นพื้นที่เศรษฐกิจตามเส้นทางคมนาคมทางบกที่เชื่อมโยงประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงอาทิ
ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor: EWEC) ที่เชื่อมพม่าไทยสปป.ลาวและเวียดนาม
(เส้นทาง R9) ระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ (North-South Economic Corridor: NSEC) เชื่อมจีนตอนใต้สปป.ลาว/พม่าและ
ไทย (เส้นทาง R3A/R3B) และจีนตอนใต้กับเวียดนาม (เส้นทาง R12) ส่วนระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้ (Southern Economic
Corridor: SEC) นั้นเชื่อมโยงระหว่างไทยกัมพูชาและเวียดนาม (เส้นทาง R1 และ R10)ในอดีตการใช้ประโยชน์พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจเพื่อการค้าระหว่างประเทศยังคงมีอุปสรรคเนื่องจากข้อจํากัดทางการค้า
ที่ไม่เอื้อต่อการนําเข้าและส่งออกรวมทั้งเกิดจากความไม่มีประสิทธิภาพในการเคลื่อนย้ายสินค้าไปยังประเทศผู้นําเข้าหรือที่
เรียกกันว่าเป็นอุปสรรคที่เกี่ยวกับ “สิ่งอํานวยความสะดวกทางการค้า (Trade Facilitation)” ซึ่งได้กลายเป็นประเด็นสําคัญ
ในการเจรจาการค้าระหว่างประเทศในปัจจุบันทั้งในระดับพหุภาคีและทวิภาคี ทั้งนี้เนื่องจากกฎเกณฑ์ภายใต้กรอบ WTO ได้
ช่วยขจัดอุปสรรคทางการค้าในรูปภาษี (Tariff Barriers) และไม่อยู่ในรูปภาษี (Non-Tariff Barriers) ออกไปทําให้อุปสรรค
ทางการค้าระหว่างประเทศเปลี่ยนมาเป็นมาเป็นอุปสรรคที่เกิดจากสิ่งอํานวยความสะดวกทางการค้าแทนจากการศึกษาพบว่าสิ่งอํานวยความสะดวกทางการค้าซึ่งประกอบด้วยสิ่งที่จับต้องได้ เช่นโครงสร้างพื้นฐานที่
เอื้ออํานวยต่อการดําเนินธุรกรรมทางการค้าระบบการขนส่งสินค้าและสิ่งที่ไม่สามารถจับต้องได้ เช่นกระบวนการและ
กฎระเบียบด้านพิธีการศุลกากรหรือกฎระเบียบว่าด้วยมาตรฐานสากล รวมทั้งการเชื่อมโยงระบบการขนส่งและโลจิสติกส์
ภายใน GMS ยังไม่สมบูรณ์มากนักและมีความจําเป็นต้องพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆโดยเฉพาะถนนสถานีบริการน้ำมัน
และที่พักระหว่างทางรวมทั้งบริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานอื่นๆที่ต้องเร่งก่อสร้างเพิ่มเติมรวมทั้งสิ่งอํานวยความสะดวก
ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการและกฎระเบียบด้านพิธีการศุลกากรโดยธนาคารโลก (World Bank) ได้จัดอันดับดัชนีด้านสิ่งอํานวย
ความสะดวกทางการค้าของไทยอยู่ในลําดับที่ 35 จาก 183 ประเทศในปี พ.ศ.2549-2553 โดยเป็นลําดับที่ 3 ในอาเซียนรอง
จากประเทศสิงคโปร์และมาเลเซียและยังมีระดับสิ่งอํานวยความสะดวกทางการค้าที่ตํ่ากว่าประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
หลายประเทศเช่น ญี่ปุ่นเกาหลี และจีน

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ตระหนักถึงความสําคัญในเรื่องดังกล่าวจึงได้
ร่วมมือกับสํานักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) จัดงานสัมมนาเรื่อง “ระเบียง
เศรษฐกิจใน GMS และอาเซียน: วิธีใช้ใกล้แค่เอื้อม” (Economic Corridor & Trade Facilitation: Thailand Context) ขึ้น

โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ :
1) เพื่อรวบรวมข้อเสนอและแนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างเป็นระบบมีประสิทธิภาพและครอบคลุม
ในทุกด้านซึ่งทั้งหมดจะต้องสามารถเชื่อมโยงกับโครงข่ายโลจิสติกส์ภายในและภายนอก GMS ได้อย่างสมบูรณ์
2) เพื่อรวบรวมข้อเสนอและแนวทางการพัฒนากฎระเบียบศุลกากรให้อํานวยความสะดวกและลดอุปสรรค
ทางด้านโลจิสติกส์
3) เพื่อรวบรวมแนวทางในการปรับเปลี่ยนระเบียงการขนส่ง (Transportation Corridor) ให้เป็นระเบียง
เศรษฐกิจ (Economic Corridor) อย่างสมบูรณ์แบบและมีประสิทธิภาพ
4) เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการอํานวยความสะดวกทางการค้าและระบบโลจิสติกส์
ให้มีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
ทั้งนี้การพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกทางการค้าต้องเกิดขึ้นควบคู่ไปกับการพัฒนาในมิติอื่นๆด้วยทั้งด้าน
เศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดการสร้างความร่วมมือเชิงบูรณาการร่วมกันจากระดับธุรกิจไปสู่
ระดับนโยบายในประเทศระหว่างประเทศและนโยบายในระดับภูมิภาคต่อไป

รายละเอียดเบื้องต้น | กำหนดการ | แผนที่สถานที่จัดงาน | แบบตอบรับ
สิ่งอำนวยความสะดวกทางการค้าและผลกระทบต่อการค้าของประเทศไทย
ดร.ปิยนุช วุฒิสอน (NESDB)
พีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ (NEDA)
รศ.ดร.รุธิร์ พนมยงค์ (TU)
สมศักดิ์ วิเศษเรืองโรจน์ (TIFFA)

 

ลงทะเบียนกิจกรรม

วันที่เริ่มกิจกรรม :26 สิงหาคม 2554

วันสิ้นสุดกิจกรรม :26 สิงหาคม 2554

วันที่ปิดรับสมัคร :26 สิงหาคม 2554

Share :
Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone

รายละเอียดกิจกรรม

วันที่จัดกิจกรรม:
26 สิงหาคม 2554
เวลา:
1:00 pm - 5:00 pm
หมวดหมู่กิจกรรม:

สถานที่จัดงาน

โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพ
โรงแรมรามาการ์เด้นส์ 9/9 ถนนวิภาวดีรังสิต
กรุงเทพมหานคร,10210Thailand
+ Google Map