Loading กิจกรรม

« กิจกรรมทั้งหมด

  • กิจกรรมนี้ได้ปิดการสำรองที่นั่งแล้ว

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “อบรมบุคลากรเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว : ผู้ประกอบการการค้าเพื่อการพัฒนา”

24, มกราคม @ 8:00 am - 25, มกราคม @ 5:00 pm
SAD-01

เมื่อปี พ.ศ. 2555 ที่ประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา หรืออังค์ถัด (UNCTAD, 2012: 2) ได้จัดทำกรอบนโยบายความเป็นผู้ประกอบการ (UNCTAD’s Entrepreneurship Policy Framework: EPF) โดยเสนอแนวทางปฏิบัติ 6 ด้าน ประกอบด้วย (1) การกำหนดยุทธศาสตร์ชาติด้านผู้ประกอบการ (2) การปรับสภาพแวดล้อมทางกฎระเบียบที่เหมาะสม (3) การส่งเสริมการศึกษาและการพัฒนาทักษะความเป็นผู้ประกอบการ (4) การอำนวยความสะดวกด้านการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีและนวัตกรรม (5) การปรับปรุงการเข้าถึงแหล่งเงิน และ (6) การส่งเสริมการสร้างการรับรู้และการสร้างเครือข่าย

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาและการพัฒนาทักษะความเป็นผู้ประกอบการ จึงได้จัดอบรมให้กับบุคลากรทางการศึกษา ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทำหลักสูตรการเรียนการสอนให้กับเยาวชน เพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษวัตถุประสงค์

– เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับครู อาจารย์ และบุคลากรภาคการศึกษา เกี่ยวกับความเป็นผู้ประกอบการของเยาวชน เพื่อรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

– เพื่อให้ผู้บริหาร ครู อาจารย์ และบุคลากรภาคการศึกษา นำความรู้และทักษะที่ได้รับไปปรับประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนานักเรียนให้สามารถเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพ เพื่อรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษต่อไป

กลุ่มเป้าหมาย

          ผู้บริหาร ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 จังหวัดสระแก้ว จำนวน 100 คน

ระยะเวลา / วัน เวลา และสถานที่

ระหว่างวันที่ 24-25 มกราคม 2562 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2  จังหวัดสระแก้ว

เอกสารประกอบการสัมมนา

กำหนดการ

ดร.เอก

ดร.สุพัชรา 1

ดร.สุพัชรา2

 

 

ลงทะเบียนกิจกรรม

วันที่เริ่มกิจกรรม :24 มกราคม 2562

วันสิ้นสุดกิจกรรม :25 มกราคม 2562

Share :
Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone

รายละเอียดกิจกรรม

วันที่เริ่มกิจกรรม
มกราคม 24, 2019 @ 8:00 am
วันสิ้นสุดกิจกรรม
มกราคม 25, 2019 @ 5:00 pm
หมวดหมู่กิจกรรม:

สถานที่จัดงาน

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (สคพ.) -ITD
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา10330Thailand