Loading กิจกรรม

« กิจกรรมทั้งหมด

  • กิจกรรมนี้ได้ปิดการสำรองที่นั่งแล้ว

อบรมเชิงปฏิบัตกการ หลักสูตร “สิทธิมนุษยชนและประเด็นกฎหมายธุรกิจ การค้า การลงทุนที่เกี่ยวข้อง” รุ่นที่ 1

15, กุมภาพันธ์ @ 8:00 am - 5:00 pm
law1-01

จากกระแสการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้เกิดการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน และแรงงานกันอย่างเสรี ทำให้ประเทศต่างๆ ต้องเร่งปรับตัวและแสวงหาความร่วมมือกันทางเศรษฐกิจ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างโอกาสทางการค้าให้กับประเทศของตน ซึ่งจากกระแสการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทำให้เกิดระบบเศรษฐกิจแบบเสรี สะท้อนให้เห็นถึงการเกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจในมิติใหม่ๆควบคู่ไปกับการขยายตัวขององค์กรธุรกิจทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศ

อย่างไรก็ตาม การขยายตัวขององค์กรธุรกิจในยุคที่เศรษฐกิจกำลังเติบโตนั้น อาจสร้างผลกระทบในด้านลบต่อคนในชุมชนหรือสังคม จากการที่องค์กรธุรกิจต่างๆ มุ่งดำเนินการแต่เพียงแสวงหาผลประโยชน์หรือผลกำไรของตนเองโดยไม่ได้คำนึงถึงสิ่งรอบข้าง ทำให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมา เช่น ปัญหาการเอารัดเอาเปรียบต่อสิทธิแรงงาน ปัญหาการละเมิดต่อสิทธิส่วนบุคคล หรือปัญหาการดำเนินงานที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมบริเวณใกล้เคียง ซึ่งจากปัญหาดังกล่าวมีโอกาสที่จะก่อให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนได้ทั้งสิ้น

ปัจจุบัน เรื่องสิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องที่ประเทศต่างๆ ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นหลักการสากลที่ทั่วโลกต่างให้การยอมรับ และในฐานะที่ประเทศไทยเป็นสมาชิกองค์การสหประชาชาติ และเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน จึงไม่สามารถปฏิเสธความรับผิดจากปัญหาที่เกิดจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนได้   ด้วยเหตุนี้ บุคลากรในหน่วยงานที่มีหน้าที่ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนจึงมีความจำเป็นที่จะต้องทำความเข้าใจและรู้เท่าทันถึงการเติบโตอย่างรวดเร็วทางเศรษฐกิจ รวมถึงสนธิสัญญาหรือความตกลงระหว่างประเทศ และหลักกฎหมายต่างๆ ของไทยที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิแรงงาน สิทธิส่วนบุคคล สิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม รวมถึงเทคโนโลยีการค้าดิจิทัลในมิติใหม่ๆ ที่มีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้ก้าวทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลง ตระหนักถึงปัญหาสิทธิมนุษยชนจากการประกอบธุรกิจ การค้า และการลงทุนที่นับวันยิ่งทวีความรุนแรงและส่งผลกระทบในวงกว้าง ตลอดจนนำความรู้ทางด้านกฎหมายไปปรับใช้ต่อการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม

กลุ่มเป้าหมาย

          ข้าราชการ นักวิชาการสิทธิมนุษยชน ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ประมาณ 30-40 คน

ระยะเวลา / วัน เวลา และสถานที่

รุ่นที่ 1 : วันที่ 31 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2562

รุ่นที่ 2 : วันที่ 7 – 8 มีนาคม 2562

เอกสารประกอบ

กำหนดการรุ่นที่ 1

ดร.กมลินทร์ พินิจภูวดล

ดร.กฤษฎากร ว่องวุฒิกุล

ผศ.ดร.ศุภศิษฏ์ ทวีแจ่มทรัพย์

รศ.คณาธิป ทองรวีวงศ์

 

 

 

 

ลงทะเบียนกิจกรรม

วันที่เริ่มกิจกรรม :15 กุมภาพันธ์ 2562

วันสิ้นสุดกิจกรรม :15 กุมภาพันธ์ 2562

Share :
Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone

รายละเอียดกิจกรรม

วันที่จัดกิจกรรม:
15 กุมภาพันธ์ 2562
เวลา:
8:00 am - 5:00 pm
หมวดหมู่กิจกรรม:

สถานที่จัดงาน

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (สคพ.) -ITD
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา10330Thailand + Google Map