Loading กิจกรรม

« กิจกรรมทั้งหมด

  • กิจกรรมนี้ได้ปิดการสำรองที่นั่งแล้ว

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง“Aid-for-Trade in a New Challenge of 2030 Sustainable Development Goals”

30, สิงหาคม @ 8:00 am - 5:00 pm
[AW]Banner Loas-01

เป็นที่ยอมรับโดยทั่วกันว่า การค้าเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตและสร้างความมั่นคั่งมาสู่ประเทศชาติ การเพิ่มขึ้นของระดับการค้าระหว่างประเทศสามารถจะสามารถลดความยากจนอันเนื่องมาจากการมีงานทำ การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาด้านการศึกษา และการเรียนรู้เรื่องเทคโนโลยี เป็นต้น ความช่วยเหลือเพื่อการค้า (Aid-for-Trade) เป็นกลไกหนึ่งที่เข้ามาสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมด้านการค้าระหว่างประเทศเพื่อการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจให้ประเทศกำลังพัฒนา และเป็นสิ่งที่ชี้ให้เห็นว่า การค้าและความช่วยเหลือเพื่อการค้าสามารถสนับสนุนซึ่งกันและกันอันนำมาซึ่งความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นหนึ่งในเป้าหมายแห่งการพัฒนา

ความช่วยเหลือเพื่อการค้ามีเป้าหมายหลักเพื่อการช่วยเหลือประเทศกำลังพัฒนาในการเข้าสู่ตลาดและส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านต่างๆ เพื่อให้ประเทศกำลังพัฒนาสามารถแข่งขันได้
ในตลาดโลก ทำให้ความช่วยเหลือในรูปแบบต่างๆ เกิดขึ้น ความช่วยเหลือนั้นไม่เพียงในรูปของเงินสนับสนุน
ยังรวมถึงโครงการความช่วยเหลือด้านต่างๆ ปัจจุบันหลายประเทศได้เสนอรูปแบบ/วิธีการ/กลยุทธ์ใหม่ในการช่วยเหลือเพื่อยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประเทศกำลังพัฒนาภายใต้เงื่อนไขใหม่ๆ โดยรวมเอาเรื่องสุขอนามัย การศึกษา และผลิตภาพเข้ามาพิจารณาด้วย ดังนั้น จึงเป็นความท้าทายของความช่วยเหลือเพื่อการค้าในบริบทการค้าปัจจุบันว่า ความช่วยเหลือเพื่อการค้าจะสามารถเป็นกลไกที่สำคัญในการส่งเสริมความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาในอาเซียน และอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) ได้อย่างไร

วัตถุประสงค์

1 การดำเนินการวิจัย

1.1 เพื่อแสดงให้เห็นถึงบทบาท ความเชื่อมโยง ความสัมพันธ์ระหว่างความช่วยเหลือเพื่อการค้า (Aid-for-Trade) และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) ในการส่งเสริมความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาในอาเซียน และอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

1.2 เพื่อสำรวจสถานะการนำความช่วยเหลือเพื่อการค้าไปใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

1.3 เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบความช่วยเหลือเพื่อการค้าที่จะสามารถช่วยสนับสนุนการค้าระหว่างประเทศในอันที่จะเอื้อต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในภูมิภาคอาเซียนและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

2 การสัมมนาวิชาการ

2.1 เพื่อเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ของงานวิจัย เรื่อง “Aid-for-Trade in a New Challenge of 2030 Sustainable Development Goalsให้กับบุคลากรภาครัฐ และภาคเอกชนของไทยและประเทศเพื่อนบ้าน ให้เข้าใจถึงความช่วยเหลือเพื่อการค้าที่จะสามารถช่วยสนับสนุนการค้าระหว่างประเทศในอันที่จะเอื้อต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในภูมิภาคอาเซียนและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง พร้อมทั้งสามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้ในการทำงานภายใต้บริบทของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.2 เพื่อนำงานวิจัยที่สถาบันฯ เรื่อง “การค้าระหว่างประเทศเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและการเติบโตอย่างสมดุลสำหรับประเทศไทย” มาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม


กลุ่มเป้าหมาย

บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการค้าระหว่างประเทศจากหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนของไทยและประเทศเพื่อนบ้าน จำนวนประมาณ 130 คน


เอกสารแนบ

1.กำหนดการ


วันที่จัดกิจกรรมและสถานที่จัดงาน

วันที่ 30 สิงหาคม 2559 ณ  Economic Research Institute for Trade (ERIT), Ministry of Industry and Commerce, Lao PDR.


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

นายเพิ่มวิทย์ สุขโสตร์

สำนักจัดการองค์ความรู้

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา

โทรศัพท์: 02 2161894 ต่อ118

 

ลงทะเบียนกิจกรรม

วันที่เริ่มกิจกรรม :30 สิงหาคม 2559

วันสิ้นสุดกิจกรรม :30 สิงหาคม 2559

Share :
Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone

รายละเอียดกิจกรรม

วันที่จัดกิจกรรม:
30 สิงหาคม 2559
เวลา:
8:00 am - 5:00 pm
หมวดหมู่กิจกรรม:

สถานที่จัดงาน

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (สคพ.) -ITD
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา10330Thailand + Google Map