Loading กิจกรรม

« กิจกรรมทั้งหมด

  • กิจกรรมนี้ได้ปิดการสำรองที่นั่งแล้ว

วิศวะ-สถาปนิกไทยจะไปอาเซียน….ต้องทำอย่างไร

30, สิงหาคม @ 1:00 pm - 5:00 pm
Event Banner
กำหนดการงานสัมมนาเรื่อง
วิศวะ-สถาปนิกไทยจะไปอาเซียน….ต้องทำอย่างไรวันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2554 เวลา 13.00 – 17.00 น.
ณ ห้อง กมลทิพย์ ชั้น 2 โรงแรมสยามซิตี โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท กรุงเทพฯ

13.00 – 13.30 น.ลงทะเบียนและรับเอกสาร
13.30 – 13.45 น.กล่าวเปิดงาน โดย นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์
ผู้อำนวยการ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
13.45 – 14.45 น.สรุปความเป็นมาของโครงการฯ และนำเสนอผลการศึกษาในหัวข้อ
“การเคลื่อนย้ายแรงงานวิชาชีพเข้าสู่ตลาดแรงงานตามมาตรฐานอาเซียน”
– กรณีศึกษาวิชาชีพสถาปัตยกรรม
– กรณีศึกษาวิชาชีพวิศวกรรม
โดย
รศ.ดร.พัชราวลัย วงศ์บุญสิน วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ดร.ปิติ ศรีแสงนาม คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ดร. สินีนาฏ เสริมชีพ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
14.45– 16.45 น.เสวนาเรื่อง วิศวะ-สถาปนิกไทยจะไปอาเซียน….ต้องทำอย่างไร
– ผู้แทนจากสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (TBC)
– ผู้แทนจากสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ (TBC)ดำเนินรายการ โดย คุณวิมล ปั้นคง (หัวหน้าส่วนงานวิจัย ITD)
16.45 – 17.00 น.อภิปรายและตอบข้อซักถาม

*หมายเหตุ : กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
**
อาหารว่างและเครื่องดื่มรับประทานในห้องประชุม

หนังสือตอบรับ | แผนที่

สามารถดาวน์โหลดไฟลฺ์งานสัมนาได้ด้านล่าง
รศ.ดร.พัชราวลัย วงศ์บุญสิน และคณะ
ผศ.ดร.พงศ์ศักดิ์ วัฒนสินธุ์
ศ.ดร.เอกสิทธิ์  ลิ้มสุวรรณ

 

ลงทะเบียนกิจกรรม

วันที่เริ่มกิจกรรม :30 สิงหาคม 2554

วันสิ้นสุดกิจกรรม :30 สิงหาคม 2554

วันที่ปิดรับสมัคร :30 สิงหาคม 2554

รายชื่อผู้ลงทะเบียน*

* รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ผ่านการพิจารณาจากสถาบันเรียบร้อยแล้ว.

Share :
Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone

รายละเอียดกิจกรรม

วันที่จัดกิจกรรม:
30 สิงหาคม 2554
เวลา:
1:00 pm - 5:00 pm
หมวดหมู่กิจกรรม:

สถานที่จัดงาน

โรงแรมสยามซิตี โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท กรุงเทพฯ
302 Soi Yothinphattana, Praditmanutham Road
Bangkok ,10240Thailand
+ Google Map